Hidrolik Bloklar

PROJE NO ÜRÜN ADI
DH171033-1 2 NG6’LI VEYA VALFLİ BLOK
DH171033-2 3 NG6’LI VEYA VALFLİ BLOK
180*180*320
DH180612 GEÇİŞ PLEYTİ
DH170227-2.R1 YZY BLOĞU / STH_1600_Blok_1
DH170227-2.R2 YZY BLOĞU / STH_1600_Blok_1
DH180614 NUMUNE BLOK
DH180611 C10-4 KÖR VALF
DH171033-2 3 NG6’LI VEYA VALFLİ BLOK
DH180615 ÖZEL ARA PLAKA
DH180616-1 M001228
DH180616-2 M001231
DH180616-3 M001232
DH180617 M001238
DH180605-1 HPB 5270/18
DH180605-2 HPB 5323.1A/18
DH180605-3 HPB 3426 3/18
DH180605-4 HPB 5323/17
DH180605-5 621055
DH180605-6 HPB 3426 2/18
DH180605-7 HPB 5108.2/17
DH180605-8 100 TON NG16-NG10 TANDEM
DH180618 KARTRİÇ VALF BLOK
DH180619 NG6 ORANSAL BLOK
DH180620 3 NG25 + DBW20+DBW10+ÇEKVALFLER
DH180621 NG10 KARŞI DENGE T-2A
DH180622 M001240
DH180623 SB 10-2 14
DH161120-2 SRCA – 2’Lİ BLOK
DH161120-1 SRCA – 3’LÜ BLOK
DH180624 FS BLOK
DH180205-1.V1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU – 16-2
DH180205-1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU_10-2
DH180205-2 PİLOT BLOĞU
DH180205-3 T BLOK
DH180625 HİDROMOTOR BLOĞU
DH180626-1 140cc ANA BLOK(215*265*265)121KG*5,4=653€
DH180626-2 140cc YÖN BLOĞU(190*220*340=114KG*5,4=615)
DH180626-3 NG25 LOJİK KAPAK T-11A VE NG6
DH180626-4 NG25 LOJİK KAPAK 8-2
DH180523 BHK-02-00 FİYAT FARKI
DH180528 SBNG06 01 E 08-2
DH180629 C16-3 HAT TİPİ BLOK 1″
DH180628 KOLLEKTÖR 1″ VE  1/4″
DH180630-1 ORANSAL BLOK(100*100*285=22,8 KG*6,1=139€)
DH180630-2 ORANSAL BLOK MALZEMESİ
Ø0,4 ORİFİS
Ø0,5ORİFİS
DH180631-1 M001229
DH180631-2 M001237
R1 – DH180537-1ML GGG40_420 CC_NG25 BLOK_165*215*330=151KG*1,87=282€+40€=322€
R1 – DH180537-1ML NG40 LOJİK KAPAK 8-2
R1 – DH180537-1ML NG32 LOJİK KAPAK 8-3 NG6
DH180632 ORANSAL HIZ AYAR BLOK
PSV VALFİ
DH180507-3 90 CC KAĞIT BALYA148*163*375_73,3kg*5,8=425€
KARGO BEDELİ DH180537
DH180701 M001242
DH180701 DBDKÖR VALF
DH180702 UA-AVDD01
DH180509-1 M001162
DH180509-2 M001163
DH180509-3 M001169
DH180509-4 M001215
DH180633-1 M001196
DH180633-2 M001227
DH180633-3 M000204 – NG6 KK
DH180633-4 M001230
DH180633-5 M001233
DH180633-6 M001234
DH180633-7 M001235
DH180633-8 M001236
DH180703 DBD20 M45*1,5
DH180704 NG16 ÖZEL ÖLÇÜ
DH180705 KANAL İMALATI MASRAFLARI
DH180706 SBNG16 01 1″ – 3/4″PORTLAR SERBEST
DH170732 SBNG10-06 3 3 E 10-2 B 12-2R
DH180707 M001243
DH170733 SBNG06 3 E 10-2 B 10-2
DH180138 152-00-116953
DH180139 152-00-116954
DH180708 C10-3 MANOMETRELİ BLOK
DH180605-8 100 TON NG16-NG10 TANDEM
DH180709 HIZLI PRES BLOĞU
DH180710 HPTM-MP01
DH180712 2 NG6 BLOK
DH180713 M001246
DH180714 ALT RULO AÇICI BLOK
DH180329 AP NG6 B’DE 8-2
DH170339-1 K-650-S-80 / EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
ORİFİS SETİ
DH170410-2 HAT TİP EMNİYET BLOK
DH170410-1 2 NG6’LI BOŞALTMALI BLOK
DH180130 45 LT FORM PRESİ HİDR. BLOK+VALF
DH180719 NG16 AKÜ BLOK
DH180720 BUTONLU EMNİYET BLOĞU
DH180721 NG6 ARA PLAKA EPB 1JAO-AC P’DE BASIN. DÜŞR.
DH180722 NG6 A HATTIDA EMNİYET
DH160226 KARTRİÇ VALF BLOK KOMPLESİ
DH180724 AP NG10 B’DE C10-2 Z1S 10
DH180527 M3SED 10 10-2
DH180725 2 NG10 BLOK(REF DH180535)
DH180726 SICAK BALATA PRESİ
RV10-22A
DH180727 SBNG10 03 EVMP80 PABT 34_MALZEME MÜŞTERİDEN
DH180509-1 M001162
DH180509-2 M001163
DH180509-3 M001169
DH180509-4 M001215
DH180509-1 M001162
DH180509-2 M001163
DH180509-3 M001169
DH180509-4 M001215
DH180509-1 M001162
DH180509-2 M001163
DH180509-3 M001169
DH180509-4 M001215
DH180509-1 M001162
DH180509-2 M001163
DH180509-3 M001169
DH180509-4 M001215
DH180729 NG10-NG6 BLOK
DH180730 HPTM – TT02 HIZ AYARLI BLOK
DH180731-1 AP NG6 PT 14
DH180731-2 AP NG6 AB 14
DH180732 AP NG16 B 14 1
DPS2 20 TF
DPS2 20 PF
DH180605-8 100 TON NG16-NG10 TANDEM
DH171033-1 2 NG6’LI VEYA VALFLİ BLOK
DH180533 AP NG10 A VE B’DE 8-2 ÇİFT ÇEKLİ POPET
DH180427 24+48 LT KAUÇUK PRES. KG:93*5,1
DH180427 BLOK MALZ. POC1 12_DPS2 10_PUV3 10
DH180633-1 M001196
DH180633-2 M001227
DH180733-3 M001230
DH180733-4 M001244
DH180733-5 M001245
DH180735-1 M001253 – HPU – 1805001
DH180735-2 M001254 – HPU – 1805002
DH180735-3 M001255 – HPU – 1805003
DH180735-4 M001256 – HPU – 1805004
DH180735-5 M001257 – HPU – 1805005
DH180735-5-2 M000697 – HPU – 1805005
DH180735-6 M001258 – HPU – 1805013
DH171016 NUMUNE ALM. NG6 BLOK
DH170339-2 K-650-4 NG6 BLOĞU
DH170339-1 K-650-S-80 / EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH180723-1 M001247
DH180723-2 M001248
DH180734-1 56 NO’LU BLOK
DH180734-2 57 NO’LU BLOK
DH180734-3 58 NO’LU BLOK
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH170108-2 DBDH10 K BLOK
DH180736-1 NG25 ÖZEL BLOK
DH180736-2 SB M-SR10 12
DH180736-3 LFA 25 KWA-6X / 8-3 LOJİK KAPAK
DH180737-1 M001239
DH180737-2 M001241
DH180605-1 HPB 5270/18
DH180605-2 HPB 5323.1A/18
DH180605-3 HPB 3426 3/18
DH180134 SB-18-001
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
NG6 YÜKSELTME PLAKASI
DH170313-2 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK-1 – 0750
DH170108-2 DBDH10 K BLOK
DH180739 SBNG06 01 PABT 14
1 NG6 EMNİYETLİ BLOK
1 NG6 STANDART BLOK
DH180738-1 M001259
DH180738-2 M001260
DH180738-3 M001261
DH180801 M001265
DH180802 RVP 08 KİLİT BLOK
DH180803 3 NG10 – 3 NG25
DR20K TEST BLOĞU
SB 08-2 3/8-VALF
DH180804 M18074 – H_X2_0130_X0_DROTOS
DH171032-2 C-137 – 4 NG6’LI BLOK
DH170543 2 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH180805 NG6 TEKLİ 1/2″ EMNİYETLİ BLOK
DH180806-1 M001249
DH180806-2 M001251
DH180806-3 M001252
DH180808 ÖZEL FLANŞ
DH180809 NG10-16-DBW10
DH171033-1 2 NG6’LI VEYA VALFLİ BLOK
DH180709 HIZLI PRES BLOĞU
DH180603-2 M001226
DH180311 NG6 KK BOŞALTMA
DH180811 DR10 VALF YERİNE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
DH180803 FİYAT DÜZELTME – 3 NG10 – 3 NG25
DH180812 SİLİNDİR ARKASI YUVA AÇMA
DH161120-1 SRCA – 3’LÜ BLOK
Ø0,8 ORF
DH180813 EMNİYET VALF + BLOK
KÖR VALF
NG6 KÖR KAPAK
DH180310.R2 HİDROMOTOR BLOĞU
SBNG10 04 PABT 34
PQ125 BLOK
DH180815-1 SBNG10 06 PAB 12 T34
DH180815-2 NG10 TEKLİ + DBD6
DH180816 MOOG GZ761 KÖRLEME
DH180817 SV-20514 – PLATFORM BLOK
DH180818 K3VL45 ÖZEL BLOK
DH180819-1 M001161
DH180819-2 M000204 – NG6 KK
DH180820 AP NG10 P’DE DBD10
RV5 10 S 0 50
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH160446 – 2 SBNG6  02 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH160446 – 3 SBNG6  03 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH180821-1 EMNİYET + POPET BLOK 1/2″
DH180821-2 EMNİYET + POPET BLOK 3/4″
DH180822 ÜST BASKI HİDROLİK BLOĞU
DH180901 FIRIN MAKAS HİDR. BLOK
DH180902 AP NG6 P’DE MSR08
DH180903-1 M001300
DH180903-2 M001301
DH180905-1 M001291
DH180905-2 M001292
DH180905-3 M001293
DH161120-2 SRCA – 2’Lİ BLOK
DH161120-1 SRCA – 3’LÜ BLOK
DH161120-2 SRCA – 2’Lİ BLOK
DH180906 2 NG10’LU BLOK A-B TEK HAT
DH180907 UA-AVDD02
DH180908 NUMUNE BLOK
DH180908-2 NG16 8-2 LOJİK KAPAK
DH180910 M001299
DH180911 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK + ORF
DH180912 NG6 1/2″ EMNİYETLİ BLOK
DH180913 SBNG16 04 PAB1 T114 B12-2E E 10-2
DH180914 M001266 – TASARIM
DH180915-3 NG6 TEKLİ EMNİYETLİ BLOK
DH180915-2 NG6 İKİLİ EMNİYETLİ BLOK
DH180915-1 ORANSAL AKÜLÜ BLOK
DH180916 CEXS – BLOK SUN
DH180917-1 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOK NG10
DH180917-2 NG10 İKİ BLOK
DH180917-3 NG10 TEKLİ BLOK
DH180918 AP NG6 B’DE T-11A BAS. DÜŞ.
DH180315 HPT-MUASD1_NG16 LOJİK BLOK
DH180315.1 HPT-MUASD1_NG16 LOJİK KAPAK + VALF
GGG 40 170*220*140 40,8 KG
DH180922 SB C12-3 34
DH180923-1 M001275
DH180923-2 M001276
DH180923-3 M001277
DH180923-4 M001292
DH180923-5 M001293
DH180923-6 M001294
DH180923-7 M001302
DH180923-8 M001303
DH180923-9 M001304
DH180923-10 M001295
DH180923-11 M001296
DH180920-1 BLOK-1
DH180920-3 BLOK-3
DH180920-4 BLOK-4
DH180920-4-1 NG6 LOJİK KAPAK
DH180920-5 TANK BLOĞU
DH180924 NG10 ORANSAL BLOK
DH171224 NG6 ORANSAL BLOK
DH180925-1 HPTM-1230-1
DH180925-2 HPTM-1230-2
DH180925-3 HPTM-1230-3
DH180705 KANAL İMALATI (600mm*2=1200mm)
DH180807 M001270
DH180807 M001271
DH180807 M001271
DH180807 M001271
DH180807 M001272
DH180807 M001273
DH180807 M001274
DH180807 M001279
DH180807 M001280
DH180807 M001281
DH180807 M001282
DH180807 M001283
DH180807 M001315
DH180807 M001284
DH180807 M001285
DH180807 M001286
DH180807 M001287
DH180807 M001297
DH180807 M001288
DH180807 M001289
DH180807 M001290
DH180807 M001193
DH180807 M001278
DH180807 M001298
DH180807 M001298.REVİZYON
DH170507 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
DH180926-1 M001267
DH180926-2 M001307
DH180926-3 M001312
DH180927 130 LİTRE BLOK + VALF EATON
DH180928-1 M001313
DH180928-2 M001314
DH180929 FORM PRESİ
DH180932 AP NG6 BD NCS06-3
DH180931-23 NG10 VE KARTR. EMNİYET BLOĞU_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180931-38 RS25 ÇEKVALFLİ EMN. BLK_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180931-46 RS25  EMN. BLK_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180931-47 SBNG6 03_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180931-48 ANA BLOK_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180930-46 RS10 EMN. BLK_50 TON 2 SİLİNDİRLİ BLOK
DH180930-47 SBNG6 03_50 TON 2 SİLİNDİRLİ
DH180930-48 ANA BLOK_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180523 BHK-02-00
DH180523 BHK-02-00 – PKC1
DH180934-1 M001308
DH180934-2 M001309
DH180934-3 M001311
DH180915-3 NG6 TEKLİ EMNİYETLİ BLOK
DH170502 KAVRAMA BLOĞU
DH180412 M001092
YP NG10
YP NG25
DH181001-1 M001305
DH181001-2 M001306
DH161016-2 YÖN KONTROL BLOĞU
5002 – YP NG16
5001 – YP NG25
DH181002 M001318
DH161007.R1 FREN BLOĞU
DH170412-1 14.1 NO’LU BLOK
DH170412-2 15.1 NO’LU BLOK
DH170412-3 11.1 NO’LU BLOK
DH181003 M000768
DH180925-3 HPTM-1230-3 – FİYAT FARKI
DH181004 MOOG GZ761 + 4’LÜ
DH181006 BUZ MAK. BLOK NG16
C10-2 KÖR VALF
DH181007 M001319
DH181008 AP NG10 A’DA 12-3S
DH171102 SBNG6 01 E 102
DH181005-1 1 BLOK
DH181005-2 2 BLOK
DH181005-3 3 BLOK
DH181005-4 EMNİYETLİ BLOK
DH180730 HPTM – TT02 HIZ AYARLI BLOK
DH160446 – 6 SBNG6  06 B-8-2 E-8-2  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH181009-1 H1C75  POLIP BLOK
DH181009-2 SB M-SR25 1 1/4″
DH181010-1 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOK
DH181010-2 SBNG06 02 PABT 12
DH181010-3 SBNG06 03 PABT 12
DH181010-4 NG16 EMNİYETLİ BLOK
DH161016-1 EMNİYET BLOĞU
DH160946.R1 SB-16-074
DH181012 M001317
DH181012 HES BLOK
DH170543 2 NG6 EMNİYETLİ BLOK
UNF ZENKER TAKIM MASRAFI
DH181014-1 BLOK-1 / 2 NG10
DH181014-2 BLOK-2 / 4 NG6
DH181017 2NG10 SERİ BLOK
DH181018 PİLOTLU ÇELVALF BLOĞU
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH181019 SBNG16 05 PAB1 T114 B12-2E E 10-2
DH170710 AKÜ BLOĞU
DH180916 CEXS – BLOK SUN
DH180102 AKÜ ADAPTÖRÜ HYDAC SB330 ADAPTÖR
DH181020 M001331
DH181021 M001316
R1 – DH181017 2NG10 SERİ BLOK
DH180523 BHK-02-00 – PKC1
DH181022 M001112
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ 201007.R1
DH181023 KK DBW10 NG6 + DBD6
DH170102-2 NG10 + NG16 – EMNİYET VE SIFIRLAMA VALFİ
DH181024 AP NG16 P 16-3S(EPV)
DH181101 H1C75  POLIP BLOK
1VR100
DH181102-1 1- İHB081118
DH181102-2 2- İHB091118
DH181102-3 3- İHB101118
DH181102-4 4- LC 25 KÖR
DH181102-5 5- NG6 Modüler Blok
DH181103 EKO ENDÜSTRİ NG16 BLOK
DH181104 94E2630 5 NG6’LI BLOK
DH181105 SBN10 02 PABT 34 + RV5 10
DH181018 PİLOTLU ÇELVALF BLOĞU
NG6 KK
DH181107 NG16 AKÜLÜ BLOK
DH180916 CEXS – BLOK SUN
DH180523 BHK-02-00 – PKC1
DH181108 M001339
DH170527-1 NG6 – NG32 TEST BLOĞU
DH170527-2 KÖR KAPAK NG6
DH170527-3 KÖR KAPAK NG10
DH170527-4 KÖR KAPAK NG16
DH170527-5 KÖR KAPAK NG25
DH170527-6 KÖR KAPAK NG32
DH170527-7 SBSG03 TEST BLOĞU
DH170527-8 SBSG06 TEST BLOĞU
DH170527-9 SBSG010 TEST BLOĞU
DH180608 M001014
SBNG06 01 3/8
DH181110 HPTM-DD10 C16-3S + 8-2 BLOK
DH181018 PİLOTLU ÇELVALF BLOĞU
DH181111 ÖZEL HİDROLİK BLOK
DH181113 K3VL45 ÖZEL BLOK
DH181114 K3VL45 P HATTI 1/4″ MM
DH181115-1 M001136
DH181115-2 M001269
DH180726 SICAK BALATA PRESİ
DH181112-1 M000698 – NG32 KAPAK
DH181112-2 M001320
DH181112-3 M001321
DH180401 MAP-160 BASINÇ
C20-2 G1 1/4 HAT TİPİ BLOK
DH181116-1 M001332
DH181116-2 M001333
DH181116-3 M001334
DH181116-4 M001335
DH181116-5 M001337
DH181116-6 M001338
DH181118 NG25 + NG10 2AD.
DH181119 PARİZYON NG6 BLOK
DH180709 HIZLI PRES BLOĞU
DH181117-1 BLOK 11189083 – VALF
DH181121-1 M001322
DH181121-2 M000692 – NG32 KAPAK
DH181122 HİDRO MOTOR BLOK
DH181123-1 1.1_SBSG03 ÇEKVALFLİ BLOK
DH181123-2 2_NG10 BLOK
DH170223 HNL BLOK – AL.6000 100 BAR
DH181125 AP NG16 P’DE T-17A BD
DH181126 REXROTH BLOK
DH181127-1 M001343
DH181127-2 M001344
DH181128 AP NG10 ÖZEL
NÜVE TAMİRİ
NG6 KK
DH181129 ERDOĞAN BLOK
DH161016-1 EMNİYET BLOĞU
DH170710 SV-22634 – AKÜ BLOĞU
DH180208-1 HIZ AYAR BLOĞU + VALF
DH180208-3 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOĞU + VALF
DH181131 BASINÇ SIRALAMA BLOĞU VE VALFLER
DH181132 SBNG10 08 PAB 12 T34
DH181134 NG10 EMNİYETLİ BLOK
DH181133-1 DN-227827 – Blok6-1
DH181133-2 346-00-135773 – Blok7-1
DH181133-3 DN-227826 – Blok8-1
 POPET VALF NA 24
DH181135 NUMUNE BLOK DBDH10’A ÇEVİRME
DH181202 AP NG6 YÜKSELTME M6 – ORİFİS
DH160721 2 NG6 + SIFIRLAMA EMN. DİK BLOK
DH181203 İHB111218
DH181203 NG6 KK
DH181203 NAKLİYE MASRAFI
DH181204 5 NOLU AKÜ ŞARJ BLOĞU
DH181205 NG16 4’LÜ BLOK
DH181206 M001342
DH181207 DTH00001 – NUMUNE BLOK
DH181208 22872-3 – NUMUNE BLOK HS-25400D07HP
NG6 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH181209 NG16 YERİNE NG10 BAĞLAMA BLOĞU M000959
DH181210 NG6 YAN VE ÜST BLOK – 8-2 EMN.
DH181201-1 HPORTY1 – SBNG06 01 PABT 12
DH181201-2 HPORTY2 – SB T-11A 38 14
DH181201-3 CXDA T-13A _ PBDB T-11A
DH181201-4 AP NG6 10-2
DH181211 M001354
DH180916 CEXS – BLOK SUN
DH181214-1 M001352
DH181214-1 M001353
DH181215 ÖZEL BLOK
DH181217 SBNG25 PAB 1 T114 VMD120 RV5 10
DH181218-1 EMNİYET BLOĞU
DH181218-2 AKÜ BLOK
DH181218-3 NG16 LOJİK KAPAK NG16
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH181219-1 AP NG10 P’DE C16-2(P’DE CV11 16 ÇEKVALF)
DH181219-2 AP NG10 T’DE C16-2(T’DE CV11 16 ÇEKVALF)
DH181219-3 AP NG10 A’DA C10-3S(A’DA PİLOT KUMANDALI ÇEKVALF)
DH181219-4 AP NG10 P’DE T-17A(P’DE PPHB BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ)
DH181219-5 SB T-17A 34 14 (HAT TİPİ BAS. DÜŞR. GİRİŞ ÇIKIŞ 3/4″ SIZINTI 3/8″)
DH181216-1 M000806
DH181216-2 M001218
DH181216-3 M001219
DH181216-4 M001220
DH181216-5 M001221
DH181216-6 M001222
DH181216-7 M001323
DH181216-8 M001324
DH181216-9 M001325
DH181216-10 M001326
DH181216-11 M001327
DH181216-12 M001328
DH181216-13 M001329
DH181216-14 M001330
DH181216-14 – T.H M001330 YENİDEN İMALAT BEDELİ
DH181216-15 M001340
DH181216-15 – T.H M001340 YENİDEN İMALAT BEDELİ
DH181216-16 M001341
DH181216-17 M001348
DH181216-18 M001349
DH181133-3.R1 DN-227826 – Blok8-1
DH181222 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK + PRV2 10 S0 20
DH181223 SBNG16 10 01 01 PT AB YAN
DH181224 FCG 03 BAĞLANTILI BLOK
M001317 NG16 ARA PLAKA
DH181227-1 SBNG10 02 PAB 34 (AB ALT)
DH181227-2 SBNG10 03 PAB 34 (AB ALT)
DH180401 MAP-160 BASINÇ
DH181229 M001355
DH181230-1 1 NO’LU YÖN KONTROL BLOK
DH181230-2 2 NO’LU EMNİYET SIFIRLAMA BLOK
DH181230-3 3 NO’LU NG6 TEKLİ BLOK
DH181230-4 YAP NG6 P’DE 1/4 VE 3/8 ÇIKIŞ
DH181232 NG6 3/4 PORTLU BLOK
SB C16-3S 34
DH181228-1 M001345
DH181228-2 M001346
DH181228-3 M001347
DH181228-4 M001350
DH181228-5 M001351
DH181228-6 M001356
DH181228-7 M001357
DH181228-8 M001358
DH181233 HAT TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK + VALF
DH181131.V2 BASINÇ SIRALAMA BLOĞU – T-17A
DH181235 AKÜ BLOĞU
DH180721 NG6 ARA PLAKA EPB 1JAO-AC P’DE BASIN. DÜŞR.
DH190101 SBNG6  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 38  UB
DH160721 2 NG6 + SIFIRLAMA EMN. DİK BLOK
DH180730 HPTM – TT02 HIZ AYARLI BLOK
DH170108-2 DBDH10 K BLOK
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH170339-1 NG6 SIFIRLAMI BLOK
DH190104 TEK NG6  EMNİYETLİ A HATTINDA EMNİYET
DH181219-1 AP NG10 P’DE C16-2(P’DE CV11 16 ÇEKVALF)
DH181219-2 AP NG10 T’DE C16-2(T’DE CV11 16 ÇEKVALF)
DH181219-3 AP NG10 A’DA C10-3S(A’DA PİLOT KUMANDALI ÇEKVALF)
DH181219-4 AP NG10 P’DE T-17A(P’DE PPHB BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ)
DH181219-5 SB T-17A 34 38 (HAT TİPİ BAS. DÜŞR. GİRİŞ ÇIKIŞ 3/4″ SIZINTI 3/8″)
DH190103 BASINÇ SIFIRLAMALI BLOK+VALF
DH190105 MOOG D683 TEKLİ BLOK
DH190106 M001309
DH190107 SBNG06 04 PAB38 T12
DH190108 POMPA EMNİYET BLOĞU + VALFLER
DH190110 PİLOTLU ÇELVALF BLOĞU + VALF
DH190111 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH190111  KARGO SEVK MASRAFI
DH190112-2 SBNG16 02 E DBW10 PAB1 T114 M14
DH190112-3 SBNG16 03 E DBW10 PAB1 T114 M15
DH190112-4 SBNG16 04 E DBW10 PAB1 T114 M15
DH190112-5 SBNG16 05 E DBW10 PAB1 T114 M16
DH190114 4 AD. POPETLİ LNRV0’Lİ BLOK
DH190115 SBNG06 01 E VS30 PAB 3/8 T12
DH190113-1 NG6 8-2 PLATFORM BLOK
DH190113-2 2 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH190116 M001378
DH190117 PLATFORM BLOĞU SV-23762
DH160350-1 BETON POMPASI HİD.BLOĞU REV.
DH160350-2 NG6 KÖR KAPAK P-A’YA, B-T’YE BAĞLI
DH190118 PLATFOMLU HİDROLİK PRES BLOĞU+VALF
DH190119-1 M001379
DH190119-2 M001380
DH180915-3 NG6 TEKLİ EMNİYETLİ BLOK
DH180915-2 NG6 2+1 EMNİYETLİ BLOK
DH180915-4 2′ Lİ ORANSAL AKÜLÜ BLOK
DH180915-5 SB C08-2  38 14
DH190120 AP NG6 A VE B C08-3
DH190121 M001014
DH181219-4 AP NG10 P’DE T-17A(P’DE PPHB BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ)
KAPLAMA – TEMİZLİK
KÖR VALF T-2A
DH181120-1 RM2 C2 ANA BLOK
DH181120-2 AP NG25 A’DA T-16A – 09A
DH181120-2 AP NG16 A’DA T-3A – 10A
DH181120-3 M-SR25 KE KÖR TAPA
DH190122 İHB0120119
AP NG10 Y DIŞARDAN
Ct-564Na 150
DH190123 AP NG06 P’DE 10-2 HIZ AYAR + SP10 20
DH190202 PİLOT KUMANDALI EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU + VALFLER
DH171032-2 C-137 – 4 NG6’LI BLOK
SB C08-2 38 – NA 24 V. POPET VALF
SB C08-2 38 – NC 24 V. POPET VALF
SBV11 8 00 24V.
DH190203 HIZ VE DEBİ ORANSALLI BLOK
DH180523 BHK-02-00 – PKC1
DH160107-1 8+1 NG6 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
DH160107-2 AP NG6 PA’YA BAĞLI KÖR KAPAK
DH161208-4 POMPA BLOĞU FM2 – SAE6 34 – M-SR 20-KE
DH190207 1901 – NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH190208-1 NG25 LOJİK BLOK
DH190208-2 NG25 LOJİK KAPAK 8-3
DH190209 M001385
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH181126 REXROTH BLOK
DH190210 SBNG10 01 E VMP 80 PABT
DH190204-1 SU ALMA YAPISI BLOĞU
DH190204-2 DOLU SAVAK 2X1 BLOĞU
DH190204-3 ÇAKIL GEÇİDİ 2X1 BLOĞU
DH190204-4 DOLU SAVAK 1X1
DH181107 NG16 AKÜLÜ BLOK
DH190211 HAWE SK 8010 POWERPACK
DH161208-5 POMPA EMİŞ BLOK FM2 – SAE6 34 – M-SR 30-KE 1 1/4
DH161208-5 M-SR 30- KÖR TAPA
NG10 KÖR KAPAK
DH190213 SBNG06 06 E C10-2 B NG6
DH190214 SBNG06 07 PAB 38 T12
DH190214-1 NG10 KK
DH190214-2 NG6 KK
DH190215 NUMUNE BLOK İMALATI – EMNİYET VALFİ 10-2
DH190216-1 NG25 TANDEM POMPALI A HATTINDA PİLOTLU ÇEKVALF
DH190216-2 3 NG6’LI EMNİYETLİ BLOK
DH180430-3 M000204
DH171153-2 M001069
DH171153-3 M001070
DH171204-1 SAE FLANŞLI KOLLEKTÖR-1
DH171204-2 SAE FLANŞLI KOLLEKTÖR-2
DH170917 MERT-01 – AP NG6 B’DE 8-2
DH171135-4 CVC 16-D3-B29-W350-10 // CVCS 16 D3 20
DH171135-3 CVC 25 -N-B29-10 // CVCS 25 N 20
DH170219-4 M000981
DH170718 NG6 TEKLİF BLOK REF:20120313
DH171135-5 CVC 25 W13-B29-10 // CVCS 25 W13 20
DH180102-3 CVCS32 D3 LOJİK KAPAK
DH170219-2 M000982
DH171135-2 CVCS 32 C3-B-29-W-350-10 // CVCS 32 C3 W350 20
DH180102-4 NG25 VALF BLOĞU
DH180102-2 NG32 2’Lİ BLOK
DH180430-2 M001198
DH160335 KARŞI DENGE BLOĞU
DH170219-3 M000980
DH180505-2 M001209
DH180505-3 M001210
DH180505-4 M001211
43255 M001212
DH150709 TEK NG6’LI DBD10 BLOK(P-T ALT) STANDART
DH150822 KETMAK BLOKLARI 4006 14 12
DH150802 NG32 YÖN KONTROL VALFİ REJENERATİF
DH150803 ŞAFAK MAKİNA – TRAKTÖR BORU BÜKME
DH150804-2 4 NG16’LI YÖN KONT. BLOĞU
DH150804-1 SİLİNDİR ARKASI KİLİT DEKOMP. BLOKLARI
DH150807 3 NG25 + 1 CG5V8 BLOK (DEMİR)
DH150809 NG10 MANİFOLD (AL)
DH150705 2 NG6 + 1 BOŞALTMALI +ÇEK VALFLİ + AKÜLÜ BLOK
DH150705-2 AKÜ BLOĞU
DH150806 SOĞUTUCU FLANŞI (DEMİR)
DH150808 1 NG10 + 1 NG6 AKÜLÜ BLOK (AL)
DH150811 1 NG6 + RV5 10’LU BLOK / PT ALT (DEMİR)
DH150813 1 NG6 + C8-2’Lİ BLOK / PT ALT (DEMİR)
DH150810 PQ250 BLOĞU / K3VL250 BAĞLANTILI
DH150815-1 1 NG10’LU BASINÇ EMN. BLOK -2,BLOKTA TANK SİMETRİK OLACAK
DH150815-2 1 NG10’LU BASINÇ EMN. BLOK -2,BLOKTA TANK SİMETRİK OLACAK
DH150816 DAMPER BLOĞU – BOŞALTMASIZ(50324.R1)
DH150817 REVİZYON BLOĞU
DH150820 KAPAK AÇMA – KAPAMA H.Ü. BLOĞU
DH150819 FH102 BLOĞU
DH150818 M015080140 BLOĞU(NG10 ARA PLAKA)
DH150821 6’LI KOLLEKTÖR (ALÜMİNYUM)
DH150825 15 TON PRES BLOĞU
DH150824 20 TON PRES BLOĞU
DH150826 50 TON PRES BLOĞU
DH150827 60 TON PRES BLOĞU
DH150828 DBD20K TEST BLOĞU
SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH150901 MERT007 BLOĞU – PT YAN / AB ÖN
DH150901 MERT007 BLOĞU – PT YAN / AB ÖN
DH150902 HBP 4006 (KETMAK BLOĞU)
DH150904 DÜMEN MAKİNESİ KONTROL BLOĞU
DH150903-1 SİLİNDİR KONTROL BLOĞU
DH150903-2 AKÜ EMNİYET BLOĞU
DH150906 BACA HİDR. SİSTEM BLOĞU
DH150907 DÖNER FIRINI BLOĞU
DH150908 GİYOTİN YÜKLEME BLOĞU
DH150909 SİLİNDİR ARKASI KARŞI DENGE BLOĞU
DH150910 40 LT ÖZEL DEPO KAPAĞI
DH150911 NG10 ÖZEL ÖÇÜLÜ BLOK
DH150809 NG10 MANİFOLD (AL)
DH150912 MERT-013-BLOK (NG6’LI AB KARŞI YÜZEY) ALÜMİNYUM
DH150913 2NG10’LU BOŞALTMALI VE BASINÇ EMN. BLOK
DH150921 TEK NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK(P-T AL) STANDART (50220)
DH150921 TEK NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK(P-T AL) STANDART (50220)
DH150927 7’li ALÜMİNYUM BLOK İŞLEME (MALZEME MÜŞTERİDEN)
DH150926 2 NG10’LU İKİ YÖNLÜ AB BLOK
DH150930 6 NG6 + 1 BOŞALTMA, BASINÇ EMNİYETLİ, AB KARŞI YÜZEY
DH150931 3 NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK
DH150931-2 NG10 ARA PLAKA
DH150933 NG6 ÇEKTİRMELİ BLOK
DH150935 PQ125 ORANSAL BLOK
DH150936 MERT-008-BLOK (NG10 ABPT ALT YÜZEY)
DH150936 MERT-008-BLOK (NG10 ABPT ALT YÜZEY)
DH150939 2 NG6’LI DIŞARDAN GELEN ÇİZİM / M015090148
DH150940 NG6 ARA PLAKA C10-3 / DIŞARDAN GELEN ÇİZİM / M015090151
DH150908-8.R1 3 NG6, BOŞALTMALI, BASINÇ EMNİYETLİ P ALT BLOK 3/8″ PORTLAR
DH151002 2 NG6’LI 8-2 POPETLİ BLOK
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH151006 3766 – 2 NG6 +  1 BOŞALTMALI, EMNİYETLİ DİK BLOK
3+1 DİK BLOK
DH151061-2 8-2 KAVİTELİ BLOK
DH151061-1 ENJEKSİYON BLOĞU
DH151058 DBD20K BLOK
DH151057 2’Lİ KOLLEKTÖR (MALZEME MÜŞTERİDEN)
DH151056 VAKUMPLAMA PRES BLOĞU
DH151019 7 NG6’LI ÖZEL BLOK
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH151018 TANDEM POMPA BLOĞU
DH151104-1 DENİZ HİDROLİK ÜNİTE
DH151104-2 DENİZ HİDROLİK ÜNİTE BLOĞU – NG10 2’Lİ STANDART
DH151104-3 DENİZ HİDROLİK ÜNİTE BLOĞU – ANA BLOK
DH151104-1 DENİZ HİDROLİK ÜNİTE
DH151104-2 DENİZ HİDROLİK ÜNİTE BLOĞU – NG10 2’Lİ STANDART
DH151104-3 DENİZ HİDROLİK ÜNİTE BLOĞU – ANA BLOK
DH151105 SBNG6  02 – –  P(A)AB38 T34(A) UB (BHB0311/2015)
DH151107 HİDROTAM – NG16’LI SİLİNDİR KONT. BLOĞU
DH151020 SB 16-2 1 (C16-2 1″ PORTLU BLOK)
DH151017 SBNG16  02 B-DBW20 –  PAB 1 T1 UB (2NG16 STANDART BLOK)
DH151114 ÖZEL BLOK BLOK KODU 3927
DH151113 SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH151109 SBNG10  02 B-102 E-102  P(A)AB34 T34 UB (2 NG10 BOŞALTMA VE EMNİYET 10-2)
DH151110 C TİPİ PRES BLOĞU
DH151222 YÖN KONTROL BLOĞU(4 NG 6 AB TEK BLOK)
DH151111 YÖN KONTROL BLOĞU(2 NG 6 AB TEK BLOK) GH15Z031
DH151112 SIFIRLAMA BLOĞU GH15Z030
DH151115 BASINÇ KONTROL BLOĞU
DH151113 SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH151117 NG16 MODÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ARA PLAKA
DH151119 NG16 VE BSV’Lİ YÖN KONTROL BLOĞU (150 ton)
DH151120 NG25 TEKLİ BLOK
DH151121 NG6’DAN NG10’A GEÇİŞ
DH151123 NG6 KARŞI DENGELİ BLOK
DH151122 NG32 LOJİK VALF KAPAĞI + NG6 PLAKA (EMNİYETLİ VE YÖN KONTROL VALFLİ)
DH151125 – R1 12 NG6 BLOK
DH151124 8 NG6+1 BLOK
DH151125 12 NG6+1 BLOK
DH151126 SBNG6  01   E-C10-2  P(Y)AB38 T12(Y) UB
DH151127 DEPO ALTI ÖZEL BLOK
DH151128 PLATFORM BLOĞU
DH150921 TEK NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK(P-T AL) STANDART  (50220)
DH151131 NG6’LI P VE A’DA DBDH6K BLOK
DH151133 SPBZE 32 ÖZEL BLOK
DH151139 NG16 DBW20 BLOK KOD YAPIŞTIR
DH151137 BASINÇ KONTROL BOĞU – DBW20’Lİ
DH151138 ÖZEL ÖLÇÜ DBW20 BLOK- DBW20  P34(Y)AB(Y) 34 T1(Y)
DH151043 NG16 VE C16-2’Lİ BLOK
DH151143-1 C8-2 3/8 BLOK
DH151143-2 C10-2 1/2 BLOK
DH151144 DAĞITICI BLOK TAKIMI
DH151146 2 NG10 + 1 NG6 ÖZEL BLOK (NUMUNE) 3479/15
DH151015 2NG10 SERİ BLOK (ÇİFT HIZ)
DH151060 SBNG6  03 B-NG6 E-DBDH6K  P(A)AB38 T12(A) DB
DH151154 C10-3S BLOK
DH151148 NG16 MODÜLER BLOK – HIZ KONTROLLÜ
DH151150 SBNG6  01 – E-102  P12(A) AB12 T12(Y) UB A’DA 10-2
DH151151 ALÜMİNYUM T-11A BLOK
DH151147-1 SBNG6  01 B-NG6 E-102  P(A)AB34 T34(Y) UB A’DA 10-2(ORANSAL BLOK)
DH151147-2 C10-2 34 BLOK
DH151153 1″ GİRİŞ ÇIKIŞ – AKÜ BLOĞU
DH151008 KOL KUMANDA BLOĞU
DH151156 SBNG10  1 – E-102  P(A)38 AB12 T34(Y) UB MP-BS
DH151038 SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
DH151039 BASINÇ VE DEBİ KONTROL BLOĞU
DH151158 SAE 3000 PSI POMPA BLOĞU
DH151159 SB 8-2 38
DH151105 SBNG6  02 – –  P(A)AB38 T34(A) UB (BHB0311/2015)
DH151205 SBNG10  08 B-NG10 E-102  P12(Y) AB12 T34(Y) UB
DH151206 NG10 ORANSAL BLOK – P20150611
DH151202 SBNG6  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 38  UB
DH151203 SBNG6  03 – –  P(A)AB38 T12(A) UB A’DA 8-2 / A’DA POPET
DH151204 SBNG6  03 – –  P(A)AB38 T12(A) UB
DH151207 2 NG6 A’DA POPET VE EMNİYET, BOŞATLMALI VE EMNİYETLİ
DH151114 ÖZEL BLOK BLOK KODU 3927
DH151211 HALAT EZME BLOĞU NG10 VE DBW’Lİ BLOK – A’DA POPET
DH151208 NG6 VE 10-2 BASINÇ KONTROL BLOĞU
DH151209 SBNG6  04 – –  P(Y)12 AB38 T12(Y) UB A 14
DH151210 SBNG6  04 – –  P(Y)12 AB38 T12(Y) UB B 14
DH151265 SBNG6  04 – –  P(Y)12 AB38 T12(Y) UB A 14
DH151266 SBNG6  04 – –  P(Y)12 AB38 T12(Y) UB B 14
DH151018 TANDEM POMPA BLOĞU
DH151144 DAĞITICI BLOK TAKIMI
DH151018 TANDEM POMPA BLOĞU
DH151213 R1-SBNG6  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 38  UB
DH151006 2 NG6 +  1 BOŞALTMALI, EMNİYETLİ DİK BLOK
DH151006 2 NG6 +  1 BOŞALTMALI, EMNİYETLİ DİK BLOK
DH151212 NG16’LI ANA BLOK
DH151214-17 BASINÇ EMNİYET BLOĞU
DH151214-19 SBNG6  01 – –  P(Y)12 AB38 T12(A) UB P’DE 10-2 KISMA – SEL1046
DH151215-18 BASINÇ EMNİYET BLOĞU – SEL1009
DH151215-20 AKÜ EMNİYET BLOĞU – SEL1009
DH151214-18 SB 10-3 38 – SV3 10 30 – SEL1046
DH151214-23 SB 10-4 38 – (FDC1 10) – SEL1046
DH151214-20-1 SBNG6  04 – –  P(Y)12 AB12 T1(Y) UB
DH151215-22 3NG6’LI YÖN KONTROL BLOĞU – SEL1009
DH151215-23 SBNG6  04 – –  P(Y)12 AB12 T12(Y) UB – SEL1009
DH151215-24 2NG6’LI YÖN KONTROL BLOĞU – SEL1009
DH151214-20 SBNG6  04 – –  P(Y)12 AB12 T12(Y) UB – SEL1046
DH151215-22 – R1 1 NG10 (A-B 34) + 2NG6 (AB12) – SEL1009 P34-T1
DH151215-23 – R1 2 NG10 (A-B 34) + 2NG6 (AB12) – SEL1009 P34-T1
DH151216 AS TEKNİK/BUSKİ PROJE BLOĞU
DH151218 SİLİNDİR ARKASI ÖZEL BLOK
DH151221-1 NG6 ÖZEL PLAKA A-P / B-T
DH151220 ÖZEL PLAKA C10-3
DH151219 KARŞI DENGE BLOĞU HATT TİPİ 8-2
DH151111 YÖN KONTROL BLOĞU(2 NG 6 AB TEK BLOK) GH15Z031
DH151112 SIFIRLAMA BLOĞU GH15Z030
DH151112.R1 SIFIRLAMA BLOĞU GH15Z030
DH151118 VALF TEDARİĞİ
DH151223 1 NG6’LI ÇİFT BASINÇ EMN. BLOK
DH151224 HATT TİPİ HIZ AYAR BLOĞU
DH151144 DAĞITICI BLOK TAKIMI
DH151228 HMT 2015 12 05
DH151229 HMT 2015 12 06
DH151237-1 2 NG6’LI BLOK
DH151237-2 2 NG10’LU BLOK
DH151235-1,1 DELME PRESİ BLOKLARI SEL1064
DH151235-1,2 DELME PRESİ BLOKLARI SEL1064
DH151235-2-1 SEL1065-2-1 / SBNG6  01 – E-102  P(A)14 AB38 T38(A) UB
DH151235-2-2 SEL1065-2-2 / SBNG6  01 – E-102  P(A)12A12B38 T34(A) UB
DH150913 2NG10’LU BOŞALTMALI VE BASINÇ EMN. BLOK
DH151240-1 SBNG16  01 B-DBW10 B-DBW10  P(A)1 AB1 T114(A) UB
DH151240-1 SBNG10  4 – –  P34(A) AB12 T34(A) UB
DH151240-1.R1 SBNG16  01 B-DBW10 B-DBW10  P(A)1 AB1 T114(A) UB – DBW ÜST
DH151241 SBNG6  06 – –  P(Y)38 AB38 T12(Y) UB
DH151239 FLANŞ PRESİ HİDROLİK ÜNİTE BLOĞU
DH151244 NG10 ARA PLAKA – HIZ AYAR VEPOPETLİ
DH150704 ŞAFAK MAKİNA(P20131006.R6)
DH150704-2 DEPO KAPAK SACI
DH151245-1 ENJEKSİYON MAK. BLOK-1
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH151251 SBNG6  05 B-NG6 E-102  P(A)AB38 T12(A) UB(YERLİ KAVİTE YAPLACAK)
DH151254 SBNG6  07 – E-102  P(Y)AB38 T12(Y) UB DİK BAĞLANTI
DH151252 NG10 P’DE POPET VE HIZ AYAR EMNİYETLİ(DBDH6K) BLOK
DH151250 NG6 ARA PLAKA P DIŞARDAN GİRİŞ
DH151255-16 BASINÇ EMNİYET VE DEBİ KONTROL BLOĞU
DH151255-14 MENGENE – İTİCİ – MAÇA BLOĞU
DH151255-15 GRUP – ENJ HİDROMOTOR BLOK
DH151144 DAĞITICI BLOK TAKIMI
DH151257-1 4’LÜ AL. KOLLEKTÖR BLOK
DH151257-2 5’li AL. KOLLEKTÖR BLOK
DH151256 TEK ETKİLİL SİLİNDİR BLOĞU VE VALFLERİ
DH151259 PQ125 BLOĞU
DH151260 2 NG6’LI ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH151265 SBNG6  01 E-10-2 –  P(Y)38 AB38 T38(Y) UB MP14  ÖZEL ADRESE GİDECEK
DH151266 SBNG6  01 E-8-2 E-8-2  P(Y)38 AB38 T38(Y) UB MP14
DH151264 POMPA ORANSAL KONTROL BLOĞU
DH151225 ALCOS TEKLİF
DH160101-1 SBNG6  04 E-10-2 –  P(A)12 AB12 T34(Y) UB MP14 BT14
R1-DH161001 2 NG10 ÖZEL BLOK
DH160108 NG10 LOAD SENSING ARA PLAKA BLOĞU
DH160108-2 DSV2 8 B0
DH160117 ÖZEL ÖLÇÜLÜ NG10 BLOK
DH160110 SEL1077 – SBNG6  01 E-10-2 B-10-2  P(A)14 AB 14 T 14(Y) UB P’DE 2 x 14
DH160118 NG6 YÜKSELTME PLAKAS KOD YAPIŞACAK KOD YAPIŞACAK
DH151110 C TİPİ PRES BLOĞU
DH160131 SBNG6  01 E-8-2 –  P(A)38 AB 38 T 12(A) UB P’DE 14
DH160132 SBNG10  01 E-10-2 –  P(A)12 AB 12 T 34(A) UB P’DE 14
DH160107-1 8+1 NG6 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
DH160107-2 5+1 NG6 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
DH151250 NG6 ARA PLAKA P DIŞARDAN GİRİŞ
DH151250 NG6 ARA PLAKA P DIŞARDAN GİRİŞ
DH160127 NG16 ARA PLAKA
DH160119 2 NG10’LU HIZ AYARLI VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH160135 HATTİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK C10-3 1/2 PORT
DH160135 PRV11 12 S 0 30
DH150139 MERT-031-2 BLOK
DH160135 8-2 ÇİFT HIZ BLOĞU
DH150138 C16-2 BLOK SB16-2 1″
DH160133 – 2 NG10 ARA PLAKA – ÇİFT HIZ PLAKASI
DH160133 – 2 NG10 ARA PLAKA – ÇİFT HIZ PLAKASI
DH160140 HIZ AYAR BLOĞU 16-2 VE 12-2
DH160142 NG10 EMNİYETLİ P’DE EMNİYET VE ÇEKVALF A’DA POPET
DH160143 SBNG6  05 B-NG6 YE 12  P(A)38 AB 38 T 12(Y) DB P’DE 14 – alüminyum
DH160145 NG6 ARA PLAKA ÇİFT HIZ
DH160144 NG6 KÖR – P B’ye bağlı
DH160147 ÖZEL KISMALI BLOK
DH160150 NG25 YÜKSELTME PLAKASI ARA PLAKA
DH160151 NG16 ARA PLAKA – EPV16 C 16  3S
DH160201-1 4 NG6 EMNİYETLİ BLOK – AB KARŞI YÜZEY
DH160201-2 NCS06/3 NG6 ARA PLAKA
DH160202 ORANSAL NG6-NG10 BLOK (SEL1087)
DH160206-1 NG6 YANDAN ÇIKIŞLI PLEYT
DH160206-2 NG10 YANDAN ÇIKŞLI PLEYT
DH160203 R3-SBNG6  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 38  UB
DH160304 DBDH10 EMNİYET PLEYTİ
DH160204-1 NG6 – DBDH 10- 6 BLOK
DH160204-2 DB20 TEST BLOĞU
DH160263 NG16 NG16 KARŞI DENGE BLOĞU
DH160210 SBNG6  02 – –  PTAB 12  UB
DH160216 PQ125 BLOĞU
DH160217 PQ250 BLOĞU
DH160219 ORANSAL MNİYET BLOĞU
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH160223-1 FLANŞ İMALATI
DH160223-2 FİLTRE İMALATI
DH160224 NG10 5’Lİ POPET ‘Lİ BLOK
DH160225 NG4’TEN NG6 GEÇİŞ PLAKASI
DH160233 3 NG16 + 1 DBW + PORTLAR 1″
DH160228 5 ADET KAPAK PASLANMAZ KAPAK – Ø300
DH160222 10-2 ÇEKVALF VE POPET BLOK
DH160231 2 NG6 + BOŞALTMA VE EMN. –  SEL1092
DH160226 KARTRİÇ VALF BLOK KOMPLESİ
DH160232 M000803
DH160237 SBNG6  03 B-NG6 E-YE12  P(A)AB38 T12(A) UB(YERLİ KAVİTE YAPLACAK)
DH160229 UZAKTAN ORANSAL KONTROL BLOĞU
DH160229.R1 UZAKTAN ORANSAL KONTROL BLOĞU orifisli
DH160235 200 PEDALLI DOĞRULTMA PRESİ
DH160242 2 NG6 + 1 NG16 + 2 NG6’LI BASINÇ SIRALAMALI BLOK
DH160244 TANDEM POMPA UYGULAMASI
DH160246-1 M016020196
DH160246-2 NG10 PLEYT YAN ÇIKIŞ
DH160246-3 NG16 PLEYT YAN ÇIKIŞ
DH160234 NG32 LOJİKLİ BLOK
DH160243 SBNG16 – 10  02+1 B-DBW20   P(A)1 – AB1 – 34 T114(A) UB P’DE 14
DH160253 NG10 TEKLİ PT BOYDA 3/4
DH160254 NG10 KÖR KAPAK
DH160252 NG16 + NG10 + PQ125
DH150921 TEK NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK(P-T AL) STANDART (50220)
DH160250 ASANSÖR BLOĞU – ÇİFT HIZ
DH160251 ASANSÖR BLOĞU
DH160153-1 YILMAZ DAMPER BLOK-1 (NG6 + 8-2)
DH160153-2 YILMAZ DAMPER BLOK-2 (16-2 + DBDH10)
DH160253 SBNG6  03 – –  PTAB 12  UB (DH151215 İLE ÖLÇÜLER AYNI)
DH160254 EMNİYET BLOĞU 10-2
DH160256 SBNG6  03 – –  PTAB 12  UB A VE B’DE MİNİMES
DH160255 BLOK SETİ
DH160303 SB T-2A 34 – 14
DH160258-1 1 NG16 + 2 NG10 + T-17A NG16 ARA PLAKA(48€)
DH160258-3 PQ125 + DBW20 + NG6 + NG10 + NG16
DH160305 3 NG6 ‘LI BLOK ALBİ’YE GİDEN BLOK
DH160266 POLİÜRETAN BLOK
DH160307 ÜSTTEN BASMALI REJENERATİF ÜNİTE
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH160310 NG6 ARA PLAKA P’DE ÇEKVALF (C10-2)
DH160301 POMPA KONTROL BLOĞU
DH160302 NG16’LI PROJE BLOĞU
DH160306 SBNG10  01 – –  P(A)AB-34 T1 UB P’DE 14
DH160306 NG10 KÖR KAPAK
DH160309 NG10 PLEYT  ÖZEL VALF
DH160225 YAVAŞLATMA DEVRESİ BLOĞU
DH160312 SPOOL KOTROL BLOĞU
DH160311 NG6 ARA PLAKA P’DEN T’YE POPRT(8-2)
DH151255-15-R1 GRUP – ENJ HİDROMOTOR BLOK REVİZYONU
DH160316 6 EMNİYETLİ AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK
DH160319-1 EMNİYET BLOĞU
DH160319-2 AKÜ EMNİYET BLOĞU
DH160104 DM38 – P20110217.R5 – 4 NG6’LI BOŞALTMALI(NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
DH160241 NG10 – T-21A BLOK
DH160322 NG6 ARA PLAKA – C10-3 P HATTI
DH160324-13 2 NG6  EMN. POP. BLOK
DH160324-14 SBNG6  02 – –  P(A)AB38 T12(A) UB
DH160324-23 HAT TİPİ EMN. BLOK
DH160323-1 SBNG6  05 – –  P(Y)1  AB12 T1(Y) UB P’DE 14
DH160323-2 EMN. BLOĞU
DH160326-1 MERT 012 – ANA BLOK (20141024)
DH160326-2 MERT 012 – YARDIMCI BLK.(20141024)
DH160326-3 MERT 012 – YARDIMCI BLK.(20141024)
DH160328 YAVAŞLATMA BLOĞU
DH160314 DG01 EMNİYET PLEYTİ
DH160317 KARŞI DEN BLOK ÇİZİMİ MÜŞTERİDEN
DH160332-1 NG10 BLOK
DH160333-2 NG6 BLOK POPET
DH160331 NG10 KARŞI DENGE BLOĞU
DH160330 NG6 ‘LI EMNİYETLİ BOŞALTMALI SEL1108
DH160343 SİLİNDİR ÇEKTİRME BLOĞU
DH160344 C10-3 BLOK
DH160340 DBW30 PLEYT
DH160339 TEKLİ VE 2’Lİ SIFIRLAMALI VE EMNİYETLİ BLOK VE VALFLER
DH160343-1 M016020201 – 2NG16’LI BLOK
DH160343-2 M016020202 – 2 NG10 + 1 NG6
DH160343-3 M016020203 – 10-2 VE DBD 10
DH160325 200 TON ABKANT BLOĞU
DH160346-1 ÜNİTE BLOĞU 1 – 12-2 BOŞALTMA
DH160346-2 ÜNİTE BLOĞU 2 – NCS06 EMN.
DH160346-1.R1 ÜNİTE BLOĞU 1 – 12-2 BOŞALTMA
DH160347 100 LT DEPO KAPAĞI
DH160347 SBNG6  01 E-DBDH6K –  P(A)14 AB 14 T 38(Y) UB P’DE 2 x 14- SEL1109
DH160346 SBNG6  02 E-10-2 B-10-2  P(A)14 AB 14 T 14(Y) UB P’DE 14 – SEL1118
DH160345-1 NG6 – ANTİŞOK BLOĞU – RV3 10
DH160345-1 NG10 – ANTİŞOK BLOĞU – RV3 10
DH160348 SBNG6  02 B-NG6 E-102 E-YE12  P(Y)12 AB38 T12(Y) UB
DH160256 TANDEM POMPA UYGULAMASI SIFIRLAMALI
DH160355-1 AL. DAĞITICI BLOK NCS06/2 PORTLAR 1/2 EKSEN 86,5
DH160355-2 AL. DAĞITICI BLOK NCS06/2 PORTLAR 1/2 EKSEN 95
DH160352-1 EMNİYET BLOĞU – SEL1120
DH160352-2 YÖN KONTROL BLOĞU – SEL1120
DH160351 M3 SE 6 YERİNE NG6 BAĞLAMA PLEYTİ
DH160337 CANON ROBOT BLOK
DH160350-1 PROJE REVİZYON BLOĞU
DH160350-2 NG6 KÖR KAPAK P-A’YA, B-T’YE BAĞLI
DH160341 NG6 BAĞLANTI PLEYTİ
DH160241 NG6 KÖR KAPAK P’DEN A’YA
NG6 KÖR KAPAK
NG10 KÖR KAPAK
DH160242 2 NG6 + 1 NG16 BASINÇ SIRALAMALI BLOK
DH160330.R1 4 NG6 ‘LI EMNİYETLİ BOŞALTMALI SEL1108
DH160359 NG6 YÖN ÇEVİRME PLAKASI
DH160360 TANDEM POMPA UYGULAMASI NG16 + NG25
DH160360 cv1 16 ve cv2 20(18+25)=43
DH160358-1 101-00-116479-1 – M000831
DH160358-2 101-00-116482-1 – M000832
DH160358-3 101-00-134922-1 – M000833
DH160363 M016030214
DH160365 A6935 – BLOK 1 ” PORTLU
DH160364 MDÜLER KISMA VALF MUADİLİ PLEYTİ
DH160407 BLOK SETİ
DH160406-1 FCG 01 PLEYT
DH160406-2 FCG 02 PLEYT
DH160406-3 NG10 3’LÜ PARALEL PLEYT 1/2
DH160409 AKÜLÜ NG6’LI BLOK
DH160411-1 M000386
DH160411-2 M000837
DH160412-1 M000204
DH160412-2 M000838
DH160403-1 T-2A, 10-2 VE 8-2 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK – AKÜLÜ
DH160403-2 T-2A, 10-2 VE 8-2 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH151016 PRES BLOĞU
DH160416 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK İMALATI
ORİFİS SETİ
DH160413-1 NG25 LOJİK BLOĞU
DH160413-2 NG25 VEYA KAPAK PİLOTLU
DH160420 NG10 TEKLİ – DHDH10’LU BLOK
DH160401-10 ÇİFT HIZ BLOK 4 NG6’LI 10-2
DH160401-12 EMNİYET BLOĞU – 10-2
DH160401-1 SBNG6  02 E-10-2 B-10-2  P(A)38 AB 38 T 12(Y) UB P’DE 14
DH160423-1 NG6 ARA PLAKA A VE B’DE BD (10-3) CV (8-2)
DH160423-2 NG6 ARA PLAKA P’DE BD(10-3)
DH160424 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK İMALATI
DH160226 KARTRİÇ VALF BLOK KOMPLESİ
DH160226 KARTRİÇ VALF BLOK KOMPLESİ
DH160419 NG16 T – A6935 KARŞIDENGE BLOĞU A VE B’DE KARŞI DENGE – VALFLER
DH160426 3 NG4’LÜ BLOK
DH151110 C TİPİ PRES BLOĞU
DH151110 C TİPİ PRES BLOĞU
DH160425 M000839
DH160429 NG16 LOJİK KAPAK – LFA16 DBW2.7X
DH160428-1 P0005 BLOK (5 NG6’LI DBDH6’LI BLOK)
DH160428-2 P0005 BLOK (CBCA LAN ARA PLAKA)
DH160428-3 P0005 BLOK (NG6 KÖR PLEYT)
DH160428-4 NG10 KÖR KAPAK
DH160428-4 NG16 KÖR KAPAK
DH160428-4 NG25 KÖR KAPAK
DH160428-2 P0005 BLOK (CBCA LAN ARA PLAKA)
DH160427 P0004 BLOK(NG10 – DBDH10 – LOAD SENSIG BLOK)
DH160432 NG10’DAN NG6’YA GEÇİŞ
DH160432-2 NG10 2’Lİ STANDART
DH160431-1 M000841
DH160431-2 M000842
DH150936 MERT-008-BLOK (NG10 ABPT ALT YÜZEY) 0420
DH160434-1 M000843
DH160434-2 M000844
DH160434-3 M000845
DH160434-4 M000846
DH160433 8-2 EMNİYET BLOĞU
DH160327 NG16 + NG25 LOJİKLİ BLOK
DH160434-5 M000847
DH160436-1 M000843
DH160436-2 M000844
DH160436-3 M000845
DH160439 50 TON KALENDER HİDROLİK SİSTEMİ
DH160441 NG6 ARA PLAKA P’DEN T’YE POPET(10-2)
DH160443 DH01 16-2 BLOK 1 PORT DH01
DH160444 DPS VE KCG’Lİ BLOK – SEL1136
DH160447 EPV16 + NG10 + EMNİYET
DH160450 M000848
DH160528 SIVAMA PRESİ NG10’LU
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH160526 ÖZEL ÖLÇÜLÜ BLOK
DH160518 M000852
DH160507 HIZ AYAR BLOĞU – 8’Lİ
DH160508 ÇİFT HIZ BLOĞU HAT TİPİ
DH160502 30 TON HIZLI YAVAŞ PRES BLOĞU
DH160549 M000856
DH160550 M000857
DH160532 BLOK TASARIM VE İŞÇİLİK
DH160511-1 EMNİYET BLOĞU
DH160511-2 AKÜ EMNİYET BLOĞU
DH160511-3 4 NG10’LU BLOK
DH160511-4 4 NG6’LI BLOK
DH160511-5 NG6 KÖR KAPAK
DH160511-6 NG10 KÖR KAPAK
DH160520 TANDEM POMPA BLOĞU – SEL1146
DH160522-2 YÜKSELTME PLAKASI
DH160529 SB 10-4 38
DH160529 SB 10-4 38
DH160645 M016060236 – AKÜ ŞARJ BLOĞU
DH161208-1 POMPA BLOĞU M-SR 30-1
DH161208-2 POMPA BLOĞU M-SR 30-2
DH150807 3 NG25 + 1 CG5V8 BLOK(DEMİRDEN)
DH160804 2+1 PT ALT NG10
DH160506 ORANSAL YÖN KONTROL BLOĞU
DH160512 DN6 YERİNE NG6 GEÇİŞ PLAKASI
DH160512 DN6 YERİNE NG6 GEÇİŞ PLAKASI
DH160514 M000850
DH160514 M000850
DH160513-1 M016050222 – 1
DH160513-2 M016050222 – 2
DH160516 NG25 VE DBW’Lİ BLOK
DH160351 M3 SE 6 YERİNE NG6 BAĞLAMA PLEYTİ
DH160522-1 T11A BLOK
DH151016 ABKANT BLOĞU
DH160523 REVİZYON BLOK
DH160153-2 YILMAZ DAMPER BLOK-2 (16-2 + DBDH10)
DH160524 ORANSAL YÖN KONTROL BLOĞU
DH160509 FORKLİFT BLOĞU
DH160537 M000855
DH160105 DMH 32 NC – P20110212 – 2 NG6’LI P-T SERi (NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
YÜKSELTME PLAKASI
DH160539 SBNG16  01 – DBDH20  P(Y)1 AB1 T114(Y) UB P’DE 14
DH160540 SBNG6  03 – RV5 10  P()38 A38 B38 T 12(Y) DB P’DE 14
DH160528 SIVAMA PRESİ NG10’LU
DH151215-24 2NG6’LI YÖN KONTROL BLOĞU – SEL1009
DH160605-1 2 NG25 SAE FLANAŞLI BLOK – SAE  1 1/2 3000PSI M12
DH160605-2 DBW 20 SAE FLANŞLI BLOK – SAE  1 1/4 6000PSI M14
DH151239 FLANŞ PRESİ HİDROLİK ÜNİTE BLOĞU
DH160606 – 11 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH160606 – 12 ÇİFT HIZ BLOĞU
DH160607 – 11 SIFIRLAMALI EMNİYET BLOĞU
DH160607 – 12 ÇİFT HIZ BLOĞU
DH160607 – 13 1 NG6’LI BLOK
DH160446 – 2 SBNG6  02 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH160446 – 3 SBNG6  03 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH160446 – 4 SBNG6  04 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH160446 – 5 SBNG6  05 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH160612 M016050234 – NG10 + PQ125
DH160615 M016050232
DH160611 2 NG10 TANDEM VE KARŞI DENGELİ BLOK
DH160604-3 HB-10510
DH160604-1 10302-16
DH160617-1 M016050231 – NG25 + DPS2 20
DH160617-2 M016020203-B AKÜ BLOĞU
NG10 KÖR KAPAK
DH160603-1 AL MANİFOLD  BLOK 6061 T6 SERİSİ
DH160603-2 T BAĞLANTI AL.
DH160622 ORANSAL YÖN KONTROL BLOĞU SİLİNDİR ÜZERİ ÇEKME
DH160319-1 EMNİYET BLOĞU – SEL1141
DH160319-2 AKÜ EMNİYET BLOĞU – SEL1141
DH160618-1 KİLİT VE BOŞALTMA BLOĞU
DH160618-2 YÖN KONTROL BLOĞU
DH160618-3 BASINÇ KONTROL BLOĞU
DH160626 M000864
DH151018 TANDEM POMPA BLOĞU
DH151144 DAĞITICI BLOK TAKIMI
DH160628-1 40301 – BACA BLOĞU
DH160628-2 40302 – DÖNER FIRIN BLOĞU
DH160628-3 40303 – FIRIN BLOĞU
DH160631 M000866
DH160630 SB 10-3 38
DH160325 200 TON ABKANT BLOĞU
DH160638 NG10 a’DA DBDS6 BAKALİTLİ
DH160643 W
DH160641 NG16 TANDEM POMPA UYGULAMASI – KARTRİÇ VALFLER DAHİL
DH160642 1/4 NG6 PLEYT
DH151017 SBNG16  02 B-DBW20 (S) –  P(Y)1 AB1 T1(Y) UB P’DE 14.BR
DH160646 SG DEVRE BLOK KARTRİÇLER DAHİL
DH160649 SBNG6  01   E-C10-2  P(A)AB38 T38(A) UB
DH160653 M000867
DH160625.R1 NG25 VE 2 NG6’LI BLOK 16-2 KARTRİÇ GÖMÜLÜ
1/2 ÇIKIŞ BLOK
DH160650 HIZ AYAR BLOK
DH160652 10-3 VE 8-2 HIZ AYAR BLOK
DH160654 NG10 – KARŞI DENGE VE TANDEM POMPA SEL1158
DH160235 200 PEDALLI DOĞRULTMA PRESİ
DH160627 KARTRİÇ VALF BLOK 8-2 – SEL1055
DH160627 KARTRİÇ VALF BLOK 8-2 – SEL1055
DH160657-1 3 X 18 BLOK
DH160657-2 BEL PORT BLOK
DH160705-1 AKÜ STANDI T34
DH160705-2 VALF STANDI T34
DH160701-1 AKÜ ŞARJ BLOĞU – SEL1167
DH160701-2 AKÜ EMNİYET BLOĞU – SEL1167
DH160701-3 SBNG10 01 BLOK – SEL1167
DH160702 SBNG6 4+1
DH160709 NG6 180 DER. ÇEVİRME P-T-A-B.BR
DH160708 MARIKUL BLOĞU
DH160708 MARIKUL BLOĞU
DH160706-1 M000870
DH160706-2 M000871
DH160706-3 M000872 – NG32 KÖR KAPAK
DH160706-4 M000873 – NG-32-NG25 GEÇIS PLAKASI
DH160706-5 M000874 – NG-25-NG16 GEÇIS PLAKASI
DH160706-6 M000156 – NG10 KÖR KAPAK
DH160711 NG6 KÖR PLAKA POPETLİ
DH160710 NG32 TEST PLEYTİ
DH160713 M000875
DH160703.R1 SERBEST DÜŞME BLOK
DH160717 NG32 LOJİK BLOK HAT TİPİ
DH160715-1 NG10 ARA PLAKA A-B 12-2 EMN.
DH160715-2 NG10 ARA PLAKA A-B’DE HIZ AYAR 12-2
DH160714 YARDIMCI BLOK 2 NG10 + 10- + 10-3
DH160716-1 HB-10705-16 / HB-10706-16 / HB-10707-16 / HB-10708-16 / HB-10709/16 – 1
DH160716-2 HB-10709-16-2
DH160716-3 HB-10710/16 – 1 / HB-10711/16 – 1
DH160716-4 HB-10710/16 – 2 / HB-10711/16 – 2
DH160648 ÇİFT SİLİNDİR BLOĞU
DBW 20 BLOĞU
DH160720 M000876
DH160721 2 NG6 + SIFIRLAMA EMN. BLOK DİK BLOK
DH160722 NUMUNE BLOK
DH160729 NG10 TANDEM UYGULAMA – SEL1173
DH150807 3 NG25 + 1 CG5V8 BLOK(DEMİRDEN)
DH160732-1 ÜNİTE BLOĞU NG10 + NG6 + DHDB6
DH160732-2 SBNG6  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 38  UB
DH160732-3 SBNG10  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 12  UB
DH160732-4 SBNG16  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 34  UB
DH160732-5 SBNG25  01 – –  PABT YAN YÜZEYLER 1  UB
DH160732-6 SB DBDS20 1
DH160728 ORANSAL YÖN KONTROL BOĞU – M016070257
DH160728-2 NG6 A-B’DE C12-3S KARŞI DENGE – M016070257
DH160502 30 TON HIZLI YAVAŞ PRES BLOĞU
DH160735 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
DH160734 KÖR ÇEKVALF
DH160736 AP NG25 P’DE 12-2 REX T’YE
DH160733 SİLİNDİR ÇEKTİRME BLOĞU LOJİK
DH160737 SB T-31A 34 – DSCH XHN
DH160604-2 11007 – 15
DH160731-1 2 NG6 + EMNİYET VE POPET
DH160739-1 EMNİYET BLOĞU
DH160739-2 2 NG6 TEK HAT BLOK
DH160802-1 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU – SEL1161
DH160802-2 NG6 KARŞI DENGELİ BLOK – SEL1161
DH160802-3 3 NG6’LI BLOK – SEL1161
DH160801 M016060238
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH160805 2 NG6’LI BLOK
DH160810 EMNİYET VE AKÜ BLOĞU
DH160809 NG10 DEKOMPLU BLOK
DH160810 3 NG6 PLEYT
DH160317 KARŞI DEN BLOK ÇİZİMİ MÜŞTERİDEN
DH160317 KARŞI DEN BLOK ÇİZİMİ MÜŞTERİDEN
SİLİNDİR ARKASI KAVİTE 8-2
DH160816 SB 330-1 A1/112U-330A ADAPTÖR
DH160818 NG10 3’LÜ A VE B’DE MİNİMES
DH160235 200 PEDALLI DOĞRULTMA PRESİ
DH160822 NG10 TEKLİ PLEYT – SEL1150
DH160820 ARA PLAKA NG6 HDAC WVE-R1
DH160825 1NG16 + NG10 + DBW10 ALT YÜZEYE t EKLENDİ.
DH160731-1.R1 2 NG6 + EMNİYET VE POPET
DH160731-2.R1 4 NG6 + EMNİYET VE POPET
DH160827 HİDROMOTOR BLOĞU
DH160256 SBNG6  03 – –  PTAB 12  UB A’DA  1. VALF
DH160241 NG6 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH160827-1 3 NG10’LU BLOK PTAB 12
DH160827-2 NG10 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH160828-2 NG10 3’lü  EMNİYETLİ DBDH10 PT(ALT) AB ÖN 3/4
DH160821 HK16.MHT0025PROJE
DH160830 ÖZEL FLANŞ İMALATI
DH160833 NC806 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU
DH160832 POPETLİ BLOK 2 ADET C10-2
DH151018 TANDEM POMPA BLOĞU
DH151144 DAĞITICI BLOK TAKIMI
DH160834 SBNG6  01   E-C08-2  P(A)AB38 T12(A) UB
DH160338-1 BSV 20 EMNİYET BLOK
DH160338-2 7 NG10 DİK BLOK
DH160840-1 NG10 – NG6 SIFIRLAMALI VE EMNİYETLİ BLOK
DH160840-2 NG10 ARA PLAKA DEKOMPRASYON VE ÇİFT HIZ
DH160339 TEST BLOKLARI
DH160104 DM38 – P20110217.R5 – 4 NG6’LI BOŞALTMALI(NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
DH160105 DMH 32 NC – P20110212 – 2 NG6’LI P-T SERi (NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-10
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-10
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-8
DH160837 SB-16-070
DH160842-1 BOŞALTMA BLOĞU-1
DH160842-2 BOŞALTMA BLOĞU-2
DH160706-5 M000874 – NG-25-NG16 GEÇIS PLAKASI
DH151017 SBNG16  02 B-DBW20 (S) –  P(Y)1 AB1 T1(Y) UB P’DE 14.BR
DH160836-1 MANİFOLD 1
DH160836-2 MANİFOLD 2
DH160836-3 MANİFOLD AYAKLARI
DH160843 M016080267
DH160848 AP NG10  P-A 16 -2 BLOK
DH160242.R1 2 NG6 + 1 NG16 + 2 NG6’LI BASINÇ SIRALAMALI BLOK
NG6 ARA PLAKA PAT AÇIK PA BAĞLI
DH160852 40 CC SIVAMA PRES BLOĞU
DH160851 NG16 PLEYT YAN ÇIKIŞ
DH160850-2 NG25 LOJİK VALF KAPAĞI SIFIRLAMALI
DH160850-1 NG25 LOJİK VALF KAPAĞI EMNİYETLİ VE SIFIRLAMALI
DH160850 100CC SIVAMA PRES BLOĞU
DH160853-1 ORANSAL HIZ AYAR BLOK VALFLER DAHİL
DH150921 TEK NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK(P-T AL) STANDART (50220)
DH160901 REZİSTANS ÇEKME BLOĞU
DH160439 50 TON KALENDER HİDROLİK SİSTEMİ
DH160511-1.R1 EMNİYET BLOĞU
DH160511-2 AKÜ EMNİYET BLOĞU
DH160511-7 3 NG10’LU BLOK
DH160511-8 2 NG10’LU BLOK
DH160511-4 4 NG6’LI BLOK – BASINÇ DÜŞ. BLOK
DH160511-9 2 NG6’LI BLOK
DH160904 NG16 – DBDH10’LU 3/4 BLOK
DH160317 8-2 VE 8-3’LÜ BLOK
DH160833 NC806 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU
DH160833.R2 C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20
DH160316 6 EMNİYETLİ AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK
DH160913 ÖZEL FLANŞ
DH160912-1 NG10 VE DBDH10’LU BLOK
DH160912-2 ÇEKVALF BLOĞU
DH160903 BAĞLANTI BLOKLARI
DH160915-1 SBNG16  01 B-DBW10 P(A)34 AB34 T1(AY) UB
DH160915-2 SBNG10  01 B-DBW10 P(A)12 AB12 T34(AY) UB
DH160909 NG6 EMNİYETLİ SIFIRLAMALI
DH160910 NG10 PLEYT YAN ÇIKIŞ
DH151114 ÖZEL BLOK BLOK KODU 3927
DH160234 NG32 LOJİKLİ BLOK
90*70*155 SFERO
DH160920 NG16’LI BLOK + RV5 10 VALF DAHİL
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH160919 ADAPTÖR BLOĞU
DH160922 SBNG16 02 DBW20 PAB 114 T 112
DH150807 3 NG25 + 1 CG5V8 BLOK(DEMİRDEN)
DH160841 HİDROTAM ÜNİTE
DH160924 2NG6 P’DE C8-2 – PAB38 T12
DH160924 2NG6 P’DE C8-2 – PAB38 T12
DH160925-1 AKIŞ BÖLÜCÜ 5’Li
DH160925-2 AKIŞ BÖLÜCÜ 2’Lİ
DH160708 MARIKUL BLOĞU
DH160360 TANDEM POMPA UYGULAMASI NG16 + NG25
DH160360 cv1 16 ve cv2 20(18+25)=43
DH160929 NG10 EMNİYETLKİ VE SIFIRLAMALI 10-2
DH160930 200 TON SIVAMA PRESİ
DH160902-1 MENGENE BLOĞU
DH160902-2 KOVAN KALDIRMA BLOĞU
DH160902-3 ÇAPAK ALMA
DH160902-4-1 GRUP 1
DH160902-4-2 GRUP 2
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-8
DH160931-1 KOVAN DEVİRME SİLİNDİR BLOĞU
DH160931-2 ÜNİTE EMNİYET BLOĞU
DH160932 BENO PLAST 3 NG6’LI AB HER İKİ YAN BLOK
DH160401-1 SBNG6  02 E-10-2 B-10-2  P(A)38 AB 38 T 12(Y) UB P’DE 14
DH160933-1 GENLEŞME TANK BLOĞU-1
DH160933-2 GENLEŞME TANK BLOĞU-2
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-8
DH160946 SB-16-074
DH160941-1 POMPA BLOĞU
DH160941-2 SB C16-2 34
DH160939 M000887 – 891
DH160945-20 DPS2 16 EMN. POMPA BLOĞU
DH160945-30 SBNG6 02 PAB 38 T12
DH160945-50 NG10 EMNİYETLİ VE DEKOMPLU MAK.
DH160945-60 NG6 ORANSAL EMNİYETLİ BLOK
DH160945-40 NG10 EMNİYETLİ VE ÇEKLİ POMPA BLOĞU
DH160511-1.R1 EMNİYET BLOĞU
DH160511-2 AKÜ EMNİYET BLOĞU
DH160511-7 3 NG10’LU BLOK
DH160511-10 3 NG6’LI BLOK – BASINÇ DÜŞ. BLOK
DH160511-9 2 NG6’LI BLOK
DH160423-2 NG6 ARA PLAKA P’DE BD(10-3)
DH160943 SB 10-3 38
DH160101-1 SBNG6  04 E-10-2 –  P(A)12 AB12 T34(Y) UB MP14 BT14
DH161001 SB 20-2 1″
DH160948-1 SBNG25  01 – –  PAB 114 T 112 UB
DH160948-2 RV5 16 S0 50
DH160933-1 BÜYÜKSİLİNDİR BLOĞU
DH160933-2 KÜÇÜK SİLİNDİR BLOĞU
DH161003 NG10 EMNİYETLİ KİLİTLİ BLOK
DH160937 ORANSAL HIZ AYAR BLOĞU
DH160105 DMH 32 NC – P20110212 – 2 NG6’LI P-T SERi (NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
DH161007 AKÜ VE EMNİYET BLOĞU
DH160942 32CC + 20CC TANDEM SIVAMA PRESİ
DH161011-1 10-2 EMNİYETLİ VE SIFIRLAMALI BLOK
DH161011-2 5NG6’LI BLOK PTA 12 / B 3/8
DH161004-1 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
DH161004-2 PARİZYON BLOĞU
DH161004-3 2 NG10 + NG6 BLOK
DH161004-1 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
DH161004-2 PARİZYON BLOĞU
DH161004-3 2 NG10 + NG6 BLOK
DH160949 AKÜ BLOĞU ÖZEL ÖLÇÜ
DH160947-1 BORU DOĞRULTMA BLOĞU
DH160947-2 8-2 BLOK VE VALF
DH161015 NG16 ORANSAL HIZ BLOK
DH161016-1 EMNİYET BLOĞU
DH161016-2 YÖN KONTROL BLOĞU
DH161016-1-R1 EMNİYET BLOĞU + 7NG6’LI BLOK
DH161016-2 YÖN KONTROL BLOĞU
DH161021 EKİM 2016 PRES
DH161017 HAT TİPİ EMN. BLOK
DH161018-1 POPETLİ VE KİLİTLİ YÖN KONTROL BLOĞU
DH161018-2 SBNG10 02 P12 ABT 34
DH161023 NG16 MODÜLER BLOK (VALFLER DAHİL)
DH161022-1 ÇİFT SIRA PORT
DH161022-2 TEK SIRA PORT
DH161020 NG6’LI P VE A’DA DBDH6K BLOK DH151131.R1
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-8
DH160946 SB-16-074
DH150921 TEK NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK(P-T AL) STANDART (50220)
DH160317 8-2 VE 8-3’LÜ BLOK
DH160805 2 NG6’LI BLOK
DH160337.R1 CANON ROBOT BLOK
DH161027 NG6 EMNİYETLİ ÇİFT HIZ BLOĞU
ORİFİS SETİ
DH160939 M000887 – 891  BLOK REVİZYONU
DH161026 Bant Sürme Sistemi Bloğu
DH160407 BLOK SETİ
DH161033 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH161031 NG16 DBW10
DH161034 CİHANGİR TEKSTİL
DH161032 500 BAR ÜNİTE BLOĞU
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-8
DH161038 SB 08-2 38
DH161039 AKÜ ŞARJ BLOĞU
DH161042 HMT – 2016 – 10 – 08 BLOK
DH161040 EKSANTRİK PRES KALIP KALDIRMA – VATAN PRES
DH151017.R1 SBNG16  02 B-DBW20 (S) –  P(Y)1 AB1 T1(Y) UB P’DE 14.BR
DH161030 ALÜMİNYUM BLOK MERCEDES, ÖZEL PNÖMATİK PARÇA
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – DH16-8
DH161024-1 NG6 BLOK AB TEK  DH151111 – 12 – EMNİYETLER DAHİL
DH161024-2 SIFIRLAMALI EMNİYET BLOĞU  –  EMNİYETLER DAHİL
DH161101 – 1 AKÜ BLOĞU EMNİYETLİ
DH161101 – 2 MANİFOLD BLOĞU EMNİYETSİZ
DH161026-2 HASSA KISMA BLOĞU
DH161103 PLEYT TİPİ KÜRESEL VANA BLOĞU
DH160902-2-2 A3 TİPİ KAPAK
SB 10-2 38
DH161105 KISMA BLOĞU – DH161105
DH161104 2 NG6 EMNİYET VE SIFIRLAMALI BLOK(EMNİYET 8-2, SIFIRLAMA 10-2)
DH160737 SB T-31A 34 – DSCH XHN
DH161107 10-2 SIFIRLAMA VE EMNİYET BLOĞU
DH160346-2.R1 ÜNİTE BLOĞU 2 – 10-2 EMN.
DH161108.R1 NG6  – A HATTINDA FCG03  PORTLAR PAB 3/ – T 1/2 PORTLAR YANDA
DH161110 NG6 KÖR KAPAK – 8-2 VE A12088
DH161111 NG10 – NG6’LI DİK BLOK
DH161115 NUMUNE BLOK
DH160902-2-2 HATTİPİ BASINÇ EMNİYET VE BOŞALTMA BLOĞU
DH161118 NG6 YÜKSELME PLAKASI – ORİNGLER DAHİL
DH161117-1 NG10 TEKLİ PLEYT – DBD6’LI BLOK – P0029
DH161117-2 NG10’DAN NG6’YA GEÇİŞ – P0030
DH161117-3 2 NG10 PT 3/4 – AB 1/2
DH161119 NG25 SAE FLANŞLI BLOK – RV5 16 DAHİL
DH161120-2 SRCA – 2’Lİ BLOK
DH161120-1 SRCA – 3’LÜ BLOK
DH161120-3 M6 x Ø0,6 ORF
DH161010-4 2 NG10’LU SIFIRLAMALI EMN. BLOK
DH161010-3 SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH161010-2 NG32 EMNİYETLİ VE SIFIRLAMALI LOJİK KAPAK
DH161010-1 2700 CC HURDA PRES BLOĞU
DH161113 NG10 EMNİYETLİ BLOK
DH161117-1 NG6 VE NG10’LU BLOK
DH161117-2 AP NG10  B’DE 10 -2 EMNİYET
DH161114 10-2 KAPAK
DH160708 MARIKUL BLOĞU
DH161122-930 NG6 ARA PLAKA
DH161122-931 SB C16-2 112
DH161124 NG6 KARŞI DENGE BLOĞU – P HATTINDAKİ KADEME DELİNMEMİŞ RESİM HATALI – DÜZELTİLDİ.
DH160105 DMH 32 NC – P20110212 – 2 NG6’LI P-T SERi (NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
DH160837.R1 SB-16-070
DH160837.R1 SB-16-070
DH161126 1 NG6’LI BLOK AKÜ BLOĞU
DH161127 HAT TİPİ EMN. BLOK
DH151112.R2 SIFIRLAMA BLOĞU GH15Z030
DH151222.R1 YÖN KONTROL BLOĞU(4 NG 6 AB TEK BLOK)
DH161120 CARTRİDGE VALF BLOĞU – SB16086
DH161019 NG10  BLOK SETİ
DH161105.R1 KISMA BLOĞU – DH161105
DH161123 NG 250 Hidrolik Tank
DH151113 SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH161133 NG10 BLOK
DH161133-2 NG10 KÖR KAPAK
DH161132 NG6 ÖZEL PLEYT
DH161121 LİFT BLOĞU
DH161131 SB 12-2 12
DH160810.R1 EMNİYET VE AKÜ BLOĞU
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH160446 – 2 SBNG6  02 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH161118-9 EMNMİYET BLOĞU
DH161118-13 AKÜ EMNİYET BLOĞU
DH161118-15 SB NG16 AB 1 T 112
DH161118-30 SB DBDH6 1″
DH161130 2 NG6’LI TANDEM  SIFIRLAMALI VE EMNİYETLİ BLOK
DH161129 BST BORU BÜKME
DH161115 NUMUNE BLOK
DH161136 ORANSAL PLATFORM BLOĞU
SB 8-2 38
DH161135-1 NG6 TEKLİ ALTTAN ÇIKIŞ 3/8
DH161135-2 NG6 KÖR KAPAK
DH161135-3 NG10 KÖR KAPAK
DH161203 DB20 K – 1 1/4 – SB-16-089
DH160316 6 EMNİYETLİ AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK
DH160316 RV5 16 S0 50
DH161015 NG16 ORANSAL HIZ BLOK
DH161204-1 M000926
DH161204-2 M000927
DH161204-3 M000928
DH161204-4 M000929
DH161204-1 M000926
DH161204-2 M000927
DH161204-3 M000928
DH161204-4 M000929
DH161204-1 M000926
DH161204-2 M001055
DH161204-3 M000928
DH161204-5 M001056
DH161212 ORANSAL KISMA – BOYDAN DELİK
DH161210-1 M000933
DH161210-2 M000934
DH161210-3 M000935
DH161204-1 M000926
DH161204-2 M000927
DH161204-3 M000928
DH161204-4 M000929
DH160919-2 ADAPTÖR BLOĞU
16-2 1″ BLOK
DH160439 50 TON KALENDER HİDROLİK SİSTEMİ
DH160947-1 BORU DOĞRULTMA BLOĞU
DH160833.R2 C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20
DH161206 NG16 ARA PLAKA P’DE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
DH160853-1 ORANSAL HIZ AYAR BLOK VALFLER DAHİL
DH160853-2 KİLİT VE HIZ AYAR VALFLERİ
DH160853-R3 SV – 3367 / ORANSAL HIZ AYAR BLOK VALFLER DAHİL
DH161213 ALBATUR BLOK NG6 EMNİYET VE SIFIRLAMA
DH161214 BLOK SETİ
DH160117 ÖZEL ÖLÇÜLÜ NG10 BLOK
DH160850-2 NG25 LOJİK VALF KAPAĞI SIFIRLAMALI
DH160850-1 NG25 LOJİK VALF KAPAĞI EMNİYETLİ VE SIFIRLAMALI
DH160850 100CC SIVAMA PRES BLOĞU
DH161216 NG6 KÖR KAPAK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
DH161216.R1 NG6 KÖR KAPAK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ – FALNŞ DİŞİ EKLENDİ
DBW 20’DEN HİDREL DBW20’E GEÇİŞ
DH161220 SBNG16 AB KARŞI PAB 34 T 1
DH161219 SBNG6 03 B-NG6 E- 10-2 PABT 34 PAB M14
DH160335.R1 KARŞI DENGE BLOĞU – R1
DH151017.R1 SBNG16  02 B-DBW20 (S) –  P(Y)1 AB1 T1(Y) UB P’DE 14.BR
DH161218-1 NG32 LOJİK VALF BLOĞU
DH161120 CARTRİDGE VALF BLOĞU – SB16086
DH161224 SAE FLANŞ REVİZYONU – SP000633
DH161202 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH161230 M000957
DH161132 NG6 ÖZEL PLEYT
DH161226 NG16 EMNİYETLİ BLOK
DH161233 NG6 TEKLİ VE VS 30 BLOK
DH161233.R1 NG6 TEKLİ VE VS 30 BLOK
DH161234 9 NG6’LI VE 1 DR 30’LU BLOK
DH161234-1 NG6 ARA PLAKA 8-2
DH161234-2 SV5 8 00
DH161234-3 1DR30P20S
DH161235 LOJİKLİ NUMUNE BLOK
DH161227-1 2 GÖZ KAUÇUK PRESİ – BLOK
DH161227-2 2 GÖZ KAUÇUK PRESİ – BLOK VALF TEKLİFİ
ALÜMİNYUM BLOK KATO BLOĞU
DH161215 BASINÇ KONTROL BLOĞU – VALFLER
DH161244 POMPA KONTROL BLOĞU
DH161241-1 9+1 NG6
DH161241-2 5+1 NG6
DH161241-3 MVC 0.4 R1 D 09 PLEYT
DH160947–1.R3 BORU DOĞRULTMA BLOĞU(HSP)
DH160947–1.R3 HSP ORANSAL YÖN KONTROL VALFİ
DH161239 NG16’LI BLOK NUMNEYE GÖRE YAPILACAK
DH160526.R1 ÖZEL ÖLÇÜLÜ BLOK
M6 – M8 (0,5 – 0,8 – 1,2 – 1,5 – 2) 3’ER ADET ORİFİS
DH161237-1 BLOK-1
DH161237-2 BLOK-2
DH161247-1 SBNG16-10 02 02 PAB 1 T 114
DH161247-2 PQ250 BLOĞU
DH150921 TEK NG6’LI BASINÇ EMNİYETLİ BLOK(P-T AL) STANDART (50220)
DH161246 PİLOT KONT. BLOĞU
DH170103 28 CC BLOK
DH170103 NG10 A.M. VALF
DH170103 CV13 10
NG10 KÖR KAPAK
NG6 KÖR KAPAK
DH170104 DA 10 YERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜM
DH170106 CCF03012017
DH170107 28CC 2 NG10 VE SIFIRLAMALI BLOK
DH170107 CV13 10
DH161217 ORANSAL YÖN KONTROL BLOĞU
DH161217 CV13 10
DH161010-4 RV5 10 S0 50(VALF OLMADIĞI İÇİN 10-2 OLARAK YAPILDI)
DH160853 RV5 10 S0 50
DH160853.R4 BLOK EMNİYETİNİ 10-2’YE ÇEVİRME
DH151113 SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH161022-1 ÇİFT SIRA PORT
DH161022-2 TEK SIRA PORT
RV10-22A-0-N-35
RV10-22A-0-N-35
DH170108 M000896
DH170109 CCE12012017 – VALFLER DAHİL
DH170105-1 DBDH6 K BLOK
DH170105-2 DBDH10 K BLOK
DH170105-1 DBDH6 K BLOK
DH170105-2 DBDH10 K BLOK
DH170112-1 SBNG10 01 E 10-2 PAB 12 T34 UB
DH170112-2 SBN10 05 E 10-2 B 12-2 R PAB34 T1 UB
DH170110 PQ VE NG16 BLOK
DH160833.R1 C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20
DH170114 D40-12-250 HARTMAN BAS. DÜŞ. VALF
DH170111 NG32 SIFIRLAMALI VE EMNİYET PLEYTİ
DH170115 DR10 – DBW30 3/4 PORT
DH160446 – 3 SBNG6  03 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH170102 ÖZEL TASARIM BLOK
DH170120-1 SV-1119 – NG16 BLOK
DH170120-2 SV-1119 – SBSG06 BLOK
DH170121-1 PELPORT TANDEM POMPALI-1
DH170122 CCE20012017
DH170127 2 NG6’LI DİK BLOK
DH170123 AP NG16 B’DE A6935 – 1CE300F35S3 VALF
DH170124 SP000649
DH170130 M000960
DH170134-1 M000965
DH170134-2 M000966
DH170117 ORANSAL HIZ AYAR BLOĞU
DH161228 SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK – MOOG G761
DH161228 SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK – MOOG G761
DH170126-1 EMNİYET BLOĞU
DH170126-7 NG6 YÖN BLOĞU
DH170126-9 NG10 YÖN BLOĞU
DH170142  P0046  – BDW20 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH170143  P0047 – KOL BLOĞU
DH160326-1 ÖZATA  012 – ANA BLOK (20141024)
DH160326-2 ÖZATA   012 – YARDIMCI BLK.(20141024)
DH160326-3 ÖZATA   012 – YARDIMCI BLK.(20141024)
DH160326-4 NG6 KÖR KAPAK
DH160326-5 RV5 10 S0 50 – VALF FİYATI YARI
DH170146-1 M000971
DH170146-2 M000972
DH170146-3 M000973
DH160820.R1 ARA PLAKA NG6 HDAC WVE-R1
DH160512 DN6 YERİNE NG6 GEÇİŞ PLAKASI
DH170237- 2 2N6’LIÖZEL ARA PLAKA
DH170147-1 SB C10-2 14
DH170147-2 SB C12 – 10-2  34
DH170136-3 NG25 LOJİK 1 1/2 6000 PSI BLOK
DH170136-4 NG25 LOJİK KAPAK
DH170148-1 DBW20 VE 8-2 BLOK
DH170148-2 MANİFOL BLOĞU – 3 ÇIKIŞ
DH170148-3 MANİFOL BLOĞU – 4 ÇIKIŞ
DH160933 CVI 40 D10 M 50 – NG40 LOJİK VALF
DH170105-1 DBDH6 K BLOK
DH170105-2 DBDH10 K BLOK
DH170126 FAR1 12
DH170145 SAE GEÇİŞ FLANŞI
DH170206 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH170205 SAE GEÇİŞ PLAKASI
DH170207 SB C08-2 38
DH170207 SB C08-2 38
DH170212 NG4’TEN NG4’E GEÇİŞ PLAKASI
DH160833.R2 C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20
DH160833.R2 C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20
DH170211 ÖN GERİLİMLİ EMNİYET VALF BLOĞU
DH170144-1 EMNİYET BLOĞU
DH170144-2 SIFIRLAMALI EMNİYET BLOĞU
DH170142  P0046  – BDW20 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH170218 1 NG16 + 2 NG10 P-T YANDA
DH170215 SLİDE GATE HİDROLİK ÜNİTESİ
DH170213 NG25 – DB 20 BLOK – P0049
DH160947-2 SBV11 8 0 0 24V.
DH160947-3 8-2 emn. + blok
DH170219-1 M000204
DH160714 YARDIMCI BLOK 2 NG10 + 10- + 10-3
DH160837.R1 SB-16-070
DH160837.R2 SB-16-070
DH161120 SB-16-086
DH170223 HNL BLOK – AL.6000 100 BAR
DH170226 NG10 İKİLİ BLOK
DH170226 NG10 KÖR KAPAK
DH170225 CLAMB BLOK – P0050
DH170227-2.R1 YZY BLOĞU / STH_1600_Blok_1
DH161034 CİHANGİR TEKSTİL
DH170232 ÇAKMA MAKİNASI AKÜLÜ – POPET VALF VERİLECEK
DH170237 2N6’LI ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH170236 3N66’LI ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH170230-1 1NG10 ÇEKLİ, EMN. BLOK
DH170230-2 SV3 10 00 24V
DH170230-3 CV3 10 P05
DH170238-1 EMNİYET BLOĞU
DH170238-2 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ DAĞITICI BLOK
DH170238-3 DAĞITICI BLOK
DH160943 SB 10-3 38
DH160837.R1 SB-16-070
DH170242-1 DBW10 – NG6 GEÇİŞ
DH170242-2 NG6 KÖR KAPAK P-A’YA, B-T’YE BAĞLI
DH170210-1 ANA BLOK
DH170210-2 4 NG6’LI BASINÇ DÜŞR. BLOK
DH170210-3 ORANSAL NG10 BLOK
DH170210-4 2 NG16 DEKOMP. BLOK
DH170210-5 1 NG6 BLOK
DH170210-1 ANA BLOK
DH170210-2 4 NG6’LI BASINÇ DÜŞR. BLOK
DH170210-3 ORANSAL NG10 BLOK
DH170210-4 2 NG16 DEKOMP. BLOK
DH170210-5 1 NG6 BLOK
DH170243 DBW20 + NG16 + NG10
DH170246 SBNG25 01 PTA 1″ B K
DH170244 SBNG10 02 B – E  10-2
DH160827-1 3 NG10’LU BLOK PTAB 12
DH170239 90 TON PRES BLOĞU
DH160829-2 3 NG10’LU BLOK PTAB 12
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH170309 DBW10 VE DBDH6K
DH170311 SBNG10 – AB 12 – T 12(İKİ T 12)
DH170311 SBNG10 – AB 12 – T 12(İKİ T 12)
DH160340 DBW30 PLEYT
DH170136-3 NG25 LOJİK 1 1/2 6000 PSI BLOK
DH170136-4 NG25 LOJİK KAPAK
DH170105-1 DBDH6 K BLOK
DH170105-2 DBDH10 K BLOK
DH170105-1 DBDH6 K BLOK
DH170105-2 DBDH10 K BLOK
DH170234 HİDROMOTOR BLOĞU
DH170234.R1 HİDROMOTOR BLOĞU – REVİZYON
DH170315-1 M000984
DH170315-2 M000985
DH170315-3 M000986
NG6 A.M 24 V.
DH170316 NG16 ARA PLAKA  ORANSAL BLOK – AB HIZ AYAR
DH170316 SV – 3367 / NG16 ARA PLAKA  ORANSAL BLOK – AB HIZ AYAR
DH170321 1 NG10 VE DBW10  BLOĞU
SB 16-2 1 (C16-2 1″ PORTLU BLOK)
DH170322 DBDH6 K BLOK MİNMES
DH170302-1 P0053-1               NG6
DH170302-2 P0053-2               NG10
DH170302-3 P0053-3               NG10-2
DH170302-4 P0053-4               NG16
DH170302-5 P0053-5               NG25
DH170302-6 P0053-6               NG32
DH170317-1 TALAŞ PRESİ
DH170317-1 TALAŞ PRESİ – KAPAK VE FİYAT REVİZYONU
DH170309 71CC YATAY PRES
DH170324-2 NG16’DAN NG610’A GEÇİŞ PLAKASI
DH170324-3 NG10’DAN NG6’YA GEÇİŞ PLAKASI
DH160827-2 NG10 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH160829-3 NG10 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH160829-4.1 CVC8 25 C KAPAK
DH160829-8.1 CVCS 32 D3
DH160829-9.1 CVCS 32 W33
DH160829-10.1 CVCS 25 D3
DH160829-11.1 CVCS 25 C3
DH170103 28 CC BLOK
DH170327 SBNG6 PABT 3/8 YAN YÜZEY
DH170313-1 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK-2 – 0751
DH170313-2 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK-1 – 0750
DH170310 SB-16-078
DH170144-1 EMNİYET BLOĞU
DH170144-2 SIFIRLAMALI EMNİYET BLOĞU
DH160339 NG40 LOJİK KAPAK
DH170306-1 FREN BLOĞU
DH170306-2 YÜRÜYÜŞ BLOĞU
DH170330 8-2 EMNİYET BLOĞU – VALF
DH170229 PİLOT KUMANDALI VALF BLOĞU
DH170331 12-2 POPET BLOĞU
DH160946 SB-16-074
DH160946 SB-16-074
DH161234 NG6 ARA PLAKA  VE SV5 8 00
DH170329 FREZELEME BLOK
DH160833.R2 O1-00092490 -C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20
DH170240-1 PQ250 BLOK
DH170240-2 2 NG25 + 1 NG6 + POPET VE 1DR30
DH170240-3 3NG6 EMNİYETSİZ PLEYT
DH170338 10-2 VALF+ BLOK EMNİYET
DH160446 – 3 SBNG6  03 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH160834 SBNG6  01   E-C08-2  P(A)AB38 T12(A) UB
DH161038 SB 08-2 38
DH161038 SB 08-2 38
DH160360 TANDEM POMPA UYGULAMASI NG16 + NG25
DH160360 cv1 16 ve cv2 20(18+25)=43
DH161004-2 PARİZYON BLOĞU
DH170349 8-2 EMNİYET + BLOK
DH170348 EMNİYET VE HIZ AYAR BLOK
DH170345 NG6 BLOK
DH170352-1 M000996
DH170352-2 M000987
DH170352-3 M000988
DH170352-1 M000996 – revizyon malzeme
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH170351 P00055 BLOK
DH160338-1 SB  – 16 – 064 – C08-2
DH170350 NG16 – DEĞİŞKEN DEPLASMANLI POMPA BLOGU
DH170339-1 K-650-S-80 / EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH170339-2 K-650-4 NG6 BLOĞU
DH170339-3 K-650-5 NG6 BLOĞU
DH170339-4 K-650-6 NG6 BLOĞU
DH170339-10 1 NG6 PABT 1/4
DH170336 ASORTAK
DH170354 ORANSAL EMNİYET BLOĞU – VALFLER
DH170355 NG16 BLOK
DH170326 DOK ÇEVİRİCİ
DH170401 CCE31032017 – NG10 BLOK
DH160827-2 NG10 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH161120-2 2’Lİ ORANSAL BLOK
DH170242-1 DBW10 – NG6 GEÇİŞ
DH170405 NG25 + DBW20 BLOK
DH170344 100CC SIVAMA BLOK – 2 AD. DPS2 16 VE 1AD.  1DR30
DH170343 100 TON CE Lİ BLOK
DH170342 71CC KAUÇUK BLOK
DH170341 30 TON CE Lİ BLOK
DH170143  P0047 – KOL BLOĞU
DH170339-11-1 TAKIM İMALATI
DH170129 MANİFOLD PROJECT – ROLLER
DH170410-1 3 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH170410-2 HAT TİP EMNİYET BLOK
DH170408 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH160703.R1 SERBEST DÜŞME BLOK
DH170306-2 YÜRÜYÜŞ BLOĞU – MALZEME ÜCRETİ
DH160317 8-2 VE 8-3’LÜ BLOK
DH170411 NG25 ARA PLAKA VE VALFLERİ
DH170409 NG10 – NG6 EMNİYET DEKOMP. BLOK VALF
DH170412-1 14.1 NO’LU BLOK
DH170412-2 15.1 NO’LU BLOK
DH170412-3 11.1 NO’LU BLOK
DH170406-1 POMPA BLOĞU
DH170406-2 DÖNÜŞ BLOĞU
DH170333-1 2’Lİ BLOK
DH170333-1 VALFLER DSV2 8 – CV3 8
DH170333-1 2’Lİ BLOK + VALF
DH170417 AP NG6 A-T 8-2
DH161230 M000957
DH161208-3 POMPA BLOĞU M-SR 30-1
DH170418 ALÜMİNYUM 6000 SERİSİ SİP.
DH170419 NG25’Lİ EMNİYETLİ BLOK
DH170340 KARŞI DENGE BLOĞU
DH170355-2 AP NG16 P’DE  C16-3
DH170420 SNG6 05 E – B – PT34 – AB12
DH170426 SBNG6 01 E 102
DH170421 8-2 EMNİYET BLOĞU
DH170427 DG01 – EMNİYET BLOK
DH170427 DG01 – EMNİYET BLOK – VALF
DH170427-2 DG01 – PLEYT
DH170143  P0047 – KOL BLOĞU
DH161118-9 EMNMİYET BLOĞU
DH161118-13 AKÜ EMNİYET BLOĞU
DH161118-15 SB NG16 AB 1 T 112
DH161118-30 SB DBDH6 1″
DH161208-4 M-SR 30- KÖR AKAPAK
DH170428 POPETLİ ÇEKLİ BLOK
DH170414 İŞÇİLİK TORNA
DH170429 – 12″ MANİFOLD BLOĞU 1/2 “
DH170429 – 34″ MANİFOLD BLOĞU 3/4 “
DH170429 – 1″ MANİFOLD BLOĞU 1 “
DH170430 4+1 NG6 BLOK
DH170424-1 SBNG16 03
DH170424-2 TANDEM POMPA BLOĞU – ÇEKVALF
DH170431-1 M017040331
DH170431-2 M017040330
DH170431-3 M017040330 – 31
DH170432 C08-4 TAKIM İMALATI
DH170105-2 DBDH10 K BLOK
DH170105-1 DBDH6 K BLOK
DH170105-1 DBDH6 K BLOK
DH170433 2 NG16 ‘LI EMNİYETLİ BLOK
DH170434 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH170435-1 SB C08-2 38
DH170435-2 SB C10-3 12
DH170333-2 3’LÜ BLOK – VALF
DH170333-2 3’LÜ BLOK – VALF
TAKIM REVİZYONU
DH170439 EMNİYETLİ – NG10 / NCS06-3 BLOK
DH170104 DA 10 YERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜM
DH170436 HMT-2017-04-08-MK
DH170418-1 BLOK SETİ
DH170438 4 NG6’LI POPETLİ BLOK
DH170102-2 ÖZEL TASARIM BLOK – EMNİYET VE SIFIRLAMA VALFİ
DH170102-3 ÖZEL TASARIM BLOK – EMNİYET VE SIFIRLAMA VALFİ
DH170502 KAVRAMA BLOĞU
DH170407 …. TON PRES BLOĞU
DH170407-2 60 TON YARDIMCI BLOK
DH170503 M01700331
DH170504-1 EMNİYET BLOĞU – DÜŞÜK BASINÇ
DH170504-2 EMNİYET BLOĞU – YÜKSEK BASINÇ
DH170407-3 NG6 KÖR KAPAK P, A’YA BAĞLI
DH170512-1 SBNG10 01 PAT 34 B 12
DH170512-2 AKÜ BLOĞU
DH170511-1 NG10 + DBD10 – SDK01
DH170511-2 GP NG10-NG06 – SDK02
DH170510 HMT-2017-05-02-MK
DH170509 M016060249
DH170508 SB 12-2 38
DH170507 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
DH170507 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
DH170515-1 M000204
DH170515-2 M001010
DH170515-3 M001012
DH160105 DMH 32 NC – P20110212 – 2 NG6’LI P-T SERi (NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
DH170516-1 PQ125 BLOĞU
DH170516-2 YÖN KONT. BLOK NG16 – NG10
DH170516-3 KOVAN KALDIRMA BLOĞU NG6 EMN.
DH170516-4 PARİSSON BLOK – 1 PUL
DH170516-5 SB10 2 38 – DEKOMP
DH170516-6 SB10 2 38 – DEKOMP
DH170520 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
DH170519 CNC – TORNA İŞÇİLİĞİ
DH170523 HATİ TİPİ PRES EMN. BLOK
DH170523.V2 HATİ TİPİ PRES EMN. BLOK
DH170522 NG16 YÖN KONT. BLOK
DH170525-1 M000982
DH170525-2 M001015
DH170526 SDK-17003 – AKÜ BLOĞU NG16
DH170527 TEST BLOĞU – NG6 – NG32
NG6 KÖR KAPAK
DH170531 DAMPER BLOĞU – BOŞALTMASIZ(60302)
DH170529 SV – 6176 /  NG10 BLOK SETİ
DH170533 İKİZ EMNİYET BLOK
DH170538-1 M000204 – NG6 KK
DH170538-2 M001016
DH170538-3 M001017
DH170541 ENJEKSİYON BLOĞU
DH170534 NG6 EMNİYETLİ POPETLİ BLOK
DH170539 DBW10 BLOĞU
DH170516-5 SB10 2 38 – DEKOMP
DH170542 DBW10 – 30 TEST BLOĞU – KÖR KAPAKLARI
DH170543 2 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH170535 SBNG10 03 E DBDH10
DH170544 NG40-WEMA-SİMETRİ LOJİK KAPAK
DH170535 SBNG10 03 E DBDH10
DH170546 AP NG16 P’DE 16-2 CV
DH170545-1 NG10 SIFIRLAMALI EMN. BLOK
DH170545-2 2NG10 BLOK
DH170536 200 TON SIVAMA POT PLEYTİ
DH170547 EMNİYET BLOĞU
DH170551 SBNG10 01 E 102
DH170316 SV3367 – NG16 ARA PLAKA  ORANSAL BLOK – AB HIZ AYAR
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH170552 ORANSAL MENİYET BLOĞU
DH170601 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH151005 25CC + 4,5 CC TANDEM DİŞLİ POMPA
DH161215 SV-6626 – BASINÇ KONTROL BLOĞU – VALFLER
DH170604-1 DBW10 GEÇİŞ PLEYTİ  3/8 PT ÇIKIŞ
DH170604-2 NG6 GEÇİŞ PLEYTİ 3/8 PT ÇIKIŞ
DH170603 DTB14010 – DC M24*1,5
DH160708 MARIKUL BLOĞU
DH170613 HPU170601
DH170612-1 M000931 – BLOK
DH170612-2 16-2 KÖR
DH170610 1 NG10 EMNİYETLİ VE DEKOMP. BLOK
DH170550 LOJİKLİ BLOK
DH170611 2 NG10 DEKOMPLU BLOK
DH170609 POPETLİ EMN. BLOK
DH170615 M000757
DH170537 01-01-04-05-25 BLOK
DH170616 LFA 25 D
SB10 2 12
DH160446 – 2 SBNG6  01 B-8-2 E-8-2P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH160446 – 1 SBNG6  01 B-8-2 E-8-2  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH170327 SBNG6 PABT 3/8 YAN YÜZEY
DH170605 BARAJ KAPAĞI BLOĞU P-A EMNİYETLi – CV3 10
DH170606 TANDEM BİRLEŞTİRME – BOŞALTMA
DH170607 S73 ÖZEL TASARIM BLOK
DH170237- 2 2N6’LIÖZEL ARA PLAKA
DH170611 2 NG10 DEKOMPLU BLOK
DH170617 NG16 ‘LI KARTRİÇ BLOK(1,8 no’lu kavite 12-2 yerine 10-2 açıldı)
DH170619 SBNG10 05 B NG10 E – P2 T112 AB 12
DH161210-1 M000933
DH161210-2 M000934
DH161210-3 M000935
DH170349 EMİNYET 8-2  + BLOK
DH170618-1 01704.0320
DH170618-2 01704.0323
DH170621 SB-17-039(REF – SB-16-078)
DH170617 NG16 ‘LI KARTRİÇ BLOK
DH170605 BARAJ KAPAĞI BLOĞU P-A EMNİYETLi – CV3 10
DH170623 SB 10-3 38 – PUV3 10
DH161010-4 2 NG10’LU SIFIRLAMALI EMN. BLOK SETİ(RV5)
DH161010-3 SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH161010-2 NG32 EMNİYETLİ VE SIFIRLAMALI LOJİK KAPAK
DH161010-1 2700 CC HURDA PRES BLOĞU
DH170624 FREN AÇMALI KARŞI DENGE BLOĞU
DH170627 NG6 AKÜLÜ BLOK
DH170626 FREN AÇMALI KARŞI DENGE BLOĞU – REF – DH170624
DH170628-1 SAE FLANŞLI KOLLEKTÖR – 1
DH170628-2 SAE FLANŞLI KOLLEKTÖR – 2
DH170702 SBNG06 03 7,5 KW BLOK
DH170701 HIZ AYAR BLOĞU
DH170703 M000936
DH170705-1 UÇ KESME BLOĞU
DH170705-2 YÜKLEME BLOĞU
DH170705-3 MARKALAMA BLOĞU
DH170707 HM-1701002.03
DH170606 TANDEM BİRLEŞTİRME – BOŞALTMA
DH170709-1 3 NG6 İKİ AB ORTAK
DH170709-2 2 NG6 AB ORTAK
DH170708 EMNİYET VE SIFIRKAMA BLOĞU
DH170710 AKÜ BLOĞU VE MONTAJI
DH170704 BLOK GÖVDESİ + PFR VALFİ
DH170712-1 NUMUNE BLOK
DH170712-2 NUMUNE BLOK
DH170714 M017060346
DH170715 SBNG6 04 B NG6 E YK12 PAB 38 T12
DH170716 NG6 + NG10 KARTRİÇ VALFLER DAHİL
DH170717 EPV’Lİ 10-2 Lİ BLOK
KK NG6
DH170534 NG6 EMNİYETLİ POPETLİ BLOK
DH170549-1 NG16 DEKOMPR. BLOK
DH170339-2 K-650-4 NG6 BLOĞU
DH170719-1 VC8-2 HAT TİPİ BLOK 3/8
DH170719-2 VC8-2 HAT TİPİ BLOK 1/4
DH170719-3 VC10-2 HAT TİPİ BLOK 1/2
DH170719-4 VC12-2 HAT TİPİ BLOK 3/4
DH170719-5 VC10-3 HAT TİPİ BLOK 3/8
DH170721 NG10 + DBW10 BLOK
DH170722 ALMİNYUM ORİFİSLİ BLOK
DH160105 DMH 32 NC – P20110212 – 2 NG6’LI P-T SERi (NG6) EMN.(RV5 10) BLOK
DH170724 EMNİYET BLOĞU
DH170725 ÖZER BAND / BAMBİRİ HİDROLİK ÜNİTE BLOĞU
DH170726 NG6 – EMN+DEKOMP’LU BLOK
SB 10-2 12 14
DH170728 NG6 AKÜLÜ BLOK – SPINNER TEZGAH-1
DH170724-1 4CK300’LÜ BLOK + SV13 10 C0 VALF
DH170724-2 NG25 + LOJİK NG25 BLOK
DH170724-2-2 NG25 EMNİYET KAPAK + 1 DR30P10S
DH170724-4 TANK HATTI MANİFOLD BLOK
DH170728-1 AKÜ DOLUM VE EMNİYET BLOĞU
DH170728-2 2’Lİ YATAY BLOK – 1/4 M PORTU
DH170728-3 NG6 9’LU DİK BLOK. PORT VALF KARŞISINDA ÜST YÜZEYDE M PORTU
DH170731 POPET BLOĞU
DH170730 RVP 10 -1.0/0-P / ÇEKVALF
DH170734 ÇİFT HIZ BLOK
DH170734-2 SV5 8  C0 24V
DH170732 SBNG10-06 3 3 E 10-2 B 12-2R
DH170733 SBNG06 3 E 10-2 B 10-2
DH170735 SNG6 05 E 10-2- B NG6 – PAB12 – T12 + RV5 10
DH170736-1 M000416
DH170736-2 M000506
DH170808 800 TON KOLONLU PRES MODULER YAPI – CV11 12
DH170801 7028220 / SB10-2
DH170802 34TU1400B – TEST ÜNİTESİ BLOĞU
DH170802-2 03230 – BLOK
DH170804 M017080356
DH170807 NG6 TEKLİ BLOK
DH170805 SV-8741 / SB10-2 14_SP10-20
DH170339-1 K-650-S-80 / EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH170810 BLOK REVİZYONU
DH170810 TEST BLOĞU – DBDS6-10-20-30-P VE KÖR KAPAKLAR
DH160511-7 3 NG10’LU BLOK
DH170811-1 M017080357
DH170811-2 NG16 YÜKSELTME PLAKASI
DH170814 NG16 KARŞI DENGE BLOĞU
DH170803 UA-BP01SP
DH170817-1 NG10 – NG6 BLOK T HATTI ÇEKVALF
DH170817-2 NG10 MANİFOLD
DH170817-3 NG10 MANİFOLD
DH170817-3 NG6 TEKLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH170817-1.R1 NG10 – NG6 BLOK T HATTI ÇEKVALF
DH170816 SBNG06 3 E08-2 B08-2
DH170818 NG6 ARA PLAKA A-B’DE C10-2
RV10-22A-0-N-35
DH170820 ERSAĞ111 HID.
DH170821 NG6 ARA PLAKA B-A’YA – A-B’YE BAĞLI
SV3 16 00 24 DG
DH170216 SÜPÜRGE BLOK – AL. 7’Lİ
DH170216-2 C10-4 KÖR
CVI 25 D20 M50
ALÜMİNYUM MANİFOLD- İŞÇİLİK
ANKARA ŞB. EMNİYET VALFİ RV5 10 S050
DH170822 2FRM16 BLOK
DH160833.R2 O1-48L1547 -C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20S
DH170623 SB 10-3 38 – PUV3 10
DH170824 ASANSÖR BLOĞU
DH170823 VS80 BLOK
DH170730 RVP 10 -1.0/0-P / ÇEKVALF
DH170223 HNL BLOK – AL.6000 100 BAR
DH170827 ORANSAL HIZ AYAR VE SIFIRLAMA BLOĞU – ASANSÖR BLOĞU
DH170826 NG16 SPOOL KAPAK
DH170826 NG16 SPOOL KAPAK
DH170728-1 AKÜ DOLUM VE EMNİYET BLOĞU
DH170728-2 2’Lİ YATAY BLOK – 1/4 M PORTU
DH170728-3.R1 NG6 9’LU DİK BLOK. PORT VALF KARŞISINDA ÜST YÜZEYDE M PORTU
DH170817-2 NG10 MANİFOLD3/4″ – 1/2″
DH170817-3 NG06 MANİFOLD 1/2″
DH170817-4 NG6 İKİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH170828 BLOK + PO C1 12 F030
DH170829 120 TON HURDA PRESİ
DH170830-1 NG25 ORANSAL EMNİYETLİ BLOK
DH170830-2 NG6-10 BLOK – NG6 KÖR KAPAK
DH170339-10 1 NG6 PABT 1/4
DH170243 DBW20 + NG16 + NG10
DH170831-1 NG25 YÖN KONTROL BLOĞU
DH170831-2 NG25 KARŞI DENGE BLOĞU
DH170831-3 EMNİYET BLOĞU DBDH10
DH170831-4 SEVK BEDLİ
DH160850-KAPAK LOJİK KAPAK – LS08
SEVK BEDELİ
DH170832 AGAM 32 – DBW30 BLOK
DH170723 ORANSALHIZ AYAR BLOK
DH170723 ORANSALHIZ AYAR BLOK
SFERO MALZEME
DH170831-3.R1 NG25 KARŞI DENGE BLOĞU
DH170831-2.R1 EMNİYET BLOĞU DBDH10
DH170904 NG10’DAN NG25’E GEÇİŞ PLAKASI
DH170552 ORANSAL MENİYET BLOĞU
DH170623 SB 10-3 38 – PUV3 10
DH170904 EMNİYETLİ, ORANSAL HIZ AYAR BLOK
DH170903 NG6 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK 8-2 ÇİFT ÇEKLİ POPET
DH170903-2 NG6 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH170722.R1 ALMİNYUM ORİFİSLİ BLOK
DH170906 4’LÜ, ÇEKLİ VE POPETLİ VALFLER DAHİL
DH170907-1 M001040
DH170907-2 M001041(AP NG10 P-B’YE BAĞLI)
DH170902 2 NG10 KISMALI BLOK
DH170905 4100x6mmAHGM__blok
DH161022-1 ÇİFT SIRA PORT
DH161022-1 ÇİFT SIRA PORT
DH170909 NG6 İKİLİ BLOK
DH170910 HAWE BLOK
DH170911 SEPTUM BLOK
DH170910.R1 HAWE BLOK
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH151005 25CC + 4,5 CC TANDEM DİŞLİ POMPA
DH170827 ORANSAL HIZ AYAR VE SIFIRLAMA BLOĞU – ASANSÖR BLOĞU
DH170516-4 PARİSSON BLOK – 1 PUL
DH170410-1 3 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH170410-2 HAT TİP EMNİYET BLOK
DH170913 DN-226455
DH170914 ALM. NUMUNE BLOK
DH170909 NG6 İKİLİ BLOK
SEVK BEDELİ
DH170918 NG6 BLOK – AKIŞ BÖLÜCÜ VALF FD50-40
ORİFİS SETİ 10’AR ADET M6)
DH170803.R1 UA-BP01SP.R1
DH170914-1 SV-10127 / Y.23.015.GY.143526
DH170914-2 SV-10127 / Y.23.015.GY.107016
DH170914-3 SV-10127 / Y.23.015.GY.107015
DH170914-4 SV-10127 / Y.23.015.GY.107014
DH170920-1 NG16 ANA BLOK
DH170920-2 NG10-6 YARDIMCI BLOK
DH170920-3 NG6 K.K
DH170824 ASANSÖR BLOĞU
DH170921 NG16 TANDEM POMPA BLOĞU
DH170922 SBNG16 01 E102 B- PABT 1
DH170922 SBNG16 01 E102 B- PABT 1
DH170923-1 M000699 – NG40 LOJİK KAPAK – D
DH170923-2 M001030
DH170923-3 M001031
DH170923-4 M001032
DH170925 NG25 TANDEM UYGULAMA
DH170732 SBNG10-06 3 3 E 10-2 B 12-2R
DH170924 SBNG16 01 E DBW20 PT(A) 1 – AB 1
DH170909 NG6 İKİLİ BLOK
DH170927 1 NG10 BLOK
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH170730 RVP 10 -1.0/0-P / ÇEKVALF
DH170730.R1 RVP 10 -1.0/0-P / ÇEKVALF
DH170930 DBW20 BLOK
DH170932-1 NG6 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH170932-2 2 NG6 EMNİYET VE SIFIRLAMALI BLOK
EHH AMP 702 D 20
DH170931-1 M001048
DH170931-2 M001049
DH170243 DBW20 + NG16 + NG10
DH170938 NG25 LOJİK BLOK + KAPAK
DH170937-1 NG10 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH170937-2 2NG10 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH170207 SB C08-2 38
DH170935 SBNG 25 DBW 30 PAT 114 PORTLAR YANDA
DH170940 KARTRİÇ VALF BLOĞU
DH170942 SBNG6 04 B-NG6 E YK12 PAB 38 T 12
RV10-22A-0-N-35
DH171001 – 1 M001051
DH171001 – 2 M001052
DH170340.R1 KARŞI DENGE – REJENERATİF BLOĞU
DH171003 NG6 AP P’DE 8-2 T’YE(valf a tarafında)
NG6 KK
DH170605 BARAJ KAPAĞI BLOĞU P-A EMNİYETLi – CV3 10
DH170605.R1 BARAJ KAPAĞI BLOĞU P-B EMNİYETLi – CV3 10
DH171002 M001050
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH171004-1 M001053
DH171004-2 M001054
DH170935.R1 SBNG 25 DBW 30 PAT 114 PORTLAR YANDA
DH171007 SBNG10 E VS80
DH170942 71 CC FORM PRESİ HİDROLİK  PROJESİ – VALF
DH170941 YEM KARMA MAK. SBV – NV1
DH170926-2 MERT 05 – 101-00-116480
DH170926-3 MERT 06 – 101-00-116483
DH170333-1 2’Lİ BLOK + VALF
DH170333-2 3’LÜ BLOK – VALF
DH170333-1 2’Lİ BLOK + VALF
DH170936-1 BOŞALTMA BLOĞU + NG25 YÖN LOJİK + KAPAK
DH170936-2 GERDİRME BLOĞU
DH170936-3 EKLEME BLOĞU
DH170936-4 EKLEME BLOĞU
DH171005-2 NG10 ARA PLAKA ORANSAL
DH171005 16 CC FORM PRESİ HİDROLİK  PROJESİ – VALF+RV5
DH171008 NG6 KARTRİÇ VALF BLOĞU
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH160446 – 6 SBNG6  06 B-8-2 E-8-2  P(A)12 AB12 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH170537-2 NG16 ARA PLAKA
DH170925R.1 NG25 TANDEM UYGULAMA
DH171010-2 SB12-2 34  VE SV13 12C VALF
DH160706-5 M000874 – NG-25-NG16 GEÇIS PLAKASI
SEVK MASRAFI
DH171009 NG6 STANDART
DH171015 LFA 16 DBW2-7X/…-DBDH6K
DH170817-1.R1 NG10 – NG6 BLOK T HATTI ÇEKVALF
DH171016 NUMUNE ALM. NG6 BLOK
DH171017 PİM SÖKME HİDROLİK BLOK
DH170908-1 BLOK – 1
DH170908-2 BLOK – 2
DH170908-2 BLOK – 4 – ANTİŞOK
DH171018 T12369+VALF
DH161120-1 SRCA – 2’Li BLOK
DH170117.R1 C12-2 – ORANSAL HIZ AYAR BLOĞU
DH170117.R1 C12-3 – ORANSAL HIZ AYAR BLOĞU
DH161120-1 SRCA – 2’Li BLOK
DH170117.R1 C12-3 – ORANSAL HIZ AYAR BLOĞU
DH171019-1 M000716 – LOJİK KAPAK
DH171019-2 M001019
DH171019-3 M001025
DH171019-4 M001026
DH171019-5 M001057
DH171020 1 NG6 EMNİYETLİ BLOK – BS3.20.C.3.00.1
DH170605 BARAJ KAPAĞI BLOĞU P-A EMNİYETLi – CV3 10
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH171021 KARTRİÇ VALF BLOĞU
DH171023 M001058 – NG6 ARA PLAKA
DH160827-1 3 NG10’LU BLOK PTAB 12
DH170239 90 TON PRES BLOĞU
DH160827-2 NG10 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH170239.R1 90 TON PRES BLOĞU
DH160827-2 NG10 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH171024 KARTRİÇ BLOK VE VALFLER
ORİFİS SETİ 0,6-0,8-1-1,2-1,5-2
DH171027-10 M001065 – 12-2 1″ BLOK
DH171027-6 M001067 – DAĞITICI BLOK – 3/4″
DH171027-7 M001066 – DAĞITICI BLOK – 1″
DH170606.R2 BARAJ BLOKLARI NG16 UNLOADING – NG16 + VALFLER
DH170607.R1 TANDEM BİRLEŞTİRME – BOŞALTMA + VALFLER
DH170906 4’LÜ, ÇEKLİ VE POPETLİ VALFLER DAHİL
DH170906 4’LÜ, ÇEKLİ VE POPETLİ VALFLER DAHİL
SV3 10 00 – BOBİNSİZ
DH171028 M001068 – C032CA140099N(LOJİK KAPAK NG32 EMNİYET VE NG6)
DH170803.R1 UA-BP01SP.R1
DH161208-3 POMPA BLOĞU M-SR 30-1
DH161208-4 M-SR 30- KÖR AKAPAK
DH161208-4 M-SR 30- KÖR AKAPAK
DH161208-4 M-SR 30- KÖR AKAPAK
DH171031 DBW10 PT 1″
DH171027-5 M001062 – NG16 1″ PORTLU BLOK
DH171027-6 M001061 2FRM6 BLOK
DH171027-3 M001060 – 16-3’LÜ NG6’LI BLOK
DH171027-6 M001067 – 3/4-1″ MANİFOLD
DH171032-1 NG6 EMNİYETLİ – C BUTİL
DH171032-2 C-137 – 4 NG6’LI BLOK
DH171032-3 C-180 – 6 NG6’LI BLOK
DH171033-1 AKÜ BLOĞU
DH171034 HIZAYAR VE KİLİT BLOĞU
DH171101 DR10 – SL10 P
DH171102 SBNG6 01 E 102
DH171105 C08-2 TAKIM
DH171104 DR10 – SL10 YERİNE DBDS20 VE MSR20
DH170239-FLANŞ 2″ DEN 11/2″ GEÇİŞ SAE FALNŞ
DH171108-1 NG16 – NG10 BLOK
DH171108-2 NG10 ARA PLAKA ÇİFT HIZ
DH171107 AP NG6 P-T 8-2 AB
KÖR TAPA C08-2
KÖR TAPA C10-2
ALM. BLOK REVİZYONU
DH171109-1 SBNG16 03 PABT1
DH171106 SV-12091 – 11 CC REJENERATİF PRES HİDROLİK PROJESİ VALF TAKIM
DH171112 NG25 DBD20’Lİ BLOK
R1 – DH170102-3 ÖZEL TASARIM BLOK – EMNİYET VE SIFIRLAMA VALFİ
DH171114 SB NG16 01 NG6 01 PABT 1-12
DH170920-1 NG16 ANA BLOK
DH170920-2 NG10-6 YARDIMCI BLOK + KÖR KAPAK
DH171027-6 M001067 – 3/4-1″ MANİFOLD
DH171110 RESİMDE VE DEVREDE HATA VAR – SV-12149 – 19CC FORM PRESİ
DH171113-1-1 SV-12185 – 71CC SIVAMA HIZ ORANSAL VALFLI BLOK TAKIMI
DH171113-1-1 SV-12185 – FİYAT FARKI
DH171113-1-1 SV-12185 – 71CC SIVAMA HIZ ORANSAL VALFLI BLOK TAKIMI
DH171113-1-1 V. YOK – SV-12185 – 71CC SIVAMA HIZ ORANSAL BLOK TAKIMI
DH171033-2 SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
DH171116 SBNG06 03 PABT 12 DİK BLOK
DH171117 EMNİYETLİ HIZ AYAR BLOK
DH170333-1 2’Lİ BLOK + VALF
DH171119 M001111 – NG10 ARA PLAKA
DH171120-1 2 NG6’LI EMNİYETLKİ BLOK
DH171120-2 2 NG10’LU BLOK
DH171121 M001072
DH170803.R1 UA-BP01SP.R1(M8 KÖR TAKILI)
DH151207 2 NG6 A’DA POPET VE EMNİYET, BOŞATLMALI VE EMNİYETLİ
DH171123 M001107
DH171131 TEKNOKONTROL ÜSTTEN BASM. BLOK
DH170227-2.R2 YZY BLOĞU / STH_1600_Blok_1
DH171132 KÖRLEME ÖZEL
DH171130 M000711
DH171127  P0102  – NG10 EMNİYETLİ BLOK
DH171133 SİLİNDİR ARKASI BLOK – VALF
DH171134 SB12-2  – 12
DH171136 M001113 – SBNG6 03 AB MİNİMES
DH171135-1 CVC 63-D5-B-29-10 // ESKİ SERİ
DH170908-1 BLOK – 1
DH170908-2 BLOK – 2
DH170908-3 BLOK – 4 – ANTİŞOK
DH170908-1 BLOK – 1
DH170908-2 BLOK – 2
DH170908-3 BLOK – 4 – ANTİŞOK
DH171138 ÇİFT HIZLI PLATFORM BLOĞU
DH171137 NG25 TANDEM BLOK POMPA
DH160258-2 NG6 ARA PLAKA
DH171020 1 NG6 EMNİYETLİ BLOK – BS3.20.C.3.00.1
DH171139 MANİFOLD BLOK
DH171140 M001114
DH170904 101-00-134 922
DH170917 101-00-134923 – MERT-01 – AP NG6 B’DE 8-2
DH170913 DN-226455
DH171141 346-00-115340
DH171142 101-00-118878
DH171143 101-00-116481
DH171144 NG6 ARA PLAKA ÇİFT HIZ
DH171145-1 NG16 LOJİK VALFLİ BLOK
DH171145-2 DEĞİŞKEN DEPLASMANLI POMPA BLOĞU
DH171145-3 NG10 HIZ AYARLI BLOK
ORİFİS SETİ
DH160446 – 2 SBNG6  01 B-8-2 E-8-2P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH171146 DBW ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
VALF- SP12 20/ RV5 10 S0 50
DH171117 EMNİYETLİ HIZ AYAR BLOK
DH171147 ORANSAL KONTROL BLOĞU
DH171149-1 NG6 4’LÜ – 1DR30P20S
DH171149-2 NG6 1’Lİ – 1DR30P20S
DH171150 SİLİNDİR YASTIKLAMA
DH161007.R1 AKÜ VE EMNİYET BLOĞU
HSP10-20
DH171154 BLOK VE VALF
NG6 KK
DH171202 SİLİNDİR ARKASI BLOK
DH171152-2 NG16 LOJİK KAPAK
DH171152-3 NG16 LOJİK KAPAK – YUVA
DH170909 NG6 İKİLİ BLOK
DH160446 – 2 SBNG6  02 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
1DR30P10S
DH171205-1 ORANSAL EMNİYETLİ BLOK + TS10-26
DH171205-2 MANİFOL BLOK
DH171205-3 HİDROMOTOR İŞÇİLİK
DH160721 2 NG6 + SIFIRLAMA EMN. BLOK DİK BLOK
DH171201 NUMUNE BLOK
SC3 12 C
RV5 10 S0 50
NV1 8 S0
DH170706 TIRTIL RÖLESİ + VALF
DH160446 – 3 SBNG6  03 B-102 E-102  P(A)38 AB38 T 12(A) UB P’DE 14 A1’DE 14
DH171207 KUYRUK VE KANAT BLOKLARI VE TAMİR BAKIM SETİ
DH171206 EMNİYET BLOĞU
DH171209 SB-17-078
DH171210 SB-17-079
DH171208 NG6, EMN. SIFIRLAMA VE AKÜLÜ BLOK
1DR30P20S
SEVK BEDELİ
DH171212 NG16 NG10 TANDEM BLOK
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
R2 – DH160338-1 SB  – 16 – 064 – C08-2
DH171214 MOOG – D638 – SİLİNDİR ÇEKTİRMELİ BLOK
DH171214 BLOK MALZ – MOOG – D638 – SİLİNDİR ÇEKTİRMELİ BLOK
DH171215 NG6 EMNİYET – HIZAYARLI BLOK
DH171213 POWERPACK PLATE
DH171151 TEST BLOĞU – KÖR YUVALAR
DH171216 NG10 3’LÜ BLOK
DH171219 NG6 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK – VALF
MANİFOLD BLOK İMALATI
DH170102-2 ÖZEL TASARIM BLOK – EMNİYET VE SIFIRLAMA VALFİ
DH171220 P0106 BLOK
DH171102 SBNG6 01 E 102
SEVK BEDELİ 8 AD.
NG6 ABT – 220 V
NG6 TB – 220V
DH171222 BLOK KARŞI DENGELİ
DH171116 SBNG06 03 PABT 12 DİK BLOK
DH171223 MANİFOLD
DH171224 NG6 ORİNGLİ BLOK
DH171218 DH170803.R1 – UA-BP01SD.R1(M8 KÖR TAKILI)
DH171213 POWERPACK PLATE
NG6 AP’YE BAĞLI
SB 20-2 114
DH171221 HPV55-02 RE1P – ANTİŞOK BLOK
DH171017 PİM SÖKME HİDROLİK BLOK
NG6 KK
DH170339-2 K-650-6 NG6 BLOĞU
DH170339-1 K-650-S-80 / EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH161120-1 SRCA – 3’LÜ BLOK
DH171225 TDG – NG6 TEKLİ TÜM HATLARDA MİNİMES VAR
DH171115 UAKL01 – BLOK – VALF – LOJİK KAPAK
DH171211-12 UAKL02 – BLOK
DH171211-13 UAKL03 – BLOK-VALF
DH171211-14 UAKL04 – BLOK – VALF
DH171226 NG10 ORANSAL  VE SRCA’LI BLOK
TANDEM POMPA
SV3 16 C0 24 V
DH170913 DN-226455
DH171141 346-00-115340
DH170908-2 BLOK – 2
DH170908-2 BLOK – 2
DH160827-1 3 NG10’LU BLOK PTAB 12
R2 – DH160338-1 SB  – 16 – 064 – C08-2
DH171227-1 SBNG6 04 PAB12 T34
DH171227-2 SBNG6 04 PAB12 T34
DH171227-3 SBNG6 04 PAB12 T34
DH171227-4 SBNG6 03 PAB38 T12
DH171227-5 SBNG6 03 PAB12 T34
DH171227-6 SBNG6 02 PAB12 T34
NG16 KÖR KAPAK M000226
DH161038 SB 08-2 38
DH171230 M001125
DH171213.V2 POWERPACK PLATE+2ad. 8-2 KÖR 2 AD.
DH171213 POWERPACK PLATE
DH171213 POWERPACK PLATE
DH171213 POWERPACK PLATE
DH171231 SBNG16 01 E DBD10
DH161022-1 ÇİFT SIRA PORT
DH170816 SBNG06 3 E08-2 B08-2
DH180101 PLATFORM BLOK
DH180102-1 NG32 3’LÜ BLOK
DH180103 M001126
DH171144 NG6 ARA PLAKA ÇİFT HIZ
DH161120-2 SRCA – 2’Lİ BLOK
DH171150-2 SİLİNDİR YASTIKLAMA
DH170340.R1 KARŞI DENGE BLOĞU
DH180105-1 207-00-116565
DH180105-2 208-00-121687
DH180106 M000711 FİYAT FARKI
DH180109 SB-17-091
DH180110-1 NG10 AP P’DE 1/2″
DH180111 7 NG16 + RV5 10 + SV3 12 00
DH180107 POWERPACK PLATE – 2
DH180108 NG10 BLOK
DH170543 2 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH180113 SBNG10 PABT 34 B10-2 E10-2
DH180115 AKÜ ADAPTÖRÜ HYDAC SB330 ADAPTÖR
DH170339-10 1 NG6 PABT 1/4
DH170339-10 1 NG6 PABT 1/4
DH171228 NG6’LI EMNİYETLİ VE POPETLİ BLOK
DH180114 HAT TİPİ FREN BLOĞU
DH161120-2 SRCA – 2’Lİ BLOK
DH180116 M001018
DH180117 SÜPÜRGE BLOK – AL.
DH180118 MANİFOLD 3/8″
DH180101 PLATFORM BLOK
DH180120 290 CC DÖKÜM PRES BLOĞU
SP10 21
DH151266 SBNG6  01 E-8-2 E-8-2  P(Y)38 AB38 T38(Y) UB MP14
DH180121 SBNG10 03 PT34 AB12
DH180122 C12-3L HIZ AYAR BLOK 3’LÜ
DH160827-1 3 NG10’LU BLOK PTAB 12
DH160827-2 NG10 KÖR KAPAK P’DEN A’YA GEÇİŞ
DH180123 BUCHER VALFLİ BLOK
DH180124 NG16 + PQ125 BLOK
DH180125-1 PQ250 P114-P114-T112 P1-12
DH180125-2 SBN06 10 01 03  04 P12 AB 12 T34
DH180125-2-1 NG10 KK
DH180125-3 NG25 PİLOT ÇEKVALFLİ BLOK
DH180127 MANİFOLD
DH180107 POWERPACK PLATE – 2
DH170223 HNL BLOK – AL.6000 100 BAR
DH180131 25 LT FORM PRESİ HİDR. BLOK+VALF
DH180130 45 LT FORM PRESİ HİDR. BLOK+VALF
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH180133 HAT TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH170804 M017080356
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH180129-1 M001129
DH180129-2 M001130
DH180129-3 M001131
DH180129-4 M001132
DH180129-5 M001133
DH180129-6 M001134
DH171229 TOPLU SİPARİŞ
DH180128-2 M001130
DH180128-3 M001131
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH180109 SB-17-091
DH171222 BLOK KARŞI DENGELİ
V2 – DH170831-2.R1 EMNİYET BLOĞU DBDH10
DH160317 8-2 VE 8-3’LÜ BLOK
DH170822 2FRM16 BLOK
DH161208-1 POMPA BLOĞU FM1 – 1 14 – M-SR 30-1
DH180136 BLOK-2 BERGIN
DH180137 DN – 215049
DH180138 152-00-116953
DH180139 152-00-116954
DH180140-1 NG6 ARA PLAKA A HATTI ÇİFT HIZ + VALFLERİ
DH180140-2 3/8″ MANİFOLD BLOK
DH170906 4’LÜ, ÇEKLİ VE POPETLİ VALFLER DAHİL
DH180135 DB10 P12 T 34
DH171216 NG10 3’LÜ BLOK
DH180141 SB DBW20 P1 T1
DH170516-4 PARİSSON BLOK – 1 PUL
DH180142 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH180143-1-2 P0110-1 – 2 – NG16 ÇEKLİ BLOK
DH180202 SB-18-003
DH180201 ALÜMİNYUM BLOK
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH180134 SB-18-001
DH180134 SB-18-001
DH180203 59CC FORM PRESİ BLOK
DH171213.R1 SV-15010 / POWERPACK PLATE
DH180204-1 AKÜ BLOĞU
DH180204-2 SBNG10 02
DH180204-3 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH171003 NG6 AP P’DE 8-2 T’YE(valf a tarafında)
R1.DH161120 SB-16-086
DH180206 MANİFOL BLOK VE SV15 8C VALF
DH180208-1 HIZ AYAR BLOĞU
DH180208-2 AKÜ BLOĞU
DH180208-3 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH180207 M001128
DH180209 NG25 TANDEM BLOK + VALFLER
EK BLOK-DSV2 8 B0-DPS2 16
DH161022-1 ÇİFT SIRA PORT
DH170607.R1 TANDEM BİRLEŞTİRME – BOŞALTMA + VALFLER
1PUL60S
DH151266.R1 SBNG6  01 E-8-2 E-8-2  P(Y)38 AB38 T38(Y) UB MP14
DH180303 SB T-11A 3/8
DH180212 DB20K X HATTI KBPS08
DH180210 BOŞALTMA VE DEKOMPRASYON BLOK+VALF
SEVK BEDELİ
DH180210-1 M000615
DH180210-2 M001138
DH180210-3 M001139
DH180211 NG16 ORANSAL BLOK+SP12 20
DH171145-3 NG10 HIZ AYARLI BLOK
DH170223 HNL BLOK – AL.6000 100 BAR
DH180205-1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU
DH180205-2 PİLOT BLOĞU
DH180205-3 T BLOK
DH180138 152-00-116953
DH180139 152-00-116954
DH170913 DN-226455
DH171141 346-00-115340
DH180213 KAĞIT BALYA BLOK+4CK300 2 AD.
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH151005 KAPI PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ (P201007.R1)
DH180205-1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU
DH180205-2 PİLOT BLOĞU
DH180205-3 T BLOK
DH170216 7 Lİ ALÜMİNYUM BLOK
DH180215 SBN10 01 PTAB34 PORTLAN YAN. STANDART BLOK
DH171218 DH170803.R1 – UA-BP01SD.R1(M8 KÖR TAKILI)
DH180216 SBNG10 PABT
DH180217 SB DBW20 PT 1-1/4″
DH180218 NG6 ARA PLAKA
DH151102 SBNG10  01  E-DBDH10K  P(A-Y)AB12 T34(Y) UB
DH180220 PRES BLOĞU ÇİFT EMNİYETLİ – VALF DAHİL
DH180128-1 M001129
DH180221 TASARIM + BLOK
DH180201.V2 ALÜMİNYUM BLOK
DH180105-3 DN-223530 – ÇİFT ÇEKLİ 4 LÜ BLOK
DH170917 101-00-134923 – MERT-01 – AP NG6 B’DE 8-2
DH170904 101-00-134 922
DH160833.R2 O1-48L1547 -C8-2 – HAT TİPİ ANTİŞOK BLOĞU 1 DR 30 P20S
DH180302 9’LU SÜPÜRGE BLOĞU
DH180201 ALÜMİNYUM BLOK – 2’Lİ NG6’LI BLOK
DH180304-1 M001127
DH180304-2 M001135
DH171213.R1 SV-15010 / POWERPACK PLATE
DH171102 SBNG6 01 E 102
DH180307 POPET BLOĞU+VALF
DH160946 SB-16-074
DH180311 NG6 KK BOŞALTMA
DH180312 HPU 1803001 – BLOK + TASARIM
DH180313 NG6 ARA PLAKA
DH180205-1.V1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU – 16-2
DH180205-2 PİLOT BLOĞU
DH180205-3 T BLOK
DH180306 M0001141
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH180315 NG16 LOJİK EMNİYET BLOĞU
DH180314 BASINÇ SIRALAMA BLOĞU
SEVK MASRAFI
DH180316 ORANSAL EMNİYET BLOK TAKIMI
DH180317 NG10 – NG16 – NG22 BLOK
TEST BLOKLARI
DH180321 BLOK TAKIMI
DH180322-1 M001150             1 ADET                 HPU-1803009
DH180322-2 M001151             1 ADET                 HPU-1710006
DH180322-3 M001152             1 ADET                 HPU-1710006
DH180322-4 M001153             1 ADET                 HPU-1710007
DH180323 346-00-135773
DH180324 DN-227827
DH180301 DN-227826 – TASARIM VE DEVRE ŞEMASI
ORİFİS SETİ
DH180326 EMNİYETLİ DEKOMPRASYON BLOK
DH170913 DN-226455(HATALI ÜRÜN VAR??)
DH180329 AP NG6 B’DE 8-2
DH161022-2 TEK SIRA PORT
DH161022-1 ÇİFT SIRA PORT
DH180328 NG32 VEYA KAPAK
DH180327-1 EMNİYET BLOĞU
DH180327-2 POPET BLOĞU
DH180331 KONİK KIRICI BLOK 141212
REVİZYON + VALF
DH160135 8-2 ÇİFT HIZ BLOĞU
SEVK BEDELİ
DH180332 SBNG10 03 B102 E 102 PTAB34
DH151017.R1 SBNG16  02 B-DBW20 (S) –  P(Y)1 AB1 T1(Y) UB P’DE 14.BR
SB 12-2 E  34
SB 12-2 R  34
DH180333-1-1 AKÜ BLOĞU
DH180333-1-2 NG10 BLOK
DH180333-2 NG10 KÖR KAPAK
DH170108-1 DBDH6 K BLOK
DH180334 SB-18-021
DH180335-1 M000204 – HVS-1803016
DH180335-2 M001164 – HVS-1803016
DH180335-3 M001165 – HVS-1803017
DH180335-4 AP NG10 AB T-2A – M001166
DH180337 NG16 KÖR KAPAK
DH180338 İHB010318 – SBNG06 02 E DBD6 B- ABT 12 P 38 MAB14
DH170339-2 K-650-4 NG6 BLOĞU
DH180401 MAP-160 BASINÇ
DH180310 HİDROMOTOR BLOĞU
DH180402 AP NG10 B-T 10-2(EMNİYET)
DH180403 MANİFOLD
DH180408-1 BLOK1
DH180408-2 BLOK2
DH180407 P-T 1″ BLOK – VALF
DH180405 M001174
DH180406 100 CC FORM PRES BLOK
DH170339-1 K-650-S-80 / EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH180409 140 CC ELMA SUYU PRES
DH180409 BLOK MALZ._TS3820 2AD._DPS2 20 PF 1AD._4 CK 3001 AD.
DH180205-1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU
DH180205-2 PİLOT BLOĞU
DH180205-3 T BLOK
DH180411 M001176
DH180410 NG16 EMNİYET VE SIFIRLAMALI BLOK
DH180414-1 ANA BLOK – ALÜMİNYUM
DH180414-2 LOJİK KAPAK
DH180415 100 LT HIZ AYAR – VALFLER
ORİFİS SETİ
DH180416 4×4 FREN BLOK
DH180417 ASANSÖR KONTROL BLOĞU
DH180418-1 KCG VE DPS’Lİ BLOK
DH180418-2 EPV16 A’LI BLOK
DH180420 MANİFOLD
DH180419-1 240 CC KAĞIT BALYA-1_KG:124
DH180419-2 240 CC KAĞIT BALYA-2_KG:49,5
DH180419-3 BLOK MALZ._RV5 16 S060_DPS2 20 TF 2 AD_PF 1 AD.
DH180330 T160222
DH180413-1 M000697 – LOJİK KAPAK 25’LİK
DH180413-2 M000698 –  LOJİK KAPAK 32’LİK
DH180413-3 M000699 –  LOJİK KAPAK 40’LIK
DH180413-4 M000693 –  LOJİK KAPAK 32’LİK
DH180413-5 M001187
DH180413-6 M001188
DH180413-6 M001188 – 1 ARA PLAKA
DH180413-7 M001189
DH180413-8 M001190
DH180413-8 M001190- 1 ARA PLAKA
DH180422 28 CC SIVAMA PRESİ HİDROLİK PROJESİ_KG:42*6
DH180422 BLOK MALZ. PO C1 12
SB 16-3 1″
DH180423 50 LT + VALFLER
DH180423 50 LT + VALFLER
DH180424 NG6 TEKLİ ALÜMN. BLOK
DH160307.R2 ÜSTTEN BASMALI REJENERATİF ÜNİTE
DH180425 2 NG6’LI BLOK
DH180426 1 NG6 BLOK
DH170917 101-00-134923 – MERT-01 – AP NG6 B’DE 8-2
DH180427 24+48 LT KAUÇUK PRES. KG:93*5,1
DH180427 BLOK MALZ. POC1 12_DPS2 10_PUV3 10
BLOK MALZEMESİ – 4CK300
DH171009 NG6 STANDART
DH171032-3 C-180 – 6 NG6’LI BLOK
DH180429 M001196
DH180430-1 M001197
DH180201 ALÜMİNYUM BLOK – 2’Lİ NG6’LI BLOK
DH180433 M001213
DH171216 NG10 3’LÜ BLOK
DH170412-1 14.1 NO’LU BLOK
DH170412-2 15.1 NO’LU BLOK
DH170412-3 11.1 NO’LU BLOK
DH180205-1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU_10-2
DH180434 BALANS BLOK
DH180412 TOPLU SİPARİŞ
DH180502-1 M001170
DH180502-2 M001171
DH180502-3 M001172
DH180503 NG6 – NG10 ANTİİŞOK BLOK
DH161202.R1 NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
DH180431 SBNG06 06 BE CAV009
DH180505-1 M001208
DH161120-2 SRCA – 2’Lİ BLOK
DH180506-1 M001177
DH180506-2 M001179
DH180502-1 M001170
DH151122 NG32 LOJİK VALF KAPAĞI + NG6 PLAKA (EMNİYETLİ VE YÖN KONTROL VALFLİ)
SBN10 02 PABT 34
DH161208-1 POMPA BLOĞU FM1 – 1 14 – M-SR 30-1
DH180432 NG16 BLOK
SEVK MASRAFI
DH180310.R1 HİDROMOTOR BLOĞU
DH180310.R2 HİDROMOTOR BLOĞU
DH180510 300 B ÇAKMA BLOĞU
DH180508 M001011
DH180508 M001011
DH180511-1 M001216
DH180511-2 M001217
NG6 KÖR KAPAK
NG10 KÖR KAPAK
DH180512 NG25 BLOK
DH170816.V1 SBNG06 3 E08-2 B08-2
DH180514 NUMUNE BLOK
DH180515 ALCOMET BLOK
DH180516 ORANSAL EMNİYET BLOĞU LOJİK
DH180508-1 NG32 VAF YERİNE NG25 BAĞLAMA PLAKASI
DH180508-2 NG25 VAF YERİNE NG32 BAĞLAMA PLAKASI
ÇEKVALF CV1 16
DH180427 24+48 LT KAUÇUK PRES. KG:93*5,1
DH180427 BLOK MALZ. POC1 12_DPS2 10_PUV3 10
DH180509-1 M001162
DH180509-2 M001163
DH180509-3 M001169
DH180509-4 M001215
DH180507-1 140 CC KAĞIT BALYA PRESİ_ 122 KG*5,1=622€
DH180507-2 NG25 LOJİK VALF KAPAĞI NG6, 8-3
DH180507-2 NG25 LOJİK VALF KAPAĞI NG6, 8-3
DH180507-2 NG25 LOJİK VALF KAPAĞI NG6, 8-3
DH180507-3 90 CC KAĞIT BALYA PRESİ_73,3kg*5,7=417€
DH180510-1 M001180
DH180510-2 M001181
DH180510-3 M001182
651915 no’lu faturaya istinaden fark iadesi
DH160946 SB-16-074
DH180209 NG25 TANDEM BLOK + VALFLER
DH180404 TOPLU SİPARİŞ
DH180513 CG5V6 BAĞLANTILI BLOK
DH170102-2 ÖZEL TASARIM BLOK – EMNİYET VE SIFIRLAMA VALFİ
DH180512 340 CC BLOK_260*260*360=194kg*5,1
DH180512-2.10 NG32 LOJİK KAPAK 8-3 NG6
DH180512-2.12 NG40 LOJİK KAPAK 8-3 NG6
DH180512-2.14 NG40 LOJİK KAPAK 8-2
DH160226 KARTRİÇ VALF BLOK KOMPLESİ
DH180514 NG25 HİDROMOTOR BLOK
DH180516 SBNG06 03 B NG6 E 8-2
DH180517-1 M001167
DH180517-2 M001168
DH180513-1 HMP2015002
DH180513-2 HMP2015003
DH180518 RVP10 EMNİYET VALFİ 12-2 REX.
DH180519 C12-2 23,8 HAT TİPİ BLOK
DH180520 M001223
DH180521 ECO ENDÜSTRİ HİDROLİK KONTROL BLOĞU
DH180522 SV20 RA
DH180523 BHK-02-00
DH180524-1 M001218
DH180524-2 M001219
DH180524-3 M001220
DH180524-4 M001221
DH180524-5 M001222
SV15 8 00 24V.
RV5 10 S0 50
KANAL İMALATI MASRAFLARI
DH180526 SB 20-2 _ 1 1/2″
DH180527 M3SED 10 10-2
DH180528 SBNG06 01 E 08-2
60x165x185_14,6kg sfero blok malzemesi
215x165x130_36,7 sfero blok malzemesi
SB 8-2 38_SV15 8 C
DH180531 MANİFOLD
DH171032-1 NG6 EMNİYETLİ – C BUTİL – CK45 KAYNAKLI
DH180205-2 PİLOT BLOĞU
DH180205-3 T BLOK
DH180533 AP NG10 A VE B’DE 8-2 ÇİFT ÇEKLİ POPET
DH180534 SBNG16 04 1 1/4″
DH180513 CG5V6 BAĞLANTILI BLOK
DH180515-1 ORANSAL BLOK
DH180515-2 NG6 İKİLİ BLOK
DH180515-3 NG6 TEKLİ BLOK
DH180535 SBNG10 01 E VMP80 PT 3/4
DH180536 GEÇİŞ PLAKASI
DH180537-1 420 CC BLOK- NG25 YÖN KONT. BLOK(220*220*290=112KG*5,1=571€
DH180537-2 420 CC BLOK – NG40 LOJİK(215*265*550=251 KG*5,1=1280€)
DH180538 NG10 YERİNE NG6 PLAKA
DH180539 UA-135DD01
DH180525 NG6 HIZ AYARLI BLOK
DH180540 M001225
DH180330 T160222
ORİFİS SETİ – BEDELSİZ 10’AR ADET
DH180205-1 BASINÇ EMNİYET BLOĞU_10-2
DH180601 71 CC ÜTÜLEME PRESİ_180*180*220:57 kg*5,7=
DH180602 1 NG6’LI EMNİYETLİ BLOK
DSV2 8 B0
DH170722.R1 ALMİNYUM ORİFİSLİ BLOK
DH171024.R1 KARTRİÇ BLOK VE VALFLER_VALFLER 8-2 OLDU)
SBN10 02 PABT 34
DH180603-1 M000593
DH180603-2 M001226
DH180604 60 LT BLOK VE VALFLER
DH180422 28 CC SIVAMA PRESİ HİDROLİK PROJESİ_KG:42*6=252
DH180606 EK BLOK
SB C08-2 38
DH180607 BUZ MAKİNA BLOĞU
DH170412-1 14.1 NO’LU BLOK
DH170412-2 15.1 NO’LU BLOK
DH170412-3 11.1 NO’LU BLOK
DH180413-7 M001189
DH180608 M001014
DH180610 NG6 A-B ÇEVİRME
DH180611 C10-4 KÖR VALF
DH180612 GEÇİŞ PLEYTİ
DH180614 NUMUNE BLOK
DH180615 HAKAN TANOĞLU
DH180616-1 M001228
DH180616-2 M001231
DH180616-3 M001232
DH180617 M001238
DH180618 KARTRİÇ VALF BLOK
DH180619 NG6 ORANSAL BLOK
DH180620 3 NG25 + DBW20+DBW10+ÇEKVALFLER
DH180621 NG10 KARŞI DENGE T-2A
DH180622 M001240
DH180623 SB 10-2 14
DH180624 FS BLOK
DH180625 HİDROMOTOR BLOĞU
DH180626 140 CC
DH180627-1 101-00-116479
DH180627-2 101-00-116482
DH180627-2 101-00-134922
DH180628 KOLLEKTÖR 1″ VE  1/4″
DH180629 C16-3 BLOK
DH180630 ORANSAL BLOK+VALF
DH180631-1 M001229
DH180631-2 M001237
DH180632 ORANSAL HIZ AYAR BLOK
DH180633-1 M001196
DH180633-2 M001227
DH180633-3 M000204
DH180633-4 M001230
DH180633-5 M001233
DH180633-6 M001234
DH180633-7 M001235
DH180633-8 M001236
DH180701 M001242
DH180702 UA-AVDD01
DH180703 DBD20 M45*1,5
DH180704 NG16 ÖZEL ÖLÇÜ
DH180705 KANAL İMALATI MASRAFLARI
DH180706 SBNG16 01 1″ – 3/4″PORTLAR SERBEST
DH180707 M001243
DH180708 C10-3 MANOMETRELİ BLOK
DH180709 HIZLI PRES BLOĞU
DH180710 HPTM-MP01
DH180711-1 BLOK-1
DH180711-2 BLOK-2
DH180711-3 BLOK-3
DH180711-4 BLOK-4
DH180711-5 BLOK-5
DH180711-6 BLOK-6
DH180711-7 BLOK-7
DH180711-8 BLOK-8
DH180711-9 BLOK-9
DH180712 2 NG6 BLOK
DH180713 M001246
DH180714 ALT RULO AÇICI BLOK
DH180715 İKİZ KARŞI DENGE
DH180716 1CPB BLOK
DH180717 ORANSAL BLOK-1
DH180718 ORANSAL BLOK-2
DH180719 NG16 AKÜ BLOK
DH180720 BUTONLU EMNİYET BLOĞU
DH180721 NG6 ARA PLAKA EPB 1JAO-AC
DH180722 NG6 A HATTIDA EMNİYET
DH180723-1 M001247
DH180723-2 M001248
DH180724 AP NG10 B’DE C10-2 Z1S 10
DH180725 2 NG10 BLOK(REF DH180535)
DH180726 SICAK BALATA PRESİ
DH180727 SBNG10 03 EVMP80 PABT 34
DH180728-1 C000210 BLOK SAE8-2
DH180728-2 CE00210 – VS30
DH180728-3 CE00280 – VS80
DH180729 NG10-NG6 BLOK
DH180730 HIZ AYARLI BLOK
DH180731-1 AP NG6 PT 14
DH180731-2 AP NG6 AB 14
DH180732 AP NG16 B 14 1
DH180733-1 M001196
DH180733-2 M001227
DH180733-3 M001230
DH180733-4 M001244
DH180733-5 M001245
DH180734-1 56 NO’LU BLOK
DH180734-2 57 NO’LU BLOK
DH180734-3 58 NO’LU BLOK
DH180735-1 M001253 – HPU – 1805001
DH180735-2 M001254 – HPU – 1805002
DH180735-3 M001255 – HPU – 1805003
DH180735-4 M001256 – HPU – 1805004
DH180735-5 M001257 – HPU – 1805005
DH180735-6 M001258 – HPU – 1805013
DH180736-1 NG25 ÖZEL BLOK
DH180736-2 SB M-SR10 12
DH180736-3 LFA 25 KWA-6X / 8-3 LOJİK KAPAK
DH180737-1 M001239
DH180737-2 M001241
DH180738-1 M001259
DH180738-1 M001260
DH180738-1 M001261
DH180739 SBNG06 01 PABT 14
DH180740-1 M001183 – ANA BLOK
DH180740-10 M001264 – ÇEKTİRME BLOK
DH180740-2 M001184 – NG63 KAPAK
DH180740-3 M000698 – NG32 KAPAK
DH180740-4 M000699 – NG40 KAPAK
DH180740-5 M000697 – NG25 KAPAK
DH180740-6 M001185 – ÇEKTİRME BLOK
DH180740-7 M000693 – NG32 KAPAK
DH180740-8 M001262 – ÇEKTİRME BLOK-1
DH180740-9 M001263 – ÇEKTİRME BLOK-2
DH180801 M001265
DH180802 RVP 08 KİLİT BLOK
DH180803 3 NG10 – 3 NG25
DH180804 M18074 – H_X2_0130_X0_DROTOS
DH180805 NG6 TEKLİ 1/2″ EMNİYETLİ BLOK
DH180806-1 M001249
DH180806-2 M001251
DH180806-3 M001252
DH180807 HİDROLİK VALF STANDI
DH180807 M001193 – NG6 ARA PLAKA
DH180808 ÖZEL FLANŞ
DH180809 NG10-16-DBW10
DH180810 EK BLOK
DH180811 DR10 VALF YERİNE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
DH180812 SİLİNDİR ARKASI YUVA AÇMA
DH180813 EMNİYET VALF + BLOK
DH180814 20 LT PLATFORM + VALF
DH180815-1 SBNG10 06 PAB 12 T34
DH180815-2 NG10 TEKLİ + DBD6
DH180816 MOOG GZ761 KÖRLEME
DH180817 sv-20514 – PLATFORM BLOK
DH180818 K3VL45 ÖZEL BLOK
DH180819-1 M001161
DH180819-2 M000204
DH180820 AP NG10 P’DE DBD10
DH180821-1 EMNİYET + POPET BLOK 1/2″
DH180821-2 EMNİYET + POPET BLOK 3/4″
DH180822 ÜST BASKI HİDROLİK BLOĞU
DH180901 FIRIN MAKAS HİDR. BLOK
DH180902 AP NG6 P’DE MSR08
DH180903-1 M001300
DH180903-2 M001301
DH180904-1 HPTM1230-1
DH180904-2 HPTM1230-2
DH180904-3 HPTM1230-3
DH180905-1 M001291
DH180905-2 M001292
DH180905-3 M001293
DH180906 2 NG10’LU BLOK A-B TEK HAT
DH180907 UA-AVDD02
DH180908 NUMUNE BLOK
DH180909 ÖZEL BLOK + VALF
DH180910 M001299
DH180911 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH180912 NG6 1/2″ EMNİYETLİ BLOK
DH180913 SBNG16 04 PAB1 T114 B12-2E E 10-2
DH180914 M001266 – TASARIM
DH180915-1 NG6 TEKLİ EMNİYETLİ BLOK
DH180915-2 NG6 İKİLİ EMNİYETLİ BLOK
DH180915-3 ORANSAL AKÜLÜ BLOK
DH180916 CEXS – BLOK SUN
DH180917-1 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOK NG10
DH180917-2 NG10 İKİ BLOK
DH180917-3 NG10 TEKLİ BLOK
DH180918 AP NG6 B’DE T-11A BAS. DÜŞ.
DH180919-1 BLOK-1
DH180919-2-1 BLOK-2-1
DH180919-2-2 BLOK-2-2
DH180919-3 BLOK-3
DH180919-4 BLOK-4
DH180919-5 BLOK-5
DH180919-6 BLOK-6
DH180920-1 BLOK-1
DH180920-2 BLOK-2
DH180920-3 BLOK-3
DH180920-4 BLOK-4 + LOJİK KAPAK 2 AD.
DH180920-5 BLOK-5
DH180921 BB5147-B100
DH180921 BB5147-B200
DH180921 BB5147-B300
DH180921 BB5147-B400
DH180922 SB C12-3 34
DH180923-1 M001275
DH180923-2 M001276
DH180923-3 M001277
DH180923-4 M001292
DH180923-5 M001293
DH180923-6 M001294
DH180923-7 M001302
DH180923-8 M001303
DH180923-9 M001304
DH180924 NG10 ORANSAL BLOK
DH180925-1 HPTM-1230-1
DH180925-2 HPTM-1230-2
DH180925-3 HPTM-1230-3
DH180926-1 M001267
DH180926-2 M001307
DH180926-3 M001312
DH180927 130 LİTRE BLOK + VALF EATON
DH180928-1 M001313
DH180928-2 M001314
DH180929 FORM PRESİ
DH180930-23 NG10 VE KARTR. EMNİYET BLOĞU_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180930-38 RS25 ÇEKVALFLİ EMN. BLK_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180930-46 RS25  EMN. BLK_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180930-47 SBNG6 02_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180930-48 ANA BLOK_50 TON 4 SİLİNDİRLİ
DH180931-46 RS10 EMN. BLK_50 TON 2 SİLİNDİRLİ BLOK
DH180931-47 SBNG6 02_50 TON 2 SİLİNDİRLİ
DH180931-48 ANA BLOK_50 TON 2 SİLİNDİRLİ
DH180932 AP NG6 BD NCS06-3
DH180933 KURU BUZ BLOĞU 2 NG10
DH180934-1 M001308
DH180934-2 M001309
DH180934-3 M001311
DH181001-1 M001305
DH181001-2 M001306
DH181002 M001318
DH181003 M000768
DH181004 MOOG GZ761 + 4’LÜ
DH181005-1 1 BLOK
DH181005-2 2 BLOK
DH181005-3 3 BLOK
DH181005-4 EMNİYETLİ BLOK
DH181006 BUZ MAK. BLOK NG16
DH181007 M001319
DH181008 AP NG10 A’DA 12-3S
DH181009-1 H1C75  POLIP BLOK
DH181009-2 SB M-SR25 1 1/4″
DH181010-1 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOK
DH181010-2 SBNG06 03 PABT 12
DH181010-3 SBNG06 02 PABT 12
DH181010-4 NG16 EMNİYETLİ BLOK
DH181011-1 NG6 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK
DH181011-2 NG10 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK
DH181012 M001317
DH181013 HES BLOK
DH181014-1 BLOK-1 / 2 NG10
DH181014-2 BLOK-2 / 4 NG6
DH181015-1 HİPNOTEM-010
DH181015-2 HİPNOTEM-020
DH181015-3 HİPNOTEM-030
DH181015-4 HİPNOTEM-040
DH181016 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK + VALFLER
DH181017 2NG10 SERİ BLOK
DH181018 PİLOTLU ÇELVALF BLOĞU
DH181019 SBNG16 05 PAB1 T114 B12-2E E 10-2
DH181020 M001331
DH181021 M001316
DH181022 M001112
DH181023 KK DBW10 NG6 + DBD6
DH181024 AP NG16 P 16-3S(EPV)
DH181101 H1C75  POLIP BLOK
DH181102-1 1- İHB081118
DH181102-2 2- İHB091118
DH181102-3 3- İHB101118
DH181102-4 4- NG25 Parker Lojik Kapak (Lojiği körlemek için)
DH181102-5 5- NG6 Modüler Blok
DH181103 EKO ENDÜSTRİ NG16 BLOK
DH181104 94E2630 5 NG6’LI BLOK
DH181106-1 PCD-1450-2018-1 – NG6 TEKLİ
DH181106-2 PCD-1450-2018-2 – NG6 2’Lİ
DH181106-3 PCD-1450-2018-3 – NG6 3’LÜ
DH181106-4 PCD-1450-2018-4 – NG6 4’LÜ
DH181106-5 PCD-1450-2018-5 – KISMA BLOĞU FCG 2’Lİ
DH181106-6 PCD-1450-2018-6 – KISMA BLOĞU FCG 1’Lİ
DH181106-7 PCD-1450-2018-7 – NG10 2’Lİ
DH181106-8 PCD-1449-2018 – NG16 TEKLİ EMN.
DH181107 NG16 AKÜLÜ BLOK
DH181108 M001339
DH181109-1 NG50 BLOK
DH181109-10 3 NG6’LI BLOK
DH181109-11 NG16 VE NG25 LOJİK BLOK
DH181109-1-1 NG50 KAPAK
DH181109-11-1 NG25 LOJİK KAPAK STRK
DH181109-12 NG25 LOJİK SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
DH181109-12-1 NG25 LOJİK KAPAK – VEYA VALFİ
DH181109-13 2 NG6 BLOK
DH181109-14 NG16 – NG10 BLOK (NG16 KK 16€_NG10 KK 13€)
DH181109-15 NG6 + DBDH6’LI BLOK + ORF
DH181109-16 DBD30’LU MANİFOLD BLOK
DH181109-17 NG16 LOJİK VE EMNİYETLİ BLOK
DH181109-17-1 NG16 LOJİK KAPAK – VEYA VALFİ
DH181109-18 3 NG6 BLOK
DH181109-19 NG10 ORANSAL BLOK
DH181109-2 NG25 ORANSAL BLOK
DH181109-20 NG16 LOJİK SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
DH181109-20-1 NG16 LOJİK KAPAK – VEYA VALFİ
DH181109-21 3 NG10’LU KISMALI BLOK
DH181109-22 SB 12120 34
DH181109-3 NG16 LOJİK SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
DH181109-3-1 NG16 LOJİK KAPAK – VEYA VALFİ
DH181109-4 SBNG06 03 PABT 12
DH181109-5 KOL KUMANDA VALF BLOĞU
DH181109-6 NG32 VE LOJİK NG25 BLOK
DH181109-6-1 NG25 LOJİK KAPAK
DH181109-7 NG25 LOJİK SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
DH181109-7-1 NG25 LOJİK KAPAK – VEYA VALFİ
DH181109-8 NG25 VE NG6 BLOK(TEK 321 VE 41€)
DH181109-9 SİLİNDİR ÜZERİ BLOK
DH181110 HPTM-DD10 C16-3S + 8-2 BLOK
DH181111 ÖZEL HİDROLİK BLOK
DH181112-1 M000698 – NG32 KAPAK
DH181112-2 M001320
DH181112-3 M001321
DH181113 K3VL45 ÖZEL BLOK
DH181114 K3VL45 P HATTI 1/4″ MM
DH181115-1 M001136
DH181115-2 M001269
DH181116-1 M001332
DH181116-2 M001333
DH181116-3 M001334
DH181116-4 M001335
DH181116-5 M001337
DH181116-6 M001338
DH181117 BLOK11189083
DH181118 NG25 + NG10 2AD.
DH181119 PARİZYON NG6 BLOK
DH181120-1 RM2 C2 ANA BLOK
DH181120-2 AP NG25 A’DA T-16A – 09A
DH181120-2 AP NG16 A’DA T-3A – 10A
DH181120-3 M-SR25 KE KÖR TAPA
DH181121-1 M001322
DH181121-2 M000692 – NG32 KAPAK
DH181122 HİDRO MOTOR BLOK VALF
DH181123-1 1.1_SBSG03 ÇEKVALFLİ BLOK
DH181123-2 2_NG10 BLOK
DH181124 NUMUNE BLOK
DH181125 AP NG16 P’DE T-17A BD
DH181126 REXROTH BLOK
DH181127-1 M001343
DH181127-2 M001344
DH181128 AP NG10 ÖZEL
DH181129 ERDOĞAN BLOK
DH181130 NUMUNE BLOK
DH181131 SUN BLOK
DH181132 SBNG10 08 PAB 12 T34
DH181133-1 DN-227827 – Blok6-1
DH181133-2 346-00-135773 – Blok7-1
DH181133-3 DN-227826 – Blok8-1
DH181134 NG10 EMNİYETLİ BLOK
DH181134-1 ERV-4 BLOK
DH181134-2 ERV-8 BLOK
DH181135 NUMUNE BLOK DBDH10’A ÇEVİRME
DH181201-1 HPORTY1 – SBNG06 01 PABT 12
DH181201-2 HPORTY2 – SB T-11A 38 14
DH181201-3 CXDA T-13A _ PBDB T-11A
DH181201-4 AP NG6 10-2
DH181202 AP NG6 YÜKSELTME M6 – ORİFİS
DH181203 İHB111218
DH181204 5 NOLU AKÜ ŞARJ BLOĞU
DH181205 NG16 4’LÜ BLOK
DH181206 M001342
DH181207 NUMUNE BLOK
DH181208 NUMUNE BLOK
DH181209 NG16 YERİNE NG10 BAĞLAMA BLOĞU
DH181210 NG6 YAN VE ÜST BLOK
DH181211 M001354
DH181212-1 NG16 KONTROL BLOĞU
DH181212-1-2 AP NG6 AB 38
DH181212-2 MANUEL KONTROL BLOĞU
DH181212-3 KUMANDA BLOĞU
DH181212-4 TEK BLOK
DH181213-1 ALT – ÜST DAĞITICI KOLLEKTÖR
DH181213-2 BLOK – 2 KOLLEKTÖR
DH181213-3 8 ÇIKIŞLI KOLLEKTÖR
DH181214-1 M001352
DH181214-1 M001353
DH181215 ÖZEL BLOK
DH181216-1 M000806
DH181216-10 M001326
DH181216-11 M001327
DH181216-12 M001328
DH181216-13 M001329
DH181216-14 M001330
DH181216-15 M001340
DH181216-16 M001341
DH181216-17 M001348
DH181216-18 M001349
DH181216-2 M001218
DH181216-3 M001219
DH181216-4 M001220
DH181216-5 M001221
DH181216-6 M001222
DH181216-7 M001323
DH181216-8 M001324
DH181216-9 M001325
DH181217 SBNG25 PAB 1 T114 VMD120
DH181218-1 EMNİYET BLOĞU
DH181218-2 AKÜ BLOK
DH181218-3 NG16 LOJİK KAPAK NG16
DH181219 5954 – BLOK
DH181219-1 AP NG10 P’DE C16-2(P’DE CV11 16 ÇEKVALF)
DH181219-2 AP NG10 T’DE C16-2(T’DE CV11 16 ÇEKVALF)
DH181219-3 AP NG10 A’DA C10-3S(A’DA PİLOT KUMANDALI ÇEKVALF)
DH181219-4 AP NG10 P’DE T-17A(P’DE PPHB BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ)
DH181219-5 SB T-17A 34 14 (HAT TİPİ BAS. DÜŞR. GİRİŞ ÇIKIŞ 3/4″ SIZINTI 3/8″)
DH181220 ERV4 HİDROLİK BLOK
DH181221 ERV8 HİDROLİK BLOK
DH181222 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK + PRV VALFİ
DH181223 SBNG16 10 01 01
DH181226 FCG 03 BAĞLANTILI BLOK
DH181227-1 SBNG10 02 PAB 34 (AB ALT)
DH181227-2 SBNG10 03 PAB 34 (AB ALT)
DH181228-1 M001345
DH181228-2 M001346
DH181228-3 M001347
DH181228-4 M001350
DH181228-5 M001351
DH181228-6 M001356
DH181228-7 M001357
DH181228-8 M001358
DH181229 M001355
DH181230-1 1 NO’LU YÖN KONTROL BLOK
DH181230-2 2 NO’LU EMNİYET SIFIRLAMA BLOK
DH181230-3 3 NO’LU EMNİYET SIFIRLAMA BLOK
DH181232 NG6 3/4 PORTLU BLOK
DH181233 HAT TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK + VALF
DH181234-1 NG10 NG06 ANA BLOK
DH181234-2 NG10 ORANSAL EMNİYETLİ BLOK
DH181234-3 NG10 – NG6 BLOK
DH181234-4 POPET VE ÇEKVALFLİ BLOK
DH181235 FESTO MUADİL
DH181236-1 HAT1 BASINÇ BLOĞU
DH181236-2 HAT1 DÖNÜŞ+DRAYN BLOĞU
DH181236-3 HAT2 BASINÇ BLOĞU
DH181236-4 HAT2 DÖNÜŞ+DRAYN BLOĞU
DH181236-5 HAT3 BASINÇ BLOĞU
DH181236-6 HAT3 DÖNÜŞ+DRAYN BLOĞU
DH190101 SBNG06 01 PABT 14
DH190102 GFG 2 PK PLEYT
DH190103 BASINÇ SIFIRLAMALI BLOK+VALF
DH190104 TEK NG6  EMNİYETLİ A HATTINDA EMNİYET
DH190105 MOOG D683 TEKLİ BLOK
DH190106 M001309
DH190107 SBNG 06 04 PAB38 T12
DH190108 POMPA EMNİYET BLOĞU + VALFLER
DH190109 ORANSAL HİDROMOTOR BLOK
DH190110 PİLOTLU ÇELVALF BLOĞU + VALF
DH190111 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH190112-2 SBNG16 02 E DBW10 PAR1 T114 M14
DH190112-3 SBNG16 03 E DBW10 PAR1 T114 M15
DH190112-4 SBNG16 04 E DBW10 PAR1 T114 M15
DH190112-5 SBNG16 05 E DBW10 PAR1 T114 M16
DH190113-1 NG6 8-2 PLATFORM BLOK
DH190113-2 2 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH190114 4 popetli LNRV0’Lİ BLOK
DH190115 SBNG06 01 E VS30 PAB 3/8 T12
DH190116 M001368
DH190117
DH190118 PLATFOMLU HİDROLİK PRES BLOĞU
DH190119-1 M001379
DH190119-2 M001380
DH190120 AP NG6 A VE B C08-3
DH190121 M001014
DH190122 İHB0120119
DH190123 AP NG06 P’DE 10-2 HIZ AYAR
DH190201 HİDROLİK BLOK + VALFLER HARMANN
DH190202 PİLOT KUMANDALI EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU + VALFLER
DH190203 HIZ VE DEBİ ORANSALLI BLOK
DH190204-1 SU ALMA YAPISI BLOĞU
DH190204-2 DOLU SAVAK 2X1 BLOĞU
DH190204-3 ÇAKIL GEÇİDİ 2X1 BLOĞU
DH190204-4 OLU SAVAK 1X1
DH190205 ÖZEL TASARIM BLOK
DH190206 İHB0130219
DH190207 1901 – NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH190208-1 NG25 LOJİK BLOK
DH190208-2 NG25 LOJİK KAPAK 8-3
DH190209 M001385
DH190210 SBNG10 01 E VMP 80 PABT
DH190211 HAWE SK 8010 POWERPACK
DH190212-1 MERKEZİ ÜNİTE TEZGAH BLOĞU
DH190212-2 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH190213 SBNG06 06 E C10-2 B NG6
DH190214 SBNG06 07 PAB 38 T12
DH190214-1 NG10 KK
DH190214-2 NG6 KK
DH190215 NUMUNE BLOK İMALATI – EMNİYET VALFİ 10-2
DH190216 NG25 TANDEM POMPALI A HATTINDA PİLOTLU ÇEKVALF
DH190217-1 POLİP BLOĞU
DH190217-2 POLİP BLOK TESPİT PLAKASI
DH190218 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH190219 SB NCS06/3 38
DH190220-1 POLP BLOK – 2
DH190220-2 POLP BLOK – 2 ALT PLEYT
DH190301 HPTM – UA035
DH190302-1 10 – NG10 EMNİYETLİ E KARŞI DENGELİ BLOK
DH190302-2 21 – NG10 TEKLİ BLOK
DH190302-3 18 – NG6 SIFIRLAMALI VE EMNİYETLİ BLOK
DH190302-4 9 NG6’LI BLOK
DH190303 NG16 KP P-A B-T
DH190304 2FRM10-GFG2PK ÇEVİRİCİ BLOK
DH190305 EMNİYET BLOĞU
DH190306 HIZ AYAR BLOĞU
DH190307 NG16 KK P-A VE B-T AÇIK
DH190309 ANTİŞOK BLOK
DH190310 M001042
DH190310 ILTER HİDROLİK BLOK
DH190311 M001404
DH190311-1 M001401
DH190311-2 M001402
DH190312 NG10 ÇEVİRME PLAKASI
DH190313 SBNG16 01 E102 P34 ABT1 – 10 WINMN VALF
DH190314 KARTRİÇ VALF BLOĞU – SUN
DH190315 ÇİFT HIZ BLOĞU
DH190316 M001112
DH190317 HİDROLİK BLOK – NG25 VE NG10
DH190318-1 1 – 7 NG10’LU ÇEKVALFLİ BLOK
DH190318-2 2- 6 NG10’LU ÇEKVALFLİ BLOK
DH190318-3 3 – NG6 SIFIRLAMA VE EMNİYET BLOK
DH190319-1 AP NG6 A-B C08-2 ANTİŞOK
DH190319-2 AP NG6 P’DE C08-3 BD
DH190320 NG6 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
DH190321 KONİK BLOK
DH190322-1 M001405 – HM-1903004
DH190322-2 M001406 – HM-1903005
DH190323 2FRM16 PLEYT 1″
DH190324-1 SB DBW10 PT34
DH190324-2 SB NG16 PAB34 T1
DH190401 ÇEKVALFLİ BASINÇ EMNİYETLİ BLOK
DH190402 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH190403-1 Dummybar_Emniyet_Kilidi
DH190403-2 Tandis_Yatay_Kaydirma
DH190403-3 dummy bar hizalama röleleri hidrolik bloğu
DH190405 NUMUNE BLOK
DH190406 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH190407 AP NG6 A-B’DE ÇİFT HIZ AYAR – BLOK
DH190408-1 M001136
DH190408-2 M001383
DH190408-3 M001384 – NG63 KAPAK
DH190408-4 M001393
DH190409 M001299
DH190410-1 HİDROLİK BLOK VE VALFLER 200 LT CV VEPOPET
DH190410-2 AKÜ  BLOĞU VE KARTRİÇ VALFLER
DH190410-3 HİDROMOTOR BLOĞU VE KARTRİÇ VALFLER
DH190410-4 ALT – ÜST DESTEK VE BASKI BLOK VE KARTRİÇ VALF
DH190410-5 KASNAK İLERİ GERİ, YÜKLEME DEV. BLOK VE KARTRİÇ VALFLER
DH190411-1 BLOK -1
DH190411-2 BLOK -2
DH190411-3 BLOK -3
DH190411-4 BLOK -4
DH190411-5 BLOK -5
DH190411-6 BLOK -6
DH190411-7 BLOK -7
DH190412-1 600 TON İTİCİ BLOĞU
DH190412-2 600 TON REDÜKTÖR HİD. MOTOR BLOĞU
DH190412-3 DİK ENJ. ÇİFT MAÇA BLOĞU
DH190412-4 DİK ENJ. TABLA HİDROMOTOR BLOĞU
DH190413 SBNG02 10 PABT 1 (A-B TEK)
DH190414 M001408
DH190415-1 TO-HD-02-M-021-03-0021-NG16 Geçiş Blogu CB Bending
DH190415-2 TO-HD-02-M-021-04-0021-NG10 Ara Plate F6 Bending
DH190416 AP NG10 P-T C10-2 EMN.
DH190417-1 NG10x4 NG6x1 BLOK
DH190417-2 2 NG10 REJENERATİF BLOK
DH190418 SBNG10 03 E DBW20 P1 T112 AB34
DH190419 EMNİYET VE BOŞALTMA BLOĞU VE VALFLER
DH190420 NG10 MENİYETLİ HIZ AYAR
DH190421 YÖN KONTROL BLOĞU CP12-4
DH190422 M001410
DH190423 DB20K NG6 EMNİYET VE BOŞALTMA BLOĞU
DH190424-1 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
DH190424-2 NG6 TEKLİ BLOK
DH190424-3 NG6 HIZ AYARLI BLOK
DH190425-1 SBNG06 03 PT12 AB38
DH190425-2 SBNG06 03 PT12 AB38
DH190426 NG6 HIZ AYARLI BLOK
DH190427 POMPA BLOĞU
DH190428-1 1 NO’LU BLOK – HM007-1/19
DH190428-2 2 NO’LU BLOK – HM008-1/19
DH190429 KARŞI DENGE BLOĞU
DH190430 AP NG6 P’DEN T’YE C08-2 EMN.
DH190431-1 M000156 – NG10 KK
DH190431-10 M001367
DH190431-11 M001368
DH190431-12 M001369
DH190431-13 M001370
DH190431-14 M001371
DH190431-15 M001372
DH190431-16 M001373
DH190431-17 M001373
DH190431-18 M001374
DH190431-19 M001375
DH190431-2 M000184 – NG16 FLUSHING
DH190431-20 M001377
DH190431-21 M001381
DH190431-22 M001382
DH190431-3 M001359
DH190431-4 M001361
DH190431-5 M001362
DH190431-6 M001363
DH190431-7 M001364
DH190431-8 M001365
DH190431-9 M001366
DH190432 M001376
DH190433
DH190434 ABKANT BLOK
DH190435-1 NG6 BLOK
DH190435-2 NG10 EMNİYETLİ BLOK
DH190436-1 101-00-116479
DH190436-2 101-00-116482
DH190436-3 101-00-134922
DH190436-4 101-00-134923
DH190436-5 DN-230246
DH190436-6 DN-211625
DH190436-7 DN-211628
DH190437-1 SBNG6 02 B8-2 E8-2 P AB12 T34 – VALF
DH190437-2 SBNG10 06 B12-2 E102 PAB34 T1
DH190438 ÖZEL ÖLÇÜ BLOK
DH190439 M001411
DH190440 SNG06 01 PABT 12 EDBD6
DH190441 PLATFORM BLOK
DH190442 HMT-2019-04-08-MK
DH190443 MANFOLD BLOK
DH190501 NG6 TEKLİ BLOK
DH190502 SBNG06  E8-2 B8-2 TA12 PB38
DH190503 210,270 ve 330 TON ENJEKSİYON BLOKLARI
DH190504 HPTM-0519-02
DH190505 M001416
DH190506-1 BLOK-1
DH190506-1 BLOK-1
DH190506-2 BLOK-2
DH190506-2 BLOK-2
DH190506-3 BLOK-3
DH190506-3 BLOK-3
DH190506-4 BLOK-4
DH190506-4 BLOK-4
DH190506-5 BLOK-5
DH190506-6 BLOK-6
DH190506-7 BLOK-7
DH190507 LOJİK VALFLİ AÇMA KAPAMA BLOK-VALF
DH190508-1 HPTM-0519-03
DH190508-2 HPTM-0519-04
DH190509-1 NG10 BOŞALTMA BLOĞU
DH190509-2 NG10 ORANSAL BLOK
DH190509-3 EMNİYET BLOĞU _A04B2
DH190510 NG6 -NG10-NG10 BLOK TAKIMI
DH190511 HAT TİPİ FREN BLOĞU
DH190512 KK NG06 P-A’YA 8-2 POPET
DH190513 NUMUNE VALF PLEYTİ
DH190514 HPORT.TY4
DH190515 EMNİYET BLOĞU
DH190516-1 1. BLOK – YÖN DENETİM VALFİ NG25+NG16
DH190516-2 2. BLOK – BASINÇ DENETİM VALFİ NG32
DH190516-3 3. BLOK – BASINÇ DENETİM VALFİ NG25
DH190517 3/4 ve 3/8 MANİFOLD BLOK
DH190518 ÖZEL TASARIM BLOK
DH190519-1 M001259
DH190519-2 M001260
DH190519-3 M001261
DH190520-1 BLOK – 1  – VALFLER
DH190520-2 BLOK – 2  – VALFLER
DH190521 AP NG10 P’DE C10-3 BD
DH190522-1 DTH00002 _ 43/17
DH190522-2 DTH00003 _ 30/17
DH190522-3 DTH00004 _ 12-2E
DH190523-1 ÖZEL BLOK + ALT
DH190523-2 ÖZEL BLOK + KAPAK
DH190524-1 DBDH6 K BLOK
DH190524-2 DBDH10 K BLOK
DH190525 120 200 147
DH190526-1 NG25 LOJİK BLOK
DH190526-2 NG25 LOJİK BLOK – KAPAK
DH190527-1 M001412
DH190527-2 M001413
DH190527-3 M001414
DH190527-4 M001415
DH190527-5 M001427
DH190528 MANFOLD BLOK
DH190529-1 BLOK – 1
DH190529-10 BLOK – 10
DH190529-11 BLOK – 11
DH190529-2 BLOK – 2
DH190529-3 BLOK – 3
DH190529-4 BLOK – 4
DH190529-5 BLOK – 5
DH190529-6 BLOK – 6
DH190529-7 BLOK – 7
DH190529-8 BLOK – 8
DH190529-9 BLOK – 9
DH190530 NG6 KK AKÜ ŞARJ
DH190531 PLATFORM BLOK
DH190532-1 200-260 TON ANA MAKİNA BLOK
DH190532-2 120-160 TON ANA MAKİNA BLOK
DH190601-1 HİDROMOTOR GEÇİŞ PLEYTİ
DH190601-2 1/2 KÖR TAPAVE İÇ DELİK
DH190602-1 NG6 YÜKSELTME PLAKASI AB 14
DH190602-2 NG10 YÜKSELTME PLAKASI AB 14
DH190603 DR 20 K Y NG6 KONTROL
DH190604 2 NG6 EMN 8-2 1DR30P40S
DH190605 M001428
DH190607-1 BLOK – 1
DH190607-2 BLOK – 2
DH190608-1 SBNG16 01 PAB34 T1
DH190608-2 SBNG10 01 PAB34 T1
DH190609 MANİFOLD SAE FLANŞ
DH190610-1 120 VE 160 TON DİK ENJEKSİYON BLOK
DH190610-2 120 VE 160 TON DİK ENJEKSİYON BLOK
DH190611 KISMA VALFLİ BLOK
DH190612 KK DBW10 T-17A, 10-2 VE 8-2
DH190613-1 SBNG06 01 ÇİFT YÖN ÇIKIŞ
DH190613-2 SBNG06 02 ÇİFT YÖN ÇIKIŞ
DH190614 BASINÇ SIRALAMA BLOĞU VE VALFLERİ
DH190616 KARŞI DENGE BLOĞU
DH190617 AP NG06 AB 14 40MM YÜKS.
DH190618 SEKONDER EMN. BLOĞU
DH190619 M001429
DH190620-1 M001430
DH190620-2 M001430
DH190620-3 M001437
DH190621 AKÜ BLOĞU
DH190622 NG10 TEKLİ BLOK – BS5.1
DH190623 SBNG06 06 PT 34 AB12
DH190624-1 M001157
DH190624-10 M001394
DH190624-2 M001407
DH190624-3 M000947
DH190624-4 M001160
DH190624-5 M001238
DH190624-6 M000956
DH190624-7 M001154
DH190624-8 M001155
DH190624-9 M001159
DH190625 NG6 KARTRİÇ VALF BLOK
DH190626 NG25 + DBDS30
DH190627 NG25 + DBW20 BLOK
DH190628 TRAILER DÜMENLEME
DH190629-1 M000182
DH190629-2 M000183
DH190630-1 AKÜ BLOK 1/2 MANİFOLD 4’LÜ
DH190630-2 AKÜ BLOK 1/2 MANİFOLD 2’Lİ
DH190630-2 AKÜ BLOK 1/2 MANİFOLD 2’Lİ BT
DH190631 SBNG10 03 PAB 34 T1 E DBD10
DH190632 SBNG06 03 E 102 B NG6 PAB 12 T 1
DH190633-1 M001434
DH190633-2 M001435
DH190633-3 M001436
DH190701 2NG6 BAS. DÜŞR. BLOK
DH190702-1
DH190702-2
DH190703
DH190704 NG10 ARA PLAKA
DH190705 ABKANT BLOK
DH190706 REXROTH BLOK
DH190707 POPET BLOK 12-2 EATON
DH190708 NG16 KARŞI DENGE BLOK VE VALF
DH190709-1 M001444
DH190709-10 M001453
DH190709-11 M001454 – NG10 YERİNE NG6 BAĞL. PLK.
DH190709-12 M001455
DH190709-13 M001456
DH190709-14 M001457
DH190709-15 M001458
DH190709-16 M000156 – NG10 KK
DH190709-17 M001192
DH190709-2 M001445
DH190709-3 M001446
DH190709-4 M001447
DH190709-5 M001448
DH190709-6 M001449
DH190709-7 M001450
DH190709-8 M001451
DH190709-9 M001452
DH190710 10-2 3/4 EMNİYET BLOĞU
DH190711 JZFS-B8 yerine küresel vana 1/2″
DH190712 DBW10 + DBW20 HİDROLİK BLOK
DH190713 M001404
DH190714-1 M001433
DH190714-2 M000696
DH190715 M00757
DH190716 POMPA TEST BLOĞU
DH190717 NG6 SIFIRLAMA BLOĞU
DH190718-1 NG06 PİLOTLU CV BLOK + VALF
DH190718-2 POPETLİ AKÜ + VALF
DH190719 ORANSAL HIZ AYAR BLOK+VALF
DH190720 FS800 HIZ AYAR DEĞİŞİM
DH190721-1 M001464
DH190721-2 M001465
DH190721-3 M001466
DH190721-4 M001467
DH190721-5 M001468
DH190721-6 M001469
DH190721-7 M001046
DH190721-8 M001047
DH190722 M001462
DH190723-1 DBW30 BLOK
DH190723-2 DBW30 YERİNE DBW25 BAĞLAMA PLAKASI
DH190724 SV-28086 – MANİFOLD
DH190725 SBNG06 01 PABT 38
DH190726 SM4-40 -S205A SERVO VALVE MODİFİKASYON PLAKASI-Model
DH190727 F22B VALF YERİNE BLOK
DH190728 HİDROLİK BLOK ÖZEL
DH190729 AP NG16 AB 16-2 – POPET
DH190730-1 LOJİK KAPAK 32
DH190730-2 NG10 İKİLİ POPETLİ
DH190730-3 NG10 TEKLİ POPETLİ
DH190730-4 NG16 TEKLİ SAE GİRİŞ
DH190730-5 NG16 BEŞLİ
DH190730-6 PRES BLOK
DH190731 M001474
DH190732 AP NG10 AB 10-2 ANTİŞOK
DH190733 OSP ÇELİK BLOK – VALF
DH190801-1 W0001621 –  NG 80 FÜR RPS16 / 3104498
DH190801-2 KONTROL BLOĞU GGG 40 /3255019
DH190801-3 HIZLI KAPAMA BLOĞU GGG 40 / 3267947
DH190801-4 MİNİ GÜÇ ÜNİTESİ BLOĞU GGG 40 / 3408692
DH190802 NUMUNE BİÇER DÖVER BLOK
DH190803 LFA 40 DBW2
DH190804 BOŞALTMA VE EMNİYET BLOK – VALFLER
DH190805 101-00-116483
DH190806 M001475
DH190807 ÇİFT HIZ BLOĞU – VALFLER
DH190808 SBNG06 AB(A) PT (Y)
DH190809 SBNG16 01 E-DBW10 PAB114 T112
DH190810-1 Emtest Beta Studio pompa kontrol bloğu
DH190810-2 Emtest Beta Studio silindir kontrol bloğu
DH190811 SAE MANİFOLD – 3 ÇIKIŞLI BLOK
DH190812-1 UZERMAK ANA BLOK
DH190812-2 UZERMAK EMNİYET BLOK
DH190813 G761-3005B
DH190814-1 M001473
DH190814-2 M001460
DH190814-3 M001459
DH190814-4 M001472
DH190814-5 M001461
DH190814-6 M001192 – DH180412-16
DH190815-1 ANADOLU CNC BLOK-1
DH190815-2 ANADOLU CNC BLOK-2
DH190815-3 ANADOLU SLIDE GATE
DH190816-1 FGM-03Y-2080 – VALF ATLIK
DH190816-2 SBNG10 01 PABT 34
DH190817 NG25 den NG16 Geçiş Plakası
DH190818 NG6 HİDROLİK UYARILI VALF
DH190819-1 SAE 6000 2″ ADAPTÖR
DH190819-2 SAE 6000 1 1/2″ ADAPTÖR
DH190820 NG10 TEKLİ VALFLİ BLOK
DH190821 NG16 VE NG25 DPS’Lİ BLOK VE VALF
DH190822 SBNG10 01 E 8-2
DH190823 101-00-126632
DH190824-1 DBW10x2 + NG25 + NG6
DH190824-2 DBW10x2 + NG25
DH190824-3 SBNG10 02 PAB 34 T 1
DH190825 NG6 EMNİYETLİ BLOK
DH190826 NG16 SAE FLANŞ VE DEKOMPRASYON BLOK
SM190802 SS HİDROLİK BLOK
SM190803 JANTSA MONTAJ PRESİ
SM190804-1 2 NG6 LI 1VR200 POMPA KONTROL BLOĞU
SM190804-2 1 NG10, 1 NG6 LI 1VR200 VE LOFİKLİ POMPA KONTROL BLOĞU
SM190805 SBNG16 01 PAB(Y) 34 T114(A)
SM190901 M001004
SM190902
SM190903 SBNG16 01 PAB 34 T1
SM190904 PLATFORM BLOK
SM190905 SAE FLANŞ BLOK
SM190906 PQ160 ORANSAL BLOK
SM190907-1 SBNG06 07 E102 B102 PABT 12
SM190907-2 SBNG06 07 E102 PABT 12
SM190908 DİK PRES HİDROLİK BLOĞU
SM190909 DENTAŞ BOR97 PROJESİ
SM190910 KAĞIT BALYA PRESİ BLOĞU
SM190911 NG25 LOJİKLİ BLOK
SM190912 DİJİTAL YAN ALMA VALF BLOĞU TİP B
SM190913 NG16 NG25 EMNİYETLİ KONTROL BLOĞU
SM190914 İKİ POPETLİ MOBİL BLOĞU
SM190915 MOBİL FİLTRELEME ÜNİTESİ
SM190916 SBNG16 01 E 102 PABT 1
SM190917 SB 10-3 14 – PRV2 10
SM190918 ORANSAL İKİZ KİLİT BLOĞU
SM190919 45 LPM MFU
SM190920-1 SB DBW20 PT 112
SM190920-2 M001044
SM190920-3 M000711
SM190921-1 M001477
SM190921-2 M001471
SM190921-3 M001470
SM190921-4 M001478
SM190921-5 M001463
SM190922 PRES BLOĞU
SM190923 ÖZEL TEKLİ NG10 BLOĞU
SM190924-1 POMPA KONTROL BLOĞU
SM190924-2 BASKI BLOĞU
SM190924-3 KOVAN BLOĞU
SM190924-4 MAKAS BLOĞU
SM190925 HIZ AYAR BLOK
SM190926-1 SIVAMA PRESİ ANA BLOK
SM190926-2 SIVAMA PRESİ POT AYAR BLOĞU
SM190927 TEK NG10′ LU A’ DA POPETLİ ÖZEL BLOK
SM190928 NG25 NG25 EMNİYETLİ KONTROL BLOĞU
SM190929 EMNİYET BLOĞU
SM190930 M001496
SM190931 SICAK BALATA PRESİ BLOĞU
SM190932 PLASTİK ENJEKSİYON PROJESİ
SM190933 DR20 YERİNE DBW10 BAĞLAMA PLAKASI
SM190934 400 TON PRES BLOĞU
SM190935 DBW10 + DBW20 + NG25 BLOK
SM190936 SBNG16 01 E-DBW10
SM190937 DENTAŞ NAR148 PROJESİ
SM190938 NUMUNE BLOK
SM190940 NG25 ÖZEL BLOK
SM190941 HRP 4V YERİNE SL10 PA1 BAĞLAMA PLAKASI
SM190942 SBNG06 02 YE 12
SM190943 SB NG06 (1 ABPT 3 8 EMN. 8-2)
SM190944-1 M000696
SM190944-2 M001433
SM190945
SM190946-1 M000426
SM190946-2 M000427
SM190946-3 M000429
SM190947
SM190948 SBNG 06 01 E C08-2
SM190949 FİLTRE GÖVDESİ İMALATI
SM190950
SM190951 FIRIN PROJESİ BLOKLARI
SM191001 POPET BLOĞU
SM191002 120 – 160 MENGENE BLOĞU
SM191003 SICAK HADDEHANE BLOĞU
SM191004 DOĞRULTMA PRES KONTROL BLOĞU
SM191005 10-2 HAT TİPİ EMNİYET  BLOĞU
SM191006-1 POLİP BLOĞU – VALF HARİÇ
SM191006-2 POLİP TESPİT PLAKASI
SM191006-3 POLİP EMİŞ BLOĞU – SH11C
SM191007-1 HİDROLİK POMPA AP100/4,3cc
SM191007-2 4,5 KW – 24W-DC_GRAND RAPIDS. MICH. 49503
SM191007-3 4,5 KW DC ELEKT. MOT. RÖLESİ
SM191008-1 SBNG06 03 PABT 12
SM191008-2 SBNG06 03 B-NG6 E10-2 PABT 12
SM191009 ROAD BLOCKER HYDRAULIC UNIT
SM191010 SERİ DELME PRESİ
SM191011 NG6 – NG25 ARASI TEST BLOĞU
SM191012 SBG06 01 E102 PABT 38
SM191013 SB T-11A 38
SM191014 NG25 DETENTLİ VALF BLOĞU
SM191015 PİLOT KUMANDALI HAT TİPİ BLOK
SM191016 DBDS6 K BLOĞU
SM191017 SBNG16 10 01 01
SM191017-1 YÖN VE MNİYET BLOĞU
SM191017-1 AKÜ KONTROL BLOĞU
SM191018-10 BLOK-13
SM191018-11 BLOK-14
SM191018-12 NG25 LOJİK KAPAK KISMALI
SM191018-13 NG40 LOJİK KAPAK EMNİYETLİ
SM191018-14 NG25 LOJİK KAPAK NG6+KISMALI
SM191018-15 NG40 LOJİK KAPAK NG6+VEYA VALFLİ
SM191018-2 BLOK-2
SM191018-3 BLOK-2S
SM191018-4 BLOK-6
SM191018-5 BLOK-7
SM191018-6 BLOK-9
SM191018-7 BLOK-10
SM191018-8 BLOK-11
SM191018-9 BLOK-12
SM191019 M30x1,5 HİDROLİK VALF YUVASI
SM191020-1 TUNDISH KONTROL BLOĞU
SM191020-2 TUNDISH HAT TİPİ YÜK TUTMA BLOĞU
SM191021 P’ DE ORANSAL DEBİ KONTROLLÜ BLOK
SM191022-1 ÖZEL PLEYT-1
SM191022-2 ÖZEL PLEYT-2
SM191023 SUN VALF SATIŞI
SM191024 NG6 (3 AB 38 PT12 AC 38
SM191025 NG6 BLOK
SM191026 VALF PLEYTİ 3/4″ NG10 G534/01
SM191027 SBNG10(1) ABPT34
SM191028-1 M000156
SM191028-10 M001504
SM191028-11 M001505
SM191028-12 M001506
SM191028-13 M001507
SM191028-14 M001508
SM191028-15 M001509
SM191028-16 M001510
SM191028-17 M001511
SM191028-18 M001512
SM191028-19 M001519
SM191028-2 M001495
SM191028-3 M001497
SM191028-4 M001498
SM191028-5 M001499
SM191028-6 M001500
SM191028-7 M001501
SM191028-8 M001502
SM191028-9 M001503
SM191029-1 BLOK-1
SM191029-2 BLOK-2
SM191029-3 BLOK-3
SM191030-1 BOBİN SARICI ANA BLOK
SM191030-2 BOBİN SARICI TABLA BLOĞU
SM191030-3 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOĞU
SM191031 ÇEKLİ – POPETLİ BLOK
SM191032 BASINÇ EMNİYET BLOĞU
SM191033 İSDEMİR ORANSAL VALF ARA PLEYTİ
SM191034-1 BLOK-1 / PILOT PUMP BLOCK
SM191034-10 BLOK-10 / TABLE/D.S/D.M BLOCK
SM191034-11 BLOK-11 / TOP DIE CLAMPING BLOCK
SM191034-12 BLOK-12 / POP UP LIFTING BLOCK
SM191034-13 BLOK-13 POP UP ROTATING BLOCK
SM191034-14 BLOK-14 CHECK VALVE BLOCK
SM191034-15 NG40 LOJİK KAPAK EMNİYETLİ / W16
SM191034-16 NG40 LOJİK KAPAK NG6+VEYA VALFLİ / W17
SM191034-17 NG25 LOJİK KAPAK NG6+KISMALI / W19
SM191034-18 NG25 LOJİK KAPAK KISMALI / W18
SM191034-2 BLOK-2 / MAIN PUMP BLOCK
SM191034-2S BLOK-2S / MAIN PUMP S BLOCK
SM191034-3 BLOK-3 / AC-FP5000-0405-03-01-001
SM191034-6 BLOK-6 / RETURN BLOCK
SM191034-7 BLOK-7 / MAIN CYLINDER BLOCK
SM191034-8 AC-FP5000-0405-15-00-003
SM191034-9 BLOK-9 PREFILL CONTROL BLOCK
SM191035-1 NG25 LOJİKLİ ÖZEL BLOK
SM191035-2 NG25 LOJİK KAPAĞI
SM191036-1 BÜYÜK BLOK
SM191036-2
SM191037-1 HAT TİPİ AKIŞ BÖLÜCÜ BLOĞU
SM191037-2 ÇİFT KARŞI DENGE BLOĞU
SM191038 8 NG6′ LI BLOK
SM191039 NG6 ÇİFT HIZ ARA PLAKA
SM191040 TEK NG6 A-B DE ÇEKLİ EMNİYETLİ BLOK
SM191041-1 M001492
SM191041-10 M001490
SM191041-11 M001517
SM191041-12 M001516
SM191041-13 M001515
SM191041-14 M001514
SM191041-15 M001513
SM191041-16 M001491
SM191041-17 M001487
SM191041-2 M000699 NG 40 (Rexroth D / Parker CAA Kapak)
SM191041-3 M000694 NG 40 (Rexroth D / Parker CAA Kapak)
SM191041-4 M001489
SM191041-5 M000700 NG 50 (Rexroth D / Parker CAA Kapak)
SM191041-6 M000709 NG 40 (Parker CF / A04B2)
SM191041-7 M001488
SM191041-8 M001486
SM191041-9 M001494
SM191042 KONVEYÖR KALDIRMA BLOĞU
SM191043-1 PRN 075 19
SM191043-2 PRN 076 19
SM191044 NG16 MODÜLER P DE EMNİYET BLOĞU
SM191045 SBNG10 PAB34 T1
SM191046 2 NG6 2 EMNİYETLİ BLOK
SM191047 150 TON KAĞIT BALYA HURDA PRESİ
SM191048 ÇİFT HIZLI LİFT BLOĞU
SM191049-1 1500x1500x100 FİLİTRE PRES SİLİNDİRİ Ø360×220/2000
SM191049-2 1500′ lük Filtre Presi + Tepsi 600 Lt Hidrolik Ünite
SM191049-3 1500x1500x100 TEPSİ SİLİNDİRİ Ø85×45/300
SM191050 PLATFORM BLOK
SM191051 BURÇ ÇAKMA BLOĞU
SM191052-1 BASKI BLOĞU KOD:HB-510106/19
SM191052-2 TESTERE ARABA DÜŞÜRME BLOĞU KOD: HB-510107/19
SM191052-3 TESTERE BASKI BLOĞU KOD: HB-510108/19
SM191052-4 POMPA EMNİYET BLOĞU KOD: HB-510109/19
SM191053 SBNG10 01 PTAB 12
SM191054 SL10 YERİNE_DPS+NG6
SM191055 1/2″ MANİFOLD
SM191056 8000 MM SİLİNDİR BLOĞU
SM191057 HİDROLİK DEVRE OKUMA VE HİDROLİK SİSTEMLERDE EMNİYET
SM191058-1 HİDROLİK BLOK-1
SM191058-2 HİDROLİK BLOK-2
SM191059 NUMUNE HİDROLİK BLOK
SM191060 MANFOLD BLOK
SM191061-1 101-00-126644
SM191061-2 DN-223489
SM191061-3 DN-223509
SM191062-1 TAŞ KIRMA HİDROLİK ÜNİTE BAKIM İŞCİLİK
SM191062-2 4/3 YÖN KONTROL VALFİ
SM191062-3 10-2 BOBİN 210. BAR
SM191063-1 POMPA EMNİYET BLOĞU
SM191063-2 YÖN KONTROL BLOĞU
SM191063-3 SBNG06 01 PABT 12
SM191063-4 SB DBD6 12
SM191064 ÇELİKHANE HİDROLİK BLOK
SM191065-1 1 NG6 LI, BOŞALTMASIZ, BASINÇ EMNİYETLİ 3/8
SM191065-2 1 NG 10 LU, BOŞALTMASIZ, BASINÇ EMNİYETLİ 3/8
SM191065-3 2NG10 3/4, 2NG6 1/2
SM191066-1 NG25 POMPA EMNİYET BLOĞU (50)
SM191066-10 CUTTER HİDROMOTOR KONTROL BLOĞU (150)
SM191066-2 PİLOT POMPASI NG6 KONTROL BLOĞU (125)
SM191066-3 DÖNÜŞ HATTI DİRENÇ BLOĞU (160)
SM191066-4 BRESS VALVE NG6 KONTROL BLOĞU (1032)
SM191066-5 ORANSAL DİLİMLİ KUMANDA BLOĞU (170)
SM191066-6 SPUO SİLİNDİRLERİ KONTROL BLOĞU (175)
SM191066-7 SAE 1-1/2 MANİFOLD (64)
SM191066-8 FORE & LADDER HİDROMOTOR KONTROL BLOĞU (1001)
SM191066-9 ANCHOR HİDROMOTOR KONTROL BLOĞU (2001)
SM191067 180x200x535-182 KG_freze, delik ve kalvuz işlemi
SM191068-1 BLOK-1 SAE MANIFOLD
SM191068-2 BLOK-1 MANIFOLD
SM191069 3/8 MANIFOLD
SM191070-1 M001520
SM191070-1 DALGA DUVAR MAKİNASI BLOK-1_AKÜ VE POMPA BLOK
SM191070-2 M001521
SM191070-2 DALGA DUVAR MAKİNASI BLOK-2_NG6 ORANASL
SM191070-3 M001522
SM191070-3 DALGA DUVAR MAKİNASI BLOK-3_NG6 PİLOTLU EMN. BLOK
SM191070-4 M001523
SM191070-4 DALGA DUVAR MAKİNASI BLOK- NG6 TEKLİ BAS. DÜŞR.
SM191070-5 M001524
SM191070-6 M001525
SM191070-7 M001526
SM191070-8 M001527
SM191070-9 M001528
SM191101 POMPA VE AKÜ BLOK
SM191102-1 IBS TELEKOP BLOK_İKİZ KİLİT
SM191102-2 IBS BOM VALFİ_YÜK TUTMA
SM191102-3 04520203993601D
SM191103-1 ANA BLOK
SM191103-2 YARDIMCI BLOK
SM191104-1 POMPA EMNİYET BLOĞU
SM191104-2 4’LÜ BLOK
SM191104-3 5’Lİ BLOK
SM191105 NG6 8’Lİ TESTERE BLOĞU
SM191106 AP NG6 T 38
SM191107 NG6 TEKLİ ÖZEL BLOK
SM191108 DÖNÜŞ FİLTRESİ “H 0075 RN 2 016/V3.0”
SM191109-1 MANİFOLD BLOK-1
SM191109-2 MANİFOLD BLOK-2
SM191110-1 M001480
SM191110-2 M001482
SM191110-3 M001483
SM191110-4 M001193
SM191110-5 M000156 – NG10 KK
SM191110-6 M001484
SM191111-1 M000778  NG16 YERİNE NG10 BAĞLAMA PLAKASI
SM191111-2 M000873  NG32 YERİNE NG25 BAĞLAMA PLAKASI
SM191111-3 M000898  NG32 YERİNE NG16 BAĞLAMA PLAKASI
SM191111-4 M000899  NG16 YERİNE NG10 BAĞLAMA PLAKASI
SM191111-5 M000900  NG32 TEST BLOĞU
SM191111-6 M000958  NG10 YERİNE NG6 BAĞLAMA PLAKASI
SM191111-7 NG80 LOJİK TEST BLOK
SM191111-8 NG80 LOJİK TEST BLOK
SM191111-9 NG80 LOJİK TEST BLOK
SM191112 NG10 ORANSAL BLOK
SM191113 M001530
SM191114 KAYNAK FİKSTÜRÜ ÜNİTESİ
SM191115-1 EMNİYET VE BOŞALTMA – 21
SM191115-2 AKÜ BLOK – 23
SM191115-3 SBNG10 04 PAB 1 T 114 – 26
SM191116-1 SBNG06 03 E-DBD6 B NG6 PAB38 T1/2 YAN ALT
SM191116-2 SBNG06 04 E-DBD6 B NG6 PAB38 T1/2 YAN ALT
SM191117 SBNG06 03 E102 B NG6 PT34 AB12
SM191118 2 TEKERLEKLİ 2 FİLTRELİ ARABA
SM191119-1 SBNG10 01 E102 B 102 PAB 12 T34
SM191119-2 SBNG10 01 B 102 PAB 12 T34
SM191120 SB C16-4 1″
SM191121 C5V MUADİLİ SAE 61 1-1/2″ ÇEK VALF
SM191122-1 PİSTON ÇAKMA ARA BLOK
SM191122-2 KAPATMA ARA BLOK
SM191123 2FRM 6 BLOK
SM191124 NG6 YERİNE NG10 BAĞLAMA PLAKASI
SM191125 NG10 TEKLİ BLOK
SM191126 HONLAMA MAKİNASI SİLİNDİR KAÇIRMA BLOĞU
SM191127 M001531
SM191128 NF1350
SM191129 NF2650
SM191130 NG6 01 01 1/2″
SM191131 ALP DURAN
SM191132 SBNG16 03 E DBW10 PAB 34 T1 YAN
SM191133 4’LÜ BLOK
SM191134 KSS-350-4 VALFLİ KSM-280 SERVO
SM191135 YÜK TUTMA BLOĞU
SM191136 NG4 ARA PLAKA
SM191137
SM191138 LİFT BLOĞU
SM191139 AP NG6 A’DA ÇİFT HIZ 8-2
SM191140 FİLTRE KOLU
SM191141 NG6 ÖZEL BLOK
SM191142 ÖZEL PLEYT 700 BAR
SM191143 10000 K220 – HİDROLİK BLOK
SM191144-1 SB C10-2 12
SM191144-2 SB C08-2 38
SM191145 1NG10-3NG6 1238
SM191146 SBNG10 (1) ABP 12 T 34
SM191201 EPV16 A + C16-3S BLO
SM191202 SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
SM191203-1 M001022
SM191203-2 M001534
SM191204 PQ125 BLOK
SM191205 M001545
SM191206-1 NG10 VE HIZ AYARLI BLOK
SM191206-2 AP NG10 A’DA 2FRM6
SM191207 ANTİŞOK VE EMNİYETLİ SIFIRLAMA BLOK
SM191208-1 AP NG6 A’DA ÇEKVALF C08-2_CV3 8
SM191208-2 AP NG6 A’DA BAS. TRANS. ÖZEL
SM191209 SBNG06 03 B NG6 E-C08-2 DİK BLOK
SM191210 1 NG6’LI BLOK
SM191211-1 WİTH TEMPER PROOF CAP RELIEF MANIFOLD 170-180 BAR
SM191211-2 WİTH TEMPER PROOF CAP RELIEF MANIFOLD 190-200 BAR
SM191212 NUMUNE SİLİNDİR BLOĞU-ŞEMA OLUŞTURMA
SM191213 AYAKKABI CONTA KESME PRESİ HİDROLİK ÜNİTESİ
SM191214 FITTINGS SET
SM191215 AP NG6 P’DE ÇİFT HIZ C08-2
SM191216 M001544
SM191217-1 ÇEKVALFLİ EMNİYETLİ BLOK + TUTUCU+VALF
SM191217-2 MANİFOLFD BLOK + TUTUCU
SM191217-3 NG10 AKÜ BLOK + VALF
SM191218 AKÜ ŞARJ BLOĞU
SM191219 2FRM 10 BLOK
SM191219 M001546
SM191220 AP NG6 P’DE BD 10-3
SM191221 SBNG06 01 E C08-2 PAB 3/8
SM191222 PİLOTLU ÇEKVALF BLOĞU
SM191223 NG06 EMNİYETLİ VE SIFIRLAMALI
SM191224 PRN 104-19 Hidrolik Blok
SM191225 BÜYÜK AYAK BASMA BLOĞU
SM191226 200 TON FORM PRESİ
SM191227 M001548
SM191228 MANUEL HIZ AYAR BLOĞU
SM191229 HİDROLİK BLOK ÖZEL
SM191230 D765-1048-4’TEN NG6 GEÇİŞ PLEYTİ
SM191231-1 M001549
SM191231-2 M001209.R1
SM191232 AKÜ ŞARJ BLOĞU
SM191233 HIZ AYAR BLOK
SM191234 AP NG25 X HATTINDA NG6
SM191235 70-120-160 ton servolu enj. Bloğu
SM200101 T-11A HAT TİPİ BLOK
SM200102 SB C16-2 1-1/4″
SM200103 SBNG06 01 PABT 38 YAN
SM200104 NG10 TEKLİ TANDEM POMPA BLOĞU
SM200105-1 SB C10-2 14 (A04B2 PZN BLOK)
SM200105-2 POPET VE EMNİYET BLOĞU
SM200105-3 POPET VE EMNİYET BLOĞU
SM200106 NG06 KK PA POPET 10-2
SM200107-1 UŞAK DÖNER FIRIN – NG10 – SP10 20
SM200107-2 UŞAK DÖNER FIRIN – 4 NG6’LI
SM200107-3 UŞAK DÖNER FIRIN – TEK ETKİLİ SİLİNDİR BLOK
SM200107-5 UŞAK DÖNER FIRIN – VALFLER
SM200108 BASINÇ KONTROL BLOĞU – VALFLER
SM200109 EĞİTİM SETİ EMNİYET BLOĞU
SM200110-1 M000873  NG32 YERİNE NG25 BAĞLAMA PLAKASI
SM200110-2 M000898  NG32 YERİNE NG16 BAĞLAMA PLAKASI
SM200110-3 M000899  NG16 YERİNE NG10 BAĞLAMA PLAKASI
SM200110-4 M000900  NG32 TEST BLOĞU
SM200110-5 M000958  NG10 YERİNE NG6 BAĞLAMA PLAKASI
SM200111 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF + BLOK(7-25BAR)
SM200112 AKÜ BLOĞU C10-2
SM200113 NG6 EMNİYETLİ, BOŞALTMALI AKÜ BLOĞU
SM200114-1 2FRM16 3/4″ ÇIKIŞLI  KÖR KAPAK
SM200114-2 2FRM16 A-B’YE BAĞLI KÖR KAPAK
SM200115 M001550
SM200116 SB C10-4 14
SM200117 SB C08-4 12 14
SM200118 AP NG06 A VE B’DE C08-2 ÇİFT ÇEKLİ POPET
SM200119 2 NG6 KM 8-2 EMNİYETLİ BLOK
SM200120-1 H61000213716KANCA VALF BLOĞU (RESME GÖRE)
SM200120-2 H61000215270KANCA VALF BLOĞU ( RESME GÖRE)
SM200120-3 H15200223509MARKOL VALF BLOĞU TİP AL
SM200120-4 10100126644MARKOL VAL BLOĞU TİP M
SM200120-5 101-00-1301752+1 NG6 VALF BLOĞU KARTUŞ EMNİYETLİ
SM200121 PLATFORM BLOK
SM200122-1 M001550
SM200122-2 AP NG16 BKB MUADILI
SM200123 SBNG06(2) ABPT 38 NUMUNE BLOK
SM200124 ÖZEL MANİFOLD
SM200125-1 DN-211625 (REF-DH190436-7)
SM200125-2 DN-211628 (REF-DH190436-7)
SM200125-3 346-00-11540
SM200125-4 DN-226455 (REF-DH170913)
SM200126 NG-6 KOMBİNE BLOK
SM200127 HPTM-200120-01
SM200128 M001551
SM200129 SBNG06 03 PAB38
SM200130 M001559
SM200130 H1C 040 ME LM2
SM200131 M001553
SM200132-1 M001560
SM200132-2 M001561
SM200133 CRM T3 BLOK
SM200134-1 M001552
SM200134-2 M001555
SM200135 AP NG10 P’DE ÇİFT HIZ 10-2
SM200136-1 2 NG10’LU TANDEM POMPA BLOĞU
SM200136-2 3 NG10’LU KARŞI DENGELİ BLOK
SM200137 Hidrolik Pres Bloğu 20010001
SM200138-1 AKÜ BLOK
SM200138-1 2’Lİ YÖN KONTROL BLOĞU
SM200138-2 4’LÜ YÖN KONTROL BLOĞU
SM200138-2 AKÜ BLOĞU
SM200138-3 EMNİYET VE BOŞALTMA BLOĞU
SM200138-3 SB T-11A 12
SM200138-4 EMNİYET VE BOŞALTMA BLOĞU
SM200139 EMNİYET BLOĞU – RAH101
SM200140 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
SM200141 NG10 ÖZEL BLOK
SM200201 HAWE ÇEKVALFLİ BLOK
SM200202 NG16 YÖN KONTROL VALFLİ SPOOL STROK KONTROL
SM200203 SBNG6 PABT 38
SM200204 MUADİL BLOK
SM200205 210-270-330 ve 400 TON ORİON MENGENE BLOĞU
SM200206 SBNG06 02 E10-2 BNG6
SM200207-1 M000204 – NG6 KK
SM200207-2 M001192
SM200207-3 M001562
SM200207-4 M001563
SM200207-5 M001564
SM200207-6 M001565
SM200208 SBNG 06 ABPT 38 MA MB
SM200209 PAF FİLTRE YÖN DEĞİŞİM
SM200210 NG06 – NG04 ve ORANSAL HIZ BLOĞU
SM200211 HİDROLİK BLOK
SM200212 SP200206 – HİDROLİK BLOK
SM200213-1 NG6 YÖN KONTROL BLOK
SM200213-2 PARÇA 1
SM200213-3 PARÇA 2
SM200214 HİDROLİK BLOK REF DH160401
SM200215-1 M001532
SM200215-10 M001542
SM200215-11 M001543
SM200215-2 M001533
SM200215-3 M001535
SM200215-4 M001536
SM200215-5 M001537
SM200215-6 M001538
SM200215-7 M001539
SM200215-8 M001540
SM200215-9 M001541
SM200216 NG6 ÖZEL ARA PLAKA
SM200217 M001575
SM200218 M000794
SM200219-1 NG10 SIFIRLAMALI EMNİYET VE BOŞALTMA BLOĞU
SM200219-2 2NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
SM200219-3 3NG10 ÇİFT ÇIKIŞLI BLOK
SM200220 HAT TİPİ EMNİYET VE HIZ BLOĞU VE VALF
SM200221 SP200117 ÇEKVALF BLOK
SM200222 M001579
SM200223 PLATFORM BLOK – VALFLER
SM200224-1 REJENERATİF BLOK
SM200224-2 REJENERATİF BLOK SV’Lİ
SM200225 RCG VALF YERİNE BLOK
SM200226
SM200227-1 ANA BLOK
SM200227-2 SBNG06 05 PAB 38 T 12
SM200227-3 EMNİYET BLOK
SM200227-4 F12 110 MOTOR BLOĞU
SM200227-5 AKÜ EMNİYET BLOĞU
SM200227-6 AP NG06 A’DA 10-2 EMN.
SM200227-7 POMPA PİLOT KONTROL BLOĞU
SM200228 M001567
SM200229 1/2″ KOLLEKTÖR
SM200300 M001577
SM200301 SP200217 – SERAMİK PRES
SM200302 LOJİK KAPAK NG25 VEYA VALFLİ NG6
SM200303 ÖZEL HİDROLİK BLOK
SM200304 M001566
SM200305 SP200215 – DELME PRESİ
SM200306 SP200110 RÖLE TEZGAHI
SM200307-1 SBNG16 05 PAB 1 T 114
SM200307-2 SBNG16 02 E DBW10 PAB1 T114 M14
SM200307-3 SBNG10 04 E10- PAB 34 T 1
SM200307-3-1 SBNG10 03 E10- PAB 34 T 1
SM200307-4 SBNG10 03 E10- PAB 34 T 1
SM200307-4-2 SBNG10 03 E10- PAB 34 T 1
SM200308 NG10 BLOK
SM200309 EMNİYET VE ÇEKVALFLİ BLOK
SM200310 DBW30 YERİNE DBW20 BAĞLAMA PLAKASI
SM200311 POPET BLOĞU
SM200312-1 ROLE OTOMASYONU AKÜ VE EMNİYET
SM200312-10 YATIK SÜBAP DELME EZME DEVRESİ
SM200312-11 DİKEY SÜBAP DELME EZME DEVRESİ
SM200312-2 ROLE OTOMASYONU 4 NG6 ‘LI BLOK
SM200312-3 ROLE OTOMASYONU 3 NG6 ‘LI BLOK
SM200312-4 KALİBRE PRESİ GRİPİR / AĞIZ AÇMA GRİPİR
SM200312-5 MONTAJ PRESİ ANASÖRÜ / SALGI YALPA VE KAYNAK YÜKLEME
SM200312-6 SIVAMA GRİPİRLERİ / ÜTÜ PRESİ ASANSÖRÜ VE GRİPPER
SM200312-7 SIYIRMA EZDİRME
SM200312-8 KENAR KESME
SM200312-9 YUVARLATMA VE YÜKLEME
SM200313 NG10 BEŞLİ ÖZEL BLOK
SM200314 SB T-11A
SM200315 SB NG06 E C08-2
SM200316-1 NG4 12 CM UZATMA BLOĞU
SM200316-2 NG4 – NG6 ARA GEÇİŞ PLAKASI
SM200317 M001594
SM200318-1 HPTM-160120-01
SM200318-2 HPTM-160120-02
SM200319-1 PQ BLOĞU – TRANSFER
SM200319-2 ALT PRES PLAKASI
SM200319-3 ÜST PRES PLAKASI
SM200319-4-1 KİLİT SİLİNDİRİ – 1
SM200319-4-2 KİLİT SİLİNDİRİ – 2
SM200319-5 YATAY PRES PLAKASI
SM200320 SBNG16 02 E DBW20
SM200321 30020331 – MAG BLOK
SM200322 SB 10-2 12
SM200323 BLOK SETİ
SM200324 NG10 ARA PLAKA A-B ÇEVİRME
SM200325 TRİDEC BLOK ÖZEL BLOK
SM200326 AP NG06 B’DE C08-2 POPET
SM200327-1 SABİT YIKAMA – 1
SM200327-2 SABİT YIKAMA – 2
SM200327-3 SABİT YIKAMA – 3
SM200327-4 SABİT YIKAMA – 4
SM200328 316L PASLANMAZ BLOK
SM200329-1 SBNG10 02 PAB 34 UB
SM200329-2 AP NG06 A-B’DE 10-2 EMN. ANTİŞOK
SM200340 M001496
SM200341 SB DBW20 PT 34 M 14
SM200342 SBNG 06 01 E DB4E PABT38
SM200401-1 M000156 – NG10 KK
SM200401-10 M001586
SM200401-11 M001587
SM200401-12 M001588 – NG16 ARA PLAKA
SM200401-13 M001589
SM200401-14 M001590
SM200401-2 M001572
SM200401-3 M001573
SM200401-4 M001574
SM200401-5 M001576
SM200401-6 M001581
SM200401-7 M001582
SM200401-8 M001584
SM200401-9 M001585
SM200402 M001600
SM200403 NG10 KÖR KAPAK
SM200404 NG10 GEÇİŞ PLAKASI
SM200405 5997 – 5998 – BLOK VALF
SM200406-1 SP200110 – 300
SM200406-2 SP200110 – 400
SM200406-3 SP200110 – 500
SM200406-4 SP200110 – 800
SM200407 VALS UNITE
SM200408-1 M000204 – NG6 KK
SM200408-2 M001578
SM200408-3 M001591
SM200408-4 M001592
SM200409-1 SBNG25 01 E DBW20 PB 114 AT 112
SM200409-2 SBNG10 03 E 102 PB 34 TA 1
SM200409-3 SBNG06 08 E 102 PT 12 AB 38
SM200409-4 SBNG06 01 E 102 PT 12 AB 38
SM200410 HYSTAR PF-80-FT-30 PLEYT
SM200411 1 NG10 EMNİYETLİ, ÇEKVALFLİ VE AKÜLÜ BLOK
SM200412 SBNG10 03 E 102 PAB  DİK BLOK
SM200413-1 M001598
SM200413-2 M001597
SM200413-3 M001438 – LOJİK KAPAK NG25
SM200413-4 M001599
SM200413-5 M001603
SM200413-6 M001604
SM200413-7 M000693
SM200414 MANİFOLD
SM200415 VALFLİ BLOK
SM200415-1 NG6 3’LÜ BLOK + EMNİYET A04B2
SM200415-2 NG10 TEKLİ BLOK + EMNİYET A04B2
SM200416-1 M000204 – NG6 KK
SM200416-2 M001595
SM200416-3 M001596
SM200417 HİDROLİK BLOK + VALFLER ATOS
SM200418 R900424174
SM200419 SB 10-2 P-P 34 T1 – VALF
SM200420 M001605
SM200421-1 M001601
SM200421-2 M001602
SM200422-1 4+1 NG6’LI EMNİYETLİ VE ÇEKVALFLİ BLOK
SM200422-3 PQ250 + NG25 PAB 1 1/4 T1 1/2
SM200422-4 PQ125 + NG16 PAB 1 T1 11/4
SM200422-5 PQ125 + P1 A1 T11/4
SM200424 PQ250 + PQ160 + PQ125 + NG25 + NG16 BLOK
SM200425 400 TON ORİON MENGENE BLOĞU
SM200426 HİDROLİK BLOK
SM200427 NG40 LOJİK KAPAK NG06
SM200428 SBNG25 E DBW20 PB1 AT 114
SM200429 HAWE PV 1 HR MUADİL ÜRÜN
SM200430 SBNG06 01 PABT 1/4 ALTTA
SM200431-1 M001606
SM200431-2 M001607
SM200432 SBNG10 01 E 102 PABT 34
SM200433 POTA SÜRGÜ VALF BLOĞU
SM200501-1 NG25 Rejerenatif Blok
SM200501-2 200 lt Popetli Blok
SM200502 DBW20 + NG25x4 NG16 BLOK
SM200503 NUMUNE BLOK VE VALFLER
SM200504 NG25 YERİNE NG16 BAĞLAMA PLAKASI
SM200505 TANDEM POMPA EMNİYET
SM200506 2 NG6 2 EMNİYETLİ BLOK
SM200507-1 M001616
SM200507-2 M001618
SM200507-3 M001620
SM200507-4 M001621
SM200508 M001613
SM200509-1 200×100-1100_SİLİNDİR ARKASI BLOK
SM200509-2 125×70-1000_SİLİNDİR ARKASI BLOK
SM200510 HASAT BLOĞU
SM200511 SBNG06 06 B NG06 E102 PAB 38 T 12 DİK
SM200512-1 CNC KLEMP SIKMA BLOĞU
SM200512-2 PT NG06 P-T 14
SM200513-1 M001608
SM200513-2 M001609
SM200513-3 M001610
SM200513-4 M001611
SM200513-5 M001612
SM200514 NG6 EMNİYETLİ BLOK
SM200515-1 EFBG125 PLEYT
SM200515-2 SBSG03 2Lİ
SM200515-3 DBD10 TEKLİ BLOK
SM200516 AP NG10 P’DE 16-2 EMNİYET
SM200517 SB C16-3 34
SM200518 M001614
SM200519 KARŞI DENGE BLOĞU
SM200520 AP NG16 AB 16-2 – POPET
SM200521 NG6 7Lİ BOŞALTMASIZ, EMNİYETLİ ABP 38 T 12
SM200522 AP NG10 A’DA C10-2 CV
SM200523 SB C08-2 38
SM200524 POLİP BLOĞU
SM200525 SB 20-2 112
SM200526-1 HAWE VALFLİ BLOK
SM200526-2 HAWE VALFLİ BLOK
SM200527-1 STEUER BLOCK-1
SM200527-2 AP NG06 B-T’YE A-P’YE POPET 8-2
SM200527-3 AP NG06 A-B’DE ÇİFT ÇEKLİ POPET 8-2
SM200528-1 M001625
SM200528-2 M001626 NG25 D.A EMN. + NG6 LOJİK KAPAK
SM200528-3 M001627 NG32 D.A EMN. + NG6 LOJİK KAPAK
SM200528-4 M000692 – NG32 KAPAK + D TİPİ
SM200528-5 M000693 – NG25 KAPAK + D TİPİ
SM200529 PARKER VALFLİ SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
SM200530 SAE FLANŞLI YÜK TUTMA BLOĞU
SM200531 DBD6 BLOK
SM200532 2Lİ NG6 EMNİYETLİ BLOK
SM200533 SARF MALZEME
SM200534 M001624
SM200535 SAE FLANŞ DÖNÜŞTÜRME
SM200536 EKİNCİLER 010-T-2426-0
SM200601 HPTM-010620-01
SM200602 SBNG10 01 E 102 PAB 12 T 34
SM200603 NG6 ARA PLAKA
SM200604-1 SUN BOŞALTMA VALFİ BLOĞU
SM200604-2 SOGUTMA PLATFORMU BLOĞU
SM200605 REXROTH ÇİFT EMNİYETLİ BLOK
SM200606 KOLLEKTÖR P1P2 12 B1 38 M1 14
SM200607 NG10 EMNİYETLİ BLOK
SM200608-1 DÖNER FIRIN ORANSAL HIZ BLOĞU
SM200608-2 DÖNER FIRIN YÜKLEME – BYPASS BLOĞU BLOĞU
SM200608-3 DÖNER FIRIN YÜKLEME – BYPASS BLOĞU BLOĞU
SM200609 36 PARKE MAKİNASI BLOĞU
SM200610 4LÜ VEYA VALFLİ BLOK
SM200611-1 ORANSAL EMN.Lİ NG16 LOJİK BLOĞU
SM200611-2 ORANSAL EMN.Lİ NG16 LOJİK KAPAĞI
SM200612-1 DG5V 7 6C T M U H7 50
SM200612-2 DG5V 7 2A T M U H7 30
SM200612-3 DG4V 5 6CJ M U H6 20
SM200612-4 DGMPC 5 ABK 30
SM200612-5 DG4V 5 2AJ M U H6 20
SM200612-6 DGMX2 5 PP FW B 30
SM200612-7 DGMC 5 AT GW B 30
SM200613 HAT TİPİ 8-2 BLOK
SM200614 SAE 6000 PSI KÖR – M001608-2
SM200615 HİDROLİK PRES BLOĞU
SM200616-1 NG25 REJENERATİF BLOK
SM200616-1-1 NG25 LOJİK KAPAK, EMNİYETLİ VE YÖN KONTROL VALFLİ
SM200616-1-2 NG25 LOJİK KAPAK, YÖN KONTROL VALFLİ
SM200616-2 NG25 TANDEM BLOK
SM200616-3 SAE FLANŞLI KOLLEKTÖR 12’Lİ
SM200616-4 NG16 + NG10 + NG10
SM200616-5 NG16 + NG10
SM200617 NG10 2Lİ REXROTH VALFLİ BLOK
SM200618 ORANSAL HİDROLİK BLOK
SM200619-1 SBNG10 02 ABPT 34
SM200619-2 EMNİYETLİ NG10 TEKLİ ABPT 34
SM200620 YÖN KONTROL VE EMNİYET BLOĞU
SM200621 EMNİYET BLOĞU
SM200622 TEKLİ NG10 + DBDH10K BLOK
SM200623 BOŞALTMA BLOĞU PT2AB 12 T1 34
SM200624 İKİ POPETLİ BLOK PAB 38 T KÖR
SM200625-1 BLOK-1
SM200625-2 BLOK-1
SM200625-3 BLOK-1
SM200626 1 NG10’LU ÇİFT EMNİYETLİ P1 12 P2 38 T1 34 T2T3 1
SM200627 M001638
SM200628 DB20K EMNİYETLİ BLOK
SM200629-1 M001630
SM200629-2 M001633
SM200629-3 M001634
SM200629-4 M001637
SM200630 LOJİK KAPAK
SM200631 SBNG16 – 10 02 01 E DBW20
SM200632 NG16’LI SIRALAMALI K.D’Lİ VE NG6 TB + 8-2 EMN. BLOK
SM200633 AP NG10 A VE B DE 2R(10-2) POPET
SM200634 30-25 TON PRES BLOK
SM200635-1 M000204 – NG6 KK
SM200635-2 M001568
SM200635-3 M001569
SM200635-4 M001571
SM200636 PRES BLOĞU
SM200637 SB DBD6 12
SM200637 SBNG 06 01 PABT 38 YAN YÜZEY
SM200701 NUMUNE BLOK VE VALFLER
SM200702 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM200703 KONİK KIRICI BLOK
SM200704-1 NG10 4’LÜ PLEYT – 10/2 KAVİTE EMNİYETLİ
SM200704-2 NG10 3’LÜ PLEYT – 10/2 KAVİTE EMNİYETLİ
SM200704-3 NG6 TEKLİ PLEYT – 10/2 KAVİTE EMNİYETLİ
SM200704-4 NG6 3’LÜ PLEYT – 10/2 KAVİTE EMNİYETLİ
SM200704-5 NG10 2’Lİ PLEYT – 10/2 KAVİTE EMNİYETLİ
SM200704-6 NG6 4’LÜ PLEYT – EMNİYET BULUNMAMAKTA
SM200704-7 NG6 3’LÜ PLEYT – EMNİYET BULUNMAMAKTA
SM200704-8 NG6 KÖRLEME PLEYTİ
SM200705 M001642
SM200706 EMNİYET + ÇİFT ÇEKLİ POPET VALFLİ BLOK
SM200707 TANDEM BLOK
SM200708 AKÜ BLOK
SM200709 SP200602 – B200
SM200710 TANDEM POMPA EMNİYET + TEK NG16 + TEK NG6
SM200711 HPTM-160120-01
SM200712 NG40 LOJİK KAPAK
SM200713 NG6 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOK
SM200714 2+1 NG10 VE EMNİYETLİ
SM200715 NG10 EMNİYETLİ BLOK
SM200716 4LÜ EMNİYET BLOĞU (REF. SM191032)
SM200717-1 M001643
SM200717-2 M001644
SM200717-3 M001645
SM200717-4 M001646
SM200717-5 M001647
SM200717-6 M001648
SM200717-7 M001649
SM200717-8 M001650
SM200718 EMNİYET + BOŞALTMA BLOĞU
SM200719-1 NG10 ARA PLAKA A’DA BASINÇ SIRALAMA
SM200719-2 NG10 ARA PLAKA B’DE BASINÇ SIRALAMA
SM200720 BLOK SETİ
SM200721 NG06 01 PABT 1/2 YANDA
SM200722 SBNG16 02 E DBW10 PAB 34 T1 YAN
SM200723-1 95x150x150 BLOK
SM200723-2 85x85x185 BLOK
SM200723-3 50x50x85 BLOK
SM200724-1 BORU EXTR – BLOK-1
SM200724-2 BORU EXTR – BLOK-2
SM200725 ÖZEL PLEYT
SM200726 053-1_E6B020ZN
SM200727 HİDROMOTOR BLOĞU
SM200728 AKÜ BLOĞU – VALFLER
SM200729 350 TON R – BLOK
SM200730 ÜTÜLEME BLOĞU
SM200731 SBSG06 YERİNE EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
SM200732-1 SB DBW20 P-T 1″
SM200732-2 NG KK P-A’YA B-T’YE AÇIK
SM200733 8-2 PLATFORM BLOK
SM200734-1 AKÜ BLOK – 17
SM200734-2 DBW20 – 22
SM200734-3 SBNG16 PABT 114 -26
SM200734-4 SBNG6 PABT 12 -27
SM200734-5 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
SM200735 KARŞI DENGE BLOĞU
SM200736 DBW20x1_NG25x3_NG16x2
SM200801 SB PQ125 PA 1 L 38 T 114
SM200802 NG6 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOK PA1A2B 14 T 38
SM200803 NG16 EMNİYETLİ BLOK PAB34 T1 PT ALTTA
SM200804 SİLİNDİR ARKASI ÇEKTİRME BLOK
SM200805-1 NG10 EMNİYETLİ BLOK
SM200805-2 NG6 KÖRLEME PLEYTİ
SM200806 EATON 12-2 PT 3/4
SM200807 6+1 NG6LI EMNİYETLİ BLOK
SM200808-1 600502132 – CBPA BLOĞU
SM200808-2 BUCHER CBPA MANOMETRELİ HAT TİPİ BLOK
SM200809 AP NG16 + NG10 ARA PLAKA
SM200810-1 M001496
SM200810-2 M001651
SM200810-3 M001652
SM200811 NG6 EMNİYETLİ BLOK + NG6 AM. VALF
SM200812 AKÜ BLOĞU
SM200813-1 M001653
SM200813-2 M001564
SM200814 4CK 300 BLOĞU
SM200815 EMNİYETLİ 1 NG16 VE 1 NG10LU BLOK
SM200816 EM 12 V-G 24 VALF BLOĞU
SM200817 SIFIRLAMALI EMNİYET BLOĞU
SM200818-1 SBNG06 01 E 102 PT 12 AB 12
SM200818-1 SBNG06 09 E 102 PT 12 AB 12
SM200819 NG25’Lİ BLOK
SM200820 4 NG6’LI 1 NG10’LU BLOK
SM200821 NUMUNE ALÜMİNYUM BLOK
SM200822-1 M000106 – NG-32 LOJİK KAPAK – CVCS32 D
SM200822-2 M000197 – NG-40 LOJİK KAPAK – CVCS40 D
SM200823-1 M001662
SM200823-2 M001663
SM200824 HYSTAR PF-100-FT-30 PLEYT
SM200825 M001664
SM200826 HPU-2005002 – ST52 ADAPTÖR
SM200827 1AR100 + HİDROMOTOR BLOĞU
SM200828 700 BARLIK HAWE BLOĞU
SM200829 HPTM-200820-01
SM200830 R 11/4 KOLLEKTÖR
SM200831-1 M001655
SM200831-2 M001656
SM200831-3 M001657
SM200831-4 M001661
SM200831-5 M001669
SM200832 NG16 DBW10 (YANDA) PAB34 T1
SM200833 FORKLİFT ATAÇMAN BLOĞU
SM200834-1 2Lİ NG25 REXROTH LOJİK BLOK
SM200834-2 REXROTH NG25 LOJİK KAPAK
SM200835 3 NG6 PT 12 ALTTAN AB 38 YANDAN DİK
SM200901-1 ŞEMA – 1
SM200901-10 ŞEMA – 10
SM200901-11 ŞEMA – 11
SM200901-12 ŞEMA – 12
SM200901-13 ŞEMA – 13
SM200901-14 ŞEMA – 14
SM200901-15 ŞEMA – 15
SM200901-16 ŞEMA – 16
SM200901-17 ŞEMA – 17
SM200901-18 ŞEMA – 18
SM200901-19 ŞEMA – 19
SM200901-2 ŞEMA – 2
SM200901-20 ŞEMA – 20
SM200901-21 ŞEMA – 21
SM200901-22 ŞEMA – 4 -1,11
SM200901-23 ŞEMA – 5 -1,8
SM200901-24 ŞEMA – 5 -1,10
SM200901-3 ŞEMA – 3
SM200901-4 ŞEMA – 4
SM200901-5 ŞEMA – 5
SM200901-6 ŞEMA – 6
SM200901-7 ŞEMA – 7
SM200901-8 ŞEMA – 8
SM200901-9 ŞEMA – 9
SM200902-1 NG25 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU – T BOYDAN
SM200902-2 NG25 EMNİYET VE SIFIRLAMA BLOĞU
SM200903 NG10 ARA PLAKA P-A-B’DE MİNİMES
SM200904-1 M001665
SM200904-2 M001666
SM200904-3 M001667
SM200904-4 M001668
SM200904-5 M001670
SM200905
SM200906 TEKLİ NG10 + DBDH10K BLOK
SM200907 24 POPET VALFLİ MANİFOLT
SM200908 NG10 ALTI HIZ AYAR BLOĞU
SM200909 M001671
SM200910 M001672
SM200911 4+1 NG6’LI EMNİYETLİ ABPT 38 DİK
SM200912 1VR200’LÜ HİDROLİK BLOK
SM200913-1 4’LÜ NG6 ANA BLOK
SM200913-2 BOŞALTMA BLOĞU
SM200913-3 NG6 KÖRLEME PLEYTİ
SM200914 ÖZEL BLOK
SM200915 3 NG6 HİDROLİK BLOK
SM200916 ALCOS MAKİNA HİDROLİK BLOK SETİ
SM200917 OD-HPU-036
SM200918 M001673
SM200919 REXROTH F-10-P’DEN 2FRM6-B36’YA ARA GEÇİŞ BLOĞU
SM200920 SUN VALFLİ BLOK
SM200921 SİLİNDİR ARKA KAPAK İŞCİLİK
SM200922 1 1/2″ PORTLU P YANDA T ALTTA DBW20 BLOĞU
SM200923 MEYVE PRESİ YENİ 10 TON
SM200924-1 M001658
SM200924-2 M001659
SM200925 Y11121500 – PASLANMAZ BLOK
SM200926-1
SM200926-2
SM200926-3
SM200926-4
SM200926-5
SM200927 MANİFOLT BLOK
SM200928 AP NG06 P’DE 10-3 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
SM200929 ALÜMİNYUM BLOK
SM200930 PASLANMAZ HİDROLİK BLOK
SM200931-1 45CC HİDROLİK BLOK PTX ALTTAN
SM200931-2 80CC HİDROLİK BLOK TX ALTTAN P YANDAN
SM200932 NG10 TEKLİ EMNİYETSİZ PAB12 T34
SM200933 AGAM-10 BLOK
SM200934-1 M001674
SM200934-2 M001675
SM200934-3 M001676
SM200935 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM200936 1+1 NG6 + EMNİYET
SM200937 OD-HPU-36
SM200938 BASINÇ KONTROL BLOĞU – VALFLER
SM200939 EMNİYETLİ BLOK P1P2T 112
SM200940 NG6 3’LÜ BOŞALTMASIZ, EMNİYETLİ ABP 38 T 12 – HVP132
SM200941 PRES EMNİYET BLOĞU
SM200942 M001678
SM201001 NG10 + KARTRİÇLİ HİDROLİK BLOK
SM201002 6 GİRİŞ ÇIKIŞLI KOLLEKTÖR
SM201003 HAT TİPİ DBDS 30K EMNİYET BLOĞU
SM201004 3NG16 + DBW10 BLOK
SM201005 ORANSAL PQ BLOĞU
SM201006 NG6+KCG+DBW10 BLOK
SM201007 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM201008 4 ÇEKLİ EMNİYETLİ BLOK
SM201009 KİLİT YÜK TUTMA BLOĞU
SM201010 C8-2 POPET BLOĞU P1P2 38
SM201011 HPTM-061020-02
SM201012 SBNG06 01 E 102
SM201013 NUMUNEY GÖRE ENERPAC BLOK
SM201014-1 M001679 – ANA BLOK
SM201014-2 M001680 – ARA PLAKA
SM201014-3 M001681 – ARA PLAKA
SM201014-4 M001682 – ARA PLAKA
SM201015-1 HİDROLİK BLOK
SM201015-2 HİDROLİK BLOK
SM201015-3 HİDROLİK BLOK
SM201016 NG10 ARA PLAKA
SM201017-1 SBNG25 EMNİYETLİ BLOK – YANDAN ÇIKIŞLI
SM201017-2 SBNG16 EMNİYETLİ BLOK – YANDAN ÇIKIŞLI
SM201018 20DT502711 – 34 HR 238 PLAKALI ARAÇ İÇİN BLOK
SM201019-1 1 NG16 VE 1 NG32’Lİ BLOK
SM201019-2 1 NG25’Lİ BLOK
SM201020-1 ÇEKVALF BLOĞU
SM201020-2 YÖN KONTROL BLOĞU
SM201021
SM201022 NG25’Lİ HİDROLİK PRES BLOĞU
SM201023 BANJO TİP POPET BLOĞU
SM201024-1 M001683
SM201024-2 M001684
SM201024-3 M001685
SM201025-1 PQ125 BLOK P-T-A 1/2 L 1/4″
SM201025-2 SB NG10 PABT 12 DİK
SM201026 2+1 NG6 ÇİFT EMNİYETLİ BLOK
SM201027 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM201028 POPET HIZ AYAR C8-2
SM201029 PCMS600S YERİNE FAR1 10’LU PLAKA
SM201030 NG10 DEPO İÇİ BLOK
SM201031-1 NG10 DEBİ VE BASINÇ ORANSALLI BLOK – VALF
SM201031-2 NG6 DEBİ VE BASINÇ ORANSALLI BLOK – VALF
SM201032-1 NG10 EMNİYETLİ VE BOŞALTMALI
SM201032-2 SB NG10 04 PABT 12
SM201033 DB20K EMNİYETLİ SIFIRLAMALI BLOK
SM201034-1 SB NG10 01 PAB 34 T1
SM201034-2 ORANSAL EMNİYETLİ BLOK
SM201035 AP NG06 A’DA 10-3 BAS. DÜŞR.
SM201036 VALF YERİNE ÇEKVALFLİ BLOK
SM201037 M001688
SM201038 NG10 P-A-B BİRLEŞTİRME PLAKASI
SM201039 DPS2 20’Lİ BLOK
SM201040 PLEYT DBET-6X/350G24K4V
SM201101 3 VALF REWORK BLOK – VALF
SM201102 HASSAS ÇİFT HIZ BLOĞU
SM201103 M001691
SM201104 PT1T2 34 AB12 HİDROLİK BLOK
SM201105 5+1 NG16 + DBW
SM201106-1 NG16 EMNİYETLİ BLOK PAB1 T114
SM201106-2 NG16 EMNİYETLİ BLOK PAB114 T112
SM201107 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM201108-1 OD-HPU-099/1
SM201108-2 OD-HPU-099/2
SM201109 PQ125 BLOK P-T-A 1 L 38
SM201110 NG10 2’Lİ EMNİYETLİ VE SIFIRLAMALI BLOK
SM201111 OD-HPU-100
SM201112 HMT-2020-11-12-MK (REF: DH190442)
SM201113 İHB0481120
SM201114-1 SBNG10 01 E 102 PAB 34 T 1
SM201114-2 SBNG10 01 PAB 34 T 1
SM201115 NG6 + DBDS6’LI BLOK
SM201116 NG16 ARA PLAKA PTAB 12
SM201117 SB C08-2 38
SM201118 KAVRAMA BLOK
SM201119 NUMUNE POMPAYA GÖRE KAPAK
SM201120 94H5275 – ANA BLOK_NG25_DBW20_PQ
SM201121 4 NG10’LU AKÜLÜ BLOK PTAB 12
SM201122 1+2 NG6 EMNİYETLİ BLOK + NG6 KÖR KAPAK
SM201123 KOLLEKTÖR BLOK
SM201124 MANİFOLT BLOK
SM201125 VAKUM BLOĞU
SM201126 CGL2 SPM REV3 BLOK
SM201127 SU POMPASI GÖVDESİ
SM201128 KOLLEKTÖR BLOK
SM201129 3 NG6 EMNİYETLİ PAB 38 T 12
SM201130 HİDROLİK BLOK – NUMUNE
SM201131 EMNİYETLİ NG6 BLOK + VALF
SM201132-1 M001697
SM201132-2 M001699
SM201132-3 M001700
SM201132-4 M001701
SM201133 AMC REJENERATİF BLOK İMALAT
SM201134 HGU 20 11 0214 ÖZEL TASARIM BLOK TANDEM BİRLEŞTME BLOĞU
SM201135 DBW20 + NG25x2 BLOK
SM201136 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM201137-1 8NG6’LI ÇÖZÜCÜ HİDROLİK BLOK
SM201137-2 7NG6’LI ÇÖZÜCÜ HİDROLİK BLOK
SM201137-3 ÇÖZÜCÜ HİDROLİK BOŞALTMA BLOĞU
SM201138-1 OD-VB-111
SM201138-2 OD-VB-112
SM201201-1 ÇENTİK PRESİ, EMNİYETLİ BLOK
SM201201-1-1 1VR200P35S
SM201201-2 ÇENTİK PRESİ BLOK
SM201202-1 32 NO’LU 2 NG6’LI BLOK
SM201202-2 83 NO’LU RAH101+NG6
SM201202-3 40 NO’LU RS32 SAE FLANŞ.
SM201202-4 40 NO’LU RS25 BLOK
SM201202-5 83 NO’LU A04B2
SM201202-6 NG16 + RS25 BLOK
SM201202-7 ANA BLOK (LOJİK KAPAKLAR HARİÇ)
SM201203-1 M001702
SM201203-2 M001703
SM201203-3 M001704
SM201203-4 M001705
SM201204 NG25 TANDEM POMPA BLOK
SM201205 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK
SM201206-1 DBW20 P1 34 ALTTAN P2 34 YANDAN T 1
SM201206-2 NG16 TEKLİ PT34 A 1 B 34
SM201206-3 2FRM5’İ 2FRM6-NG6’YA ÇEVİRME
SM201207 TEK NG6 + ÇİFT HIZ BLOĞU
SM201208 22-2020  RFQ 22 BLOK
SM201209 NG10 ARA PLAKA
SM201210 DB 20-1-53/15
SM201211 POLİP BLOĞU – 20CC – 250 BAR
SM201212 OD-HPU-035
SM201213 NG10 + NG16 EMNİYETLİ BOŞALTMALI BLOK
SM201214 SB NG06 06 E8-2 B8-2 PAB 38 T 12
SM201215-1 M001708
SM201215-2 M001709
SM201216 SİLİNDİR ARKASI ORANSAL VALF BLOĞU
SM201217 KB-TS HİDROLİK BLOK
SM201218 NG 06 01 PT BOYDAN YANYANA AB YANYANA
SM201219 İKİZ HIZ AYAR BLOĞU
SM201220 KİLİT BLOĞU P1P2 12 ÇEKLİ A 34
SM201221 NG06 07 PT 34 EMNİYETSİZ
SM201222
SM201223 DBDH6K ARA PLAKA
SM201224 NG10 MODÜLER B HATTI KARŞI DENGE
SM201225 SB NG10 03 E 102 PABT 34
SM201226 RPC1-22/T3 BLOĞU
SM201227-1 NG6 YANDAN PORT ABPT 38 AB’DE MANOMETRE
SM201227-2 NG10 YANDAN PORT ABPT 38 AB’DE MANOMETRE
SM201228-1 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ BLOK VE VALF
SM201228-2 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE ÇEKVALF BLOK VE VALF
SM201230 TUZ SERİCİ 3’LÜ BLOK
SM201231 KAR BIÇAĞI BLOĞU
SM201232 NUMUNE BLOK
SM201233 ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFİ
SM201234 ORANSAL SİLİNDİR BLOĞU
SM201235 AKIŞ BÖLÜCÜ VE PİLOTLU ÇEKVALF BLOĞU
SM201236 NG16 ABP 34 T 1 + 1AR100 EMNİYETLİ BLOK
SM201237 600 LT, 350 BAR PİLOTLU ÇEKVALF BLOĞU
SM201238 7+1 NG10 ABPT 34 EMNİYETLİ
SM210101 AP NG06 P DIŞARDAN KONTROL 1/4″
SM210102 NG6 BASINÇ ŞALTERLİ ARA PLAKA
SM210103 KARŞI DENGE BLOĞU
SM210104 AP NG06 AB 14
SM210105 3’LÜ HİDROLİK BLOK
SM210106 TEK GÖZLÜ BRİKET PRESİ HİDROLİK BLOK
SM210107 ÖN YÜKLEME BLOĞU
SM210108 M001710
SM210109 HPTM-291220-01
SM210110 NG16 DBW10 PT1
SM210111 ORANSAL KİLİTLİ YÖN KONTROL BLOĞU PTAB 14
SM210112 İKİZ KİLİT BLOĞU
SM210113 OZH-HPU-02-20R0
SM210114-1 M001716
SM210114-2 M001717
SM210114-3 M001718
SM210114-4 M001720
SM210114-5 M001721
SM210114-6 M001722
SM210114-7 M001723
SM210114-8 M001724
SM210115 MOOG GZ761 KÖR KAPAK
SM210116 P-A-B-T AÇIK KÖR KAPAK
SM210117 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210118 4NG25 + 1NG16 + DBW20 A 112 B 114
SM210119 1 – 3/8 KOLLEKTÖR 8Lİ
SM210120 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210121 SLAB SHROUD HİDROLİK BLOĞU
SM210122 FERRO KARTRİÇLİ BLOK. (REF.SM191028)
SM210123 HIZ AYARLI – POPETLİ BLOK
SM210124 2 DBDH6K’LI BLOK
SM210125 NG16 + DBDH10 + POPET VALFLİ BLOK
SM210126 2NG16 P 1 T 114 A 1 B34
SM210127-1 SB NG06 06 E10-2 B10-2 PABT 12
SM210127-2 SB NG06 06 E10-2 PABT 12
SM210128 R1 – KAR BIÇAĞI-TUZ SERİCİ HİDROLİK BLOK 1VR100
SM210129 M001725
SM210130 USTTEN 34 YANDAN 12 KOLLEKTÖR BLOK
SM210131-1 M001727
SM210131-2 M001728
SM210131-3 M001729
SM210131-4 M001730
SM210131-5 M001731
SM210131-6 M001732
SM210131-7 M001733
SM210131-8 M001734
SM210132 NG16 AKÜ BLOĞU
SM210133 KOLLEKTÖR BLOK
SM210134 TOZ PRESİ BLOĞU
SM210135 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210136-1 YAVUZ ENDÜSTRİ ANA BLOĞU
SM210136-2 YAVUZ ENDÜSTRİ NG10 GEÇİŞ PLAKASI
SM210137 HVP132 3NG6’LI, BASINÇ EMNİYETLİ, AB 38, PT 12
SM210138 SB NG32 PABT 34 XY 14
SM210139 DBW30 BLOK
SM210140 SBNG16 01 E DBW20 PAB1″ T11/4″
SM210141 TANDEM POMPA BLOĞU
SM210142 5 NG6 YÖN KONTROL BLOĞU
SM210143 ORANSAL HIZ AYAR BLOĞU
SM210201-1 SB DB4E 1/4″ BLOK VALF
SM210201-2 HİDROMOTOR VE PRES BLOĞU
SM210202 2NG10’LU PRES KORUMA VALF BLOĞU PTA 34
SM210203 C10-2 POPET BLOĞU P1P2 12
SM210204 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210205 HPTM-091220-01
SM210206 ORANSAL EMNİYETLİ BLOK
SM210207-1 BLOK-C1 – ÇIKIŞ GRUBU HIZLANDIRMA TEKERLERİ
SM210207-10 BLOK-G8 – GİRİŞ ANA YEDİRİCİ
SM210207-10-1 BLOK-G8.1 – GİRİŞ ANA YEDİRİCİ EMNİYET BLOĞU
SM210207-11 BLOK-U1 – GİRİŞ HİDROLİK ÜNİTESİ BLOĞU
SM210207-12 BLOK-U2 – ÇIKIŞ HİDROLİK ÜNİTESİ BLOĞU
SM210207-2 BLOK-C2 – ÇIKIŞ ATMA KOLLARI
SM210207-3 BLOK-G1 – GİRİŞ İMALAT AÇI AYAR BLOĞU
SM210207-4 BLOK-G2 – RULO TUTUCU VE ARABASI
SM210207-5 BLOK-G3 – GİRİŞ RULO TUTUCU SAĞ SOL
SM210207-6 BLOK-G4 – GİRİŞ ÖN YEDİRİCİ
SM210207-7 BLOK-G5 – GİRİŞ ÜTÜLEME GRUBU
SM210207-8 BLOK-G6 – GİRİŞ BANT EKİ GRUBU
SM210207-9 BLOK-G7 – GİRİŞ BANT KENAR FREZE GRUBU
SM210208-1 NUMUNEYE GÖRE NG6’LI EMNİYETLİ ALÜMİNYUM BLOK
SM210208-2 NUMUNEYE GÖRE NG6’LI EMNİYETLİ BLOK
SM210209 SB T-22A 34
SM210210 NG6 ARA PLAKA
SM210211 M001737
SM210212 HPTM-050221-01 – KARTRİÇ VALFLER
SM210213 SBNG16 10 02 02 E DBW10
SM210214 HİDROLİK BLOK
SM210215 HİDROLİK BLOK NO5
SM210216 NUMUNEYE BLOK
SM210217-1 BÜYÜK BLOK
SM210217-2 KÜÇÜK BLOK
SM210218 REJENERATİF BLOK
SM210219 NG6 MODÜLER BLOK
SM210220 SBNG16 01 E10-2 PABT 1″
SM210221-1 ORANSALLI NG32 LOJİK ANA BLOĞU
SM210221-2 AKÜ BLOĞU
SM210222 ÇUBUK KESME BLOĞU
SM210223 ORANSAL EMNİYETLİ HİDROLİK BLOK – VALFLER
SM210224 POMPA BLOĞU ORANSAL
SM210225 ÇİFT HIZ BLOĞU
SM210226 SB PQ125 PAT 34
SM210227-1 M001760 – HVS-2101005
SM210227-10 M001756 – HVS-2101006 – NG32 LOJİK KAPAK
SM210227-11 M001757 – HVS-2101006 – NG32 LOJİK KAPAK
SM210227-12 M001758 – HVS-2101006 – NG25 LOJİK KAPAK
SM210227-13 M001759 – HVS-2101006
SM210227-14 M001750 – HVS-2101007
SM210227-15 M001767 – HVS-2101009
SM210227-16 M001768 – HVS-2101009 – NG32 LOJİK KAPAK
SM210227-17 M001769 – HVS-2101009 – NG40 LOJİK KAPAK
SM210227-18 M001770 – HVS-2101009 – NG25 LOJİK KAPAK
SM210227-19 M001771 – HVS-2101009
SM210227-2 M001761 – HVS-2101005
SM210227-20 M001772 – HVS-2101009 – NG50 LOJİK KAPAK
SM210227-21 M001773 – HVS-2101009 – NG40 LOJİK KAPAK
SM210227-22 M001774 – HVS-2101009 – NG40 LOJİK KAPAK
SM210227-23 M001775 – HVS-2101009 – NG32 LOJİK KAPAK
SM210227-24 M001776 – HVS-2101009
SM210227-25 M001777 – HVS-2101009
SM210227-26 M001746 – HM-2101052 – NG10 ARA PLAKA
SM210227-3 M001762 – HVS-2101005
SM210227-4 M001763 – HVS-2101005
SM210227-5 M001764 – HVS-2101005
SM210227-6 M001765 – HVS-2101005
SM210227-7 M001766 – HVS-2101005 – NG6 ARA PLAKA
SM210227-8 M001754 – HVS-2101006
SM210227-9 M001755 – HVS-2101006
SM210228 SBNG06 03 E DBD10
SM210301 M001782
SM210302 1NG6’LI EMNİYETSİZ BLOK
SM210303 1NG6’LI EMNİYETLİ BLOK
SM210304 AKÜ ŞARJ BLOĞU
SM210305 DAĞITICI BLOK
SM210306 V2 – DBW30 – P112 T 112 YAN ÇIKIŞ
SM210307 ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN HİDROLİK BLOK
SM210308 HİDROMOTOR ÜZERİNE ST-550-2016-1- M63 A W1 L0 M2 0 0 SV_C
SM210309 YÖN KONTROL BLOĞU
SM210310 SB G761 1/2″
SM210311-1 M001780
SM210311-2 M001781
SM210311-3 M009999
SM210312 NG25’Lİ BLOK
SM210313 AP NG06 P’DE ÇİFT HIZ ORİFİS İLE
SM210314-1 M001783
SM210314-2 M001784
SM210314-3 M001785
SM210314-4 M001786
SM210314-5 M001787
SM210314-6 M001788
SM210315 SB E772-201 1/2″ MOOG
SM210316 NG10 ÖZEL HİDROLİK BLOK
SM210317 3 YOLLU ORANSAL HIZ AYAR VALFLİ BLOK
SM210318 400 TON BLOK + NG16 LOJİK KAPAK
SM210319 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210320 1NG10’LU BLOK
SM210321 NG16 SIFIRLAMALI EMNİYET VALFLİ BLOK
SM210322 NG16’DAN NG10’A GEÇİŞ PLAKASI
SM210323-1 NG16 TEKLİ PLEYT EMNİYETSİZ – 150 LT
SM210323-2 NG10 4 LÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLÜ PLEYT – 100 LT
SM210323-3 NG10 TEKLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLÜ PLEYT – 100 LT
SM210323-4 NG6 4 LÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLÜ PLEYT
SM210324 BİRLEŞTİRME BLOĞU
SM210325 NG25 YÖN KONTROL BLOKĞU BOŞALTMALI
SM210326 ÇİFT HIZ BLOĞU
SM210327 POPET BLOĞU
SM210328 NG16 + DBW20 BLOK (REF. DH190406)
SM210329 ARA PLAKA
SM210330 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210331 2NG6 EMNİYETSİZ ÇİFT ÇEKLİ BLOK
SM210332 2NG6 EMNİYETSİZ BLOK
SM210333 NG16’DAN NG10’A GEÇİŞ PLAKASI
SM210334 GÖVDE TEST BLOK
SM210335-1 M000577
SM210335-2 M000579
SM210336 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOĞU
SM210337-1 NG10 3’LÜ ÖZEL BLOK
SM210337-2 NG10 2’LÜ ÖZEL BLOK
SM210337-3 NG10 TEKLİ EMNİYETLİ SIFIRLAMA BLOK
SM210338 HİDROLK BLOK
SM210339-1 PİLOT KONTROL BLOĞU
SM210339-2 PORT FÜLVENTİLLER BLOĞU
SM210339-3 KOÇ TABLA BLOĞU
SM210339-4 HIZLI İNİŞ BLOĞU
SM210339-5 LOJİK VALF PLEYTİ
SM210340 2NG6’LI NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210341-1 ANA BLOK
SM210341-2 ORANSAL EMNİYET BLOĞU
SM210341-3 NG10 KÖR KAPAK
SM210342 2NG6’LI HİDROLİK BLOK
SM210343-1 DN-117129
SM210343-2 DN-223489
SM210401 2NG6 + TEK TESİR SİLİNDİR ÇIKIŞLI
SM210402-1 3’LÜ NG6 PAB 1/2 T3/4 – AB YAN. P-T ALT. EMNİYETSİZ
SM210402-2 4’LÜ NG6 PAB 1/2 T3/4 – AB YAN. P-T ALT. EMNİYETSİZ
SM210402-3 8’Lİ  NG10 AB 1/2 P-T3/4 – AB YAN. P-T ALT. EMNİYETSİZ
SM210403 630 BARLIK HİDROLİK BLOK
SM210404 NG25 ANA BASKI
SM210405 ORANSAL NG16 ARA PLAKA
SM210406 ML-500-08.15.00- YÜRÜYÜŞ BLOĞU
SM210407 NG10 ARA PLAKA P’DE ÇİFT BASINÇ
SM210408-1 NG25 LOJİK BLOK
SM210408-2 NG25 D TİPİ KAPAK
SM210409 BLOK SETİ
SM210410 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210411-1 DBW 20 BASINÇ VALF PLEYTİ (P-T 1/2″ YANDAN)
SM210411-2 DBW 30 BASINÇ VALF PLEYTİ (P-T 1/2″ YANDAN)
SM210412 DBDH6K ARA PLAKA
SM210413-1 ANA BLOK
SM210413-2 POMPA BLOĞU
SM210414 HIZLI SİLİNDİR ÇEKME BLOĞU
SM210415 NUMUNEYE GÖRE LOJİK KAPAK
SM210416 48L3158 – NG6 – 6+1 Lİ BLOK
SM210417 OSİLASYON BLO-ĞU
SM210418-1 NUMUNEYE GÖRE BLOK 2’Lİ
SM210418-2 NUMUNEYE GÖRE BLOK 3’LÜ
SM210419 ÇEKLİ HIZ AYAR BLOĞU
SM210420 ORANSAL SİLİNDİR BLOĞU
SM210421-1 SERVO SİLİNDİR ÜSTÜ BLOK
SM210421-2 ÇİFT EMNİYETLİ NG6 BLOK
SM210422 SB C10-2 12_7028330
SM210423 NG25 NG16 DBW20 BLOK
SM210424 ÖZEL FLANŞ 58×58
SM210425-1 NG10 3’LÜ ÖZEL BLOK
SM210425-2 NG10 2’Lİ ÖZEL BLOK
SM210426 2FRM6’DAN 2FMR10A GEÇİŞ PLAKASI
SM210427 SBNG10 03 YE12 B-NG10
SM210428 M001789
SM210429-1 DBW20’Lİ BLOK
SM210429-2 NG10’LU BLOK
SM210430 AKÜ BLOĞU 3/8″
SM210431-1 SP210314-B100
SM210431-2 SP210314-B200
SM210431-3 SP210314-B300
SM210501 2FRM10’LU BLOK
SM210502 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210503 NG10’DAN NG6’YA GEÇİŞ PLAKASI
SM210504 2NG16 P1P2 114 T 112
SM210505-1 SP210412-B200
SM210505-2 SP210412-B300 – TEKLİ YÜK TUTMA
SM210505-3 SP210412-B400 – İKİZ YÜK TUTMA
SM210506-1 H23 PRES – NG25 LOJİK
SM210506-2 NG25 LOJİK KAPAK
SM210507-1 H10 PRES – NG16 LOJİK
SM210507-2 NG16 LOJİK KAPAK
SM210508-1 SAE 3-2 ADAPTÖR V4
SM210508-2 SP210418-MR
SM210509 AP NG6 P’DE CV
SM210510 HPTM-040521-01
SM210511 116 LİTRELİK BLOK
SM210512 1124-16-4 – ÇEKVALF BLOĞU – Ø3,5 ORİFIS
SM210513 01.T.99.177826 – KOLLEKTÖR 1/2 – 3/8 – 6Lı
SM210514 3NG10’LU BLOK
SM210515 200 TON PRES TANDEM POMPALI SV’Lİ BLOK
SM210516 KİLİTLİ YÜKSELTME PLAKASI
SM210517 XDCA-XXN – T-19A KÖR VALF
SM210518-1 M001820
SM210518-2 M001821
SM210518-3 M001822
SM210519-1 SP210419-B200
SM210519-2 SP210419-B300
SM210520 NUMUNEYE GÖRE DBDH6K’LI BLOK
SM210521 ÖN YÜKLEME VE VALF GRUBU
SM210522-1 NG6 ÇİFT HIZ ANA BLOK – SV42032
SM210522-2 NG6 ÇİFT HIZ ARA PLAKA – SV42032
SM210523 BLOK 11189083 – VALF (REF.DH181117)
SM210524 TEK ETKİLİ SİLİNDİR KONTROL BLOK-VALF
SM210601 POPETLİ KOLLEKTÖR 38
SM210602 NUMUNEYE GÖRE BLOK + MİL
SM210603 NUMUNEY GÖRE BLOK
SM210604 SBNG06 01 E-06020 PABT 38
SM210605 NUMUNEYE GÖRE HIZ AYAR BLOĞU
SM210606-1 BARAJ KAPAĞI 6’LI BLOK
SM210606-2 BARAJ KAPAĞI 2’Lİ BLOK
SM210607 AP NG16 A-B’DE ÇİFT ÇEKLİ POPET
SM210608 LUEN İKİZ POPET BLOĞU
SM210609 NG6 ARA PLAKA
SM210610 POMPA ADAPTÖR FLANŞI
SM210519-3 SP210419-B400
SM210519-4 SP210419-B500
SM210611 NG6 01 PAB 38 T 12 M 14 RAH 101
SM210612 NG16 EMNİYETLİ YÖN KONTROL BLOK
SM210613 NG6 AKÜLÜ BLOK
SM210614 NG10 DEKOMP’LU BLOK
SM210615-1 NG16 + DBW20 BLOK
SM210615-2 NG16 KK, B-T AÇIK
SM210616 NG16 KK, B-T AÇIK
SM210617 EPV10’LU ARA PLAKA
SM210618 ANTİŞOK – ANTİKAVİTASYON
SM210619 NG10 SIFIRLAMALI EMNİYET BLOĞU
SM210620-1 1NG10 P12 T34 C10-2 EMNİYETLİ BLOK
SM210620-2 1NG6 P38 T12 C8-2 EMNİYETLİ BLOK
SM210620-3 1NG16 P34 ALTTA T1 YANDA EMNİYETSİZ BLOK
SM210621 DBW20 BLOĞU
SM210622 5CK30’LU NG6 ARA PLAKA
SM210623 NG16 X HATTI ÇEVİRME ARA PLAKA
SM210624 ORANSAL EMNİYET KUMANDALI PİSTON DENGELEME
SM210625 DD KAVİTE HAT TİPİ BLOK
SM210701 NG6 ORASANLLI BLOK
SM210702-1 BLOK-1
SM210702-2 BLOK-2
SM210702-3 BLOK-3
SM210703 ACİL KAPATMA BLOĞU
SM210704 Demirexport Dönerge Silindiri Ara Blok
SM210705-1 PORT313
SM210705-2 PORT313-1
SM210706-1 NG6 EMNİYETLİ BLOK
SM210706-2 NG10 EMNİYETLİ BLOK
SM210707 HA-HPU-21-010 HİDROLİK BLOĞU
SM210708-1 M001863
SM210708-2 M001864
SM210708-3 M001865
SM210708-4 M001866
SM210708-5 M001867
SM210709-1 İTME BLOĞU
SM210709-2 2NG16’LI ÇEKME-DOĞRULTMA BLOĞU
SM210710-1 NG6 EMNİYETLİ, BOŞALTMALI AKÜ BLOĞU
SM210710-2 ÇEKLİ HIZ AYAR BLOĞU
SM210711-1 SAS1 HİDROLİK MAKAS GRUBU BLOK
SM210711-2 SAS1 HİDROLİK MAKAS GRUBU GÖVDE
SM210712 NG6 P’DE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ – T-11A
SM210713 4LT TEK TESİR SİLİNDİR BLOĞU
SM210714-1 NUMUNE BLOK – HF64340-11_REV05
SM210714-2 NUMUNE BLOK – HF64341-11_REV07
SM210715-1 SP320419
SM210715-2 SP210703
SM210716 NG10 GEÇİŞ PLAKASI ÖZEL
SM210717 HURDA ARABASI HİDROLİK KONTROL BLOĞU
SM210718 SBNG06 01 PTAB 38
SM210719 3 NG16LI EMNİYETSİZ BLOK + NG16 KÖR KAPAK
SM210720 İSMAK 3149-00558
SM210721 POT SIVAMA NG25 ARA PLAKA
SM210722 TEK ETKİLİ SİLİNDİR KONTROL BLOĞU
SM210723.V1 OD-30-210 P1 1
SM210723.V2 OD-30-197 P1 114
SM210801 NUMUNEYE GÖRE BLOK – HYDRAFORCE C08-3 38
SM210802 NG16 EMNİYETLİ BLOK
SM210803 HPTM-030820-01
SM210804 ORANSAL HIZ AYAR BLOĞU
SM210805 NG16+NG6 EMNİYETLİ BLOK
SM210806 TEK KOVALI BALYA PRES BLOĞU
SM210807 SBNG6 02 E-102 POPET-102 REF:DH160446-2
SM210808 SBNG16 01 EMNİYETLİ
SM210809 C16-2 POPETLİ EMNİYETLİ BLOK
SM210810 SP210805
SM210811 ÇİFT MİLLİ SİLİNDİR BLOĞU
SM210812 SBNG6 10 E102 PAB 12 T 34
SM210813 NG10 TEKLİ EMNİYETLİ BLOK
SM210814 NG25 + DBW20 BLOK
SM210815 DBDH30 R 11/4
SM210816 ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PRESİ SİSTEMİ
SM210817 SDM 2 KADEME BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
SM210818-1 MNF21002
SM210818-2 MNF21003
SM210819-1 M001870
SM210819-2 M001871
SM210819-3 M001872
SM210820 SBNG16 01 E-A880 PAB 1 T 114
SM210821 NG6 03 EMNİYETLİ AKÜLÜ BLOK
SM210822-1 HPTM-100821-01
SM210822-2 HPTM-100821-02
SM210823-1 KENAR KESME BLOK _ 15 LT – 150 BAR-1PN095-3KW
SM210823-2 YUVARLATMA BLOK _K3VL45-15KW
SM210823-3 EZDİRME BLOK _ K3VL45-15KW
SM210823-4 DELME BLOK _ 70 LT – K3VL45-7,5KW
SM210823-5 SIYIRMA-EZDİRME BLOK _K3VL80-15KW
SM210823-6 REXROTH BLOK – VALF
SM210824 DBW20 BLOĞU
SM210825 VMP/VE 38 BLOĞU
SM210826 60 LT POLİP BLOĞU
SM210827 SAE 3000 PSI KOLLEKTÖR
SM210901 65 ROKET HİDROLİK SİSTEM BLOK
SM210902-1 TANK BLOĞU-1
SM210902-2 BASINÇ BLOĞU-1
SM210902-3 TANK BLOĞU-2
SM210902-4 BASINÇ BLOĞU-2
SM210903 NUMUNEYE GÖRE BLOK – FHF11301118-20
SM210904-1 SİLİNDİR ÜSTÜ ÇEKTİRME BLOK – SAĞ
SM210904-2 SİLİNDİR ÜSTÜ ÇEKTİRME BLOK – SOL
SM210905-1 KOLLEKTÖR BLOĞU – 1
SM210905-2 KOLLEKTÖR BLOĞU – 2
SM210906 210803 – YAĞ İÇİNDE ORANSALLI BLOK
SM210907 C10-4 P 34 AB 12 AKIŞ BÖLÜCÜ BLOĞU
SM210908-1 M001805
SM210908-2 M001893
SM210909 NG6 B HATTI KİLİT BLOĞU
SM210910 NG10 TEKLİ EMNİYETSİZ ABPT 12
SM210911 NG6 PLEYT
SM210912-1 3NG25 + 1NG16 ÇİFT EMNİYET VE BOŞALTMALI BLOK
SM210912-2 ÖN DOLUM VALFİ HAT TİPİ BLOK
SM210913 210804
SM210914 L KOLLEKTÖR P 1 A 112
SM210915 2 NG10 +1NG6
SM210916 NG6 AB HATTI KARŞI DENGE ARA PLAKA
SM210917-1 PQ125 + DBW20 + ÇEKVALF
SM210917-2 SBNG25 01 PAB 1 T 114
SM210918 BANT KENAR FREZESİ BLOĞU
SM210919-1 REF-DH190514-RPEC LWN
SM210919-2 REF-DH181201-2_PBDB LNN
SM210919-3 REF-DH181201-3_CXDA-XAN_PBDB-LBN
SM210919-4 REF-DH181201-4_C10-2 ÇEKVALF
SM210919-5 REF-DH161022-1_ÇİFT SIRA PORT
SM210919-6 SBNG06 05 PABT 38
SM210919-6-1 NG6 KÖR KAPA
DG4V  3 2A M U G7 60
SM210920 SBNG16 E-DBW10
SM210921 ÇEKLİ DBDH 6K BLOĞU
SM210922-1 SB-T11A _ PBDB-LBN MUADİL
SM210922-2 SB-C08-2 _ RDB20 175N MUADİL
SM210923-1 SBNG10 02 BLOK
SM210923-2 SBNG10 01 BLOK
SM210924-1 EMNİYETLİ BLOK – YAĞLAMA
SM210924-2 14’LÜ- YAĞLAMA
SM210924-3 6’LI – YAĞLAMA
SM210925 SERVO VALF BLOĞU
SM210926 CCM800 HİDROLİK BLOK
SM210927 3’LÜ AKIŞ BÖLÜCÜ EMNİYET BLOĞU
SM210928 ÖZEL NUMUNE BLOK
SM210929-1 M001898
SM210929-2 PQ GEÇİŞ BLOĞU
SM210930
SM210931 SB NG6 ABPT 3 SP0909
SM210932 DBDH20-K BLOK
SM210933-1
SM210933-2
SM210933-3
SM210934-1 NHT-0133 DB20 K 1X/350 XY BLOK
SM210934-2 NHT -0133 NG6 BLOK
SM210935 SBNG06 3+1 E82 ABPT 38
SM210936 ÖZEL VALF İMALATI
SM210937-1 HBN-5084
SM210937-2 HBN-4821
SM210937-3 HBN-4757
SM210937-4 HBN-4954
SM210937-5 HBN-5391
SM210937-6 BLOK NO: 4718
SM210937-7 HBN-4820
SM210937-8 HBN-5098
SM210937-9 BLOK NO: 6251
SM210938 SBNG06 01 E102 PAB38 T12
SM210939 ÇİFT PBDB-LNN BLOĞU
SM210940-1 NG10 TEKLİ ORANSAL BLOK
SM210940-2 NG6 TEKLİ BLOK
SM210940-3 ÖZEL YÖN KONTROL BLOK
SM210941-1 STAR 550 BLOĞU
SM210941-2 2’Lİ STAR 890E BLOĞU
SM210942 NUMUNEYE GÖRE BLOK
SM210943 W.810/2A/2C
SM210944 PQ BLOĞU
SM210945 210904
SM210946 SBNG16 PABT1
SM210947 HAT TİPİ YÜK TUTMA C103S
SM210948-1 DBW30 x 2 BLOK
SM210948-2 KOVAN
SM210948-3 KOVAN BESLEME
SM210948-4 MAKAS
SM210948-5 ANA BASKI
SM210948-6 BİRLEŞTİRME BLOĞU
SM210948-7 LOJİK KAPAK NG32 VEYA NG6
SM210949 6 POPETLİ AKÜ BLOĞU
SM210950 VE/B 38/NC  BLOĞU
SM210951 ANTİŞOK BLOĞU
SM211001-1 NG16 CETOP SIFIRLAMALI EMNİYET PLEYTİ
SM211001-2 SBNG10 03 EMNİYETLİ
SM211002 NG6 ARA PLAKA
SM211003 ÇEKME-DOĞRULTMA BLOĞU
SM211004 NG16 01 NG10 02 E DBW10
SM211005 EMNİYET BLOĞU 12
SM211006-1 YÖN KONTROL BLOĞU
SM211006-2 EMNİYET BLOĞU
SM211007 ÇİFT POPETLİ EMNİYETLİ BLOK
SM211008 AP NG10 P’DE 10-2 KISMA
SM211009 2+1 NG6’LI ORANSAL EMNİYETLİ BLOK
SM211010-1 KUM PRESİ ANA BLOK
SM211010-2 KUM PRESİ ARA BLOK
SM211011 NUMUNEYE GÖRE ALÜMİNYUM BLOK
SM211012 OD-30-254 HİDROLİK BLOK
SM211013 SV-44496
SM211014-1 OD-30-321 NG6 P HATTI EMNİYET MODÜLER BLOK
SM211014-2 OD-30-321 NG6 A HATTI EMNİYET MODÜLER BLOK
SM211015 NUMUNEYE GÖRE ALÜMİNYUM BLOK
SM211016 KATLI 2’Lİ PRES BLOĞU
SM211017 HA-HPU-21-058
SM211018 SBNG10 01 E 102 PAB 34 T 1
SM211019 211001 – YÜK ASANSÖR ÜNİTESİ 800L
SM211020 FORKLİFT ATAÇMAN BLOĞU – REF: SM200833
SM211021 4 ÇIKIŞLI KOLLEKTÖR
SM211022 1 NG6’LI 4 NG10’LU DBD’Lİ BLOK
SM211023-1 PQ BLOĞU
SM211023-2 PQ 125 ALTLIK
SM211024 HPTM-130820-01
SM211025 TEK NG6’LI SUN VALF BLOĞU
SM211026 211002-MYI ÜNİTE BLOĞU
SM211027-1 211008- ANA BLOK
SM211027-2 211008-YÜK TUTMA BLOĞU
SM211028 OMT 400 ORBİT MOTOR YÜK TUTMA
SM211029-1 ANA BLOK
SM211029-2 EMNİYETLİ LOJİK KAPAK
SM211029-3 DEBİ KONTROLLÜ LOJİK KAPAK
SM211030 FORKLİFT ATAÇMAN BLOĞU – REF: SM200833
SM211031-1 BLOK1
SM211031-2 BLOK2
SM211031-3 BLOK3
SM211032 DBW10 BLOĞU
SM211033
SM211034 HAT TİPİ 50 BAR EMNİYETLİ BLOK
SM211035 AP NG16 A-B’DE T-17A K.D
SM211036-1 VALVE – LOCK OUT SS_6112715M91
SM211036-2 713200S_VC10-PCV
SM211037 ARA PLEYT
SM211038 NG6 12
SM211039 NG10 ÖZEL BLOK
SM211040 NG25 BLOK
SM211041 NG10 TEKLİ EMNİYETLİ BLOK
SM211042 ÇENTİK PRESİ BLOĞU
SM211043 KOLLEKTÖR BLOĞU
SM211044 LT S1 HİDROLİK BLOK
SM211045-1 NUMUNE BLOK – 3
SM211045-2 NUMUNE BLOK – 3 – M 14
SM211046 3 NG6’LI BLOK
SM211101
SM211102 ORANSAL EMNİYETLİ BLOK
SM211103 PN19 127
SM211104 HAT TİPİ BLOK
SM211105-1 HAT TİPİ YÜK TUTMA BLOĞU
SM211105-2 HAT TİPİ HIZ AYAR BLOĞU
SM211105-3 HAT TİPİ PİLOTLU ÇEKVALF BLOĞU
SM211106
SM211107
SM211108
SM211109
SM211110
SM211111
SM211112
SM211113
SM211114
SM211115
SM211116
SM211117
SM211118
SM211119
SM211120
SM211121
SM211122
SM211123
SM211124
SM211125
SM211126
SM211127
SM211128
SM211129
SM211130
SM211131
SM211132
SM211133
SM211134
SM211135
SM211136
SM211137
SM211138
SM211139
SM211140
SM211141
SM211142
SM211143
SM211144
SM211145
SM211146
SM211147
SM211148
SM211149
SM211150
SM211201
SM211202
SM211203
SM211204
SM211205
SM211206
SM211207
SM211208
SM211209
SM211210
SM211211
SM211212
SM211213
SM211214
SM211215
SM211216
SM211217
SM211218
SM211219
SM211220
SM211221
SM211222
SM211223
SM211224
SM211225
SM211226
SM211227
SM211228
SM211229
SM211230
SM211231
SM211232
SM211233
SM211234
SM211235
SM211236
SM211237
SM211238
SM211239
SM211240
SM211241
SM211242
SM211243
SM211244
SM211245
SM211246
SM211247
SM211248
SM211249
SM211250
SM220101
SM220102
SM220103
SM220104
SM220105
SM220106
SM220107
SM220108
SM220109
SM220110
SM220111
SM220112
SM220113
SM220114
SM220115
SM220116
SM220117
SM220118
SM220119
SM220120
SM220121
SM220122
SM220123
SM220124
SM220125
SM220126
SM220127
SM220128
SM220129
SM220130
SM220131
SM220132
SM220133
SM220134
SM220135
SM220136
SM220137
SM220138
SM220139
SM220140
SM220141
SM220142
SM220143
SM220144
SM220145
SM220146
SM220147
SM220148
SM220149
SM220150
SM220151
SM220152
SM220153
SM220154
SM220155
SM220156
SM220157
SM220158
SM220159
SM220160
SM220161
SM220162
SM220163
SM220164
SM220165
SM220166
SM220167
SM220168
SM220169
SM220170
SM220171
SM220172
SM220173
SM220174
SM220175
SM220176
SM220177
SM220178
SM220179
SM220180
SM220181
SM220182
SM220183
SM220184
SM220185
SM220186
SM220187
SM220188
SM220189
SM220190
SM220191
SM220192
SM220193
SM220194
SM220195
SM220196
SM220197
SM220198
SM220199
SM220200
SM220201
SM220202
SM220203
SM220204
SM220205
SM220206
SM220207
SM220208
SM220209
SM220210
SM220211
SM220212
SM220213
SM220214
SM220215
SM220216
SM220217
SM220218
SM220219
SM220220
SM220221
SM220222
SM220223
SM220224
SM220225
SM220226
SM220227
SM220228
SM220229
SM220230
SM220231
SM220232
SM220233
SM220234
SM220235
SM220236
SM220237
SM220238
SM220239
SM220240
SM220241
SM220242
SM220243
SM220244
SM220245
SM220246
SM220247
SM220248
SM220249
SM220250
SM220251
SM220252
SM220253
SM220254
SM220255
SM220256
SM220257
SM220258
SM220259
SM220260
SM220261
SM220262
SM220263
SM220264
SM220265
SM220266
SM220267
SM220268
SM220269
SM220270
SM220271
SM220272
SM220273
SM220274
SM220275
SM220276
SM220277
SM220278
SM220279
SM220280
SM220281
SM220282
SM220283
SM220284
SM220285
SM220286
SM220287
SM220288
SM220289
SM220290
SM220291
SM220292
SM220293
SM220294
SM220295
SM220296
SM220297
SM220298
SM220299
SM220300
SM220301
SM220302
SM220303
SM220304
SM220305
SM220306
SM220307
SM220308
SM220309
SM220310
SM220311
SM220312
SM220313
SM220314
SM220315
SM220316
SM220317
SM220318
SM220319
SM220320
SM220321
SM220322
SM220323
SM220324
SM220325
SM220326
SM220327
SM220328
SM220329
SM220330
SM220331
SM220332
SM220333
SM220334
SM220335
SM220336
SM220337
SM220338
SM220339
SM220340
SM220341
SM220342
SM220343
SM220344
SM220345
SM220346
SM220347
SM220348
SM220349
SM220350
SM220351
SM220352
SM220353
SM220354
SM220355
SM220356
SM220357
SM220358
SM220359
SM220360
SM220361
SM220362
SM220363
SM220364
SM220365
SM220366
SM220367
SM220368
SM220369
SM220370
SM220371
SM220372
SM220373
SM220374
SM220375
SM220376
SM220377
SM220378
SM220379
SM220380
SM220381
SM220382
SM220383
SM220384
SM220385
SM220386
SM220387
SM220388
SM220389
SM220390
SM220391
SM220392
SM220393
SM220394
SM220395
SM220396
SM220397
SM220398
SM220399
SM220400
SM220401
SM220402
SM220403
SM220404
SM220405
SM220406
SM220407
SM220408
SM220409
SM220410
SM220411
SM220412
SM220413
SM220414
SM220415
SM220416
SM220417
SM220418
SM220419
SM220420
SM220421
SM220422
SM220423
SM220424
SM220425
SM220426
SM220427
SM220428
SM220429
SM220430
SM220431
SM220432
SM220433
SM220434
SM220435
SM220436
SM220437
SM220438
SM220439
SM220440
SM220441
SM220442
SM220443
SM220444
SM220445
SM220446
SM220447
SM220448
SM220449
SM220450
SM220451
SM220452
SM220453
SM220454
SM220455
SM220456
SM220457
SM220458
SM220459
SM220460
SM220461
SM220462
SM220463
SM220464
SM220465
SM220466
SM220467
SM220468
SM220469
SM220470
SM220471
SM220472
SM220473
SM220474
SM220475
SM220476
SM220477
SM220478
SM220479
SM220480
SM220481
SM220482
SM220483
SM220484
SM220485
SM220486
SM220487
SM220488
SM220489
SM220490
SM220491
SM220492
SM220493
SM220494
SM220495
SM220496
SM220497
SM220498
SM220499
SM220500
SM220501
SM220502
SM220503
SM220504
SM220505
SM220506
SM220507
SM220508
SM220509
SM220510
SM220511
SM220512
SM220513
SM220514
SM220515
SM220516
SM220517
SM220518
SM220519
SM220520
SM220521
SM220522
SM220523
SM220524
SM220525
SM220526
SM220527
SM220528
SM220529
SM220530
SM220531
SM220532
SM220533
SM220534
SM220535
SM220536
SM220537
SM220538
SM220539
SM220540
SM220541
SM220542
SM220543
SM220544
SM220545
SM220546
SM220547
SM220548
SM220549
SM220550
SM220551
SM220552
SM220553
SM220554
SM220555
SM220556
SM220557
SM220558
SM220559
SM220560
SM220561
SM220562
SM220563
SM220564
SM220565
SM220566
SM220567
SM220568
SM220569
SM220570
SM220571
SM220572
SM220573
SM220574
SM220575
SM220576
SM220577
SM220578
SM220579
SM220580
SM220581
SM220582
SM220583
SM220584
SM220585
SM220586
SM220587
SM220588
SM220589
SM220590
SM220591
SM220592
SM220593
SM220594
SM220595
SM220596
SM220597
SM220598
SM220599
SM220600
SM220601
SM220602
SM220603
SM220604
SM220605
SM220606
SM220607
SM220608
SM220609
SM220610
SM220611
SM220612
SM220613
SM220614
SM220615
SM220616
SM220617
SM220618
SM220619
SM220620
SM220621
SM220622
SM220623
SM220624
SM220625
SM220626
SM220627
SM220628
SM220629
SM220630
SM220631
SM220632
SM220633
SM220634
SM220635
SM220636
SM220637
SM220638
SM220639
SM220640
SM220641
SM220642
SM220643
SM220644
SM220645
SM220646
SM220647
SM220648
SM220649
SM220650
SM220651
SM220652
SM220653
SM220654
SM220655
SM220656
SM220657
SM220658
SM220659
SM220660
SM220661
SM220662
SM220663
SM220664
SM220665
SM220666
SM220667
SM220668
SM220669
SM220670
SM220671
SM220672
SM220673
SM220674
SM220675
SM220676
SM220677
SM220678
SM220679
SM220680
SM220681
SM220682
SM220683
SM220684
SM220685
SM220686
SM220687
SM220688
SM220689
SM220690
SM220691
SM220692
SM220693
SM220694
SM220695
SM220696
SM220697
SM220698
SM220699
SM220700
SM220701
SM220702
SM220703
SM220704
SM220705
SM220706
SM220707
SM220708
SM220709
SM220710
SM220711
SM220712
SM220713
SM220714
SM220715
SM220716
SM220717
SM220718
SM220719
SM220720
SM220721
SM220722
SM220723
SM220724
SM220725
SM220726
SM220727
SM220728
SM220729
SM220730
SM220731
SM220732
SM220733
SM220734
SM220735
SM220736
SM220737
SM220738
SM220739
SM220740
SM220741
SM220742
SM220743
SM220744
SM220745
SM220746
SM220747
SM220748
SM220749
SM220750
SM220751
SM220752
SM220753
SM220754
SM220755
SM220756
SM220757
SM220758
SM220759
SM220760
SM220761
SM220762
SM220763
SM220764
SM220765
SM220766
SM220767
SM220768
SM220769
SM220770
SM220771
SM220772
SM220773
SM220774
SM220775
SM220776
SM220777
SM220778
SM220779
SM220780
SM220781
SM220782
SM220783
SM220784
SM220785
SM220786
SM220787
SM220788
SM220789
SM220790
SM220791
SM220792
SM220793
SM220794
SM220795
SM220796
SM220797
SM220798
SM220799
SM220800
SM220801
SM220802
SM220803
SM220804
SM220805
SM220806
SM220807
SM220808
SM220809
SM220810
SM220811
SM220812
SM220813
SM220814
SM220815
SM220816
SM220817
SM220818
SM220819
SM220820
SM220821
SM220822
SM220823
SM220824
SM220825
SM220826
SM220827
SM220828
SM220829
SM220830
SM220831
SM220832
SM220833
SM220834
SM220835
SM220836
SM220837
SM220838
SM220839
SM220840
SM220841
SM220842
SM220843
SM220844
SM220845
SM220846
SM220847
SM220848
SM220849
SM220850
SM220851
SM220852
SM220853
SM220854
SM220855
SM220856
SM220857
SM220858
SM220859
SM220860
SM220861
SM220862
SM220863
SM220864
SM220865
SM220866
SM220867
SM220868
SM220869
SM220870
SM220871
SM220872
SM220873
SM220874
SM220875
SM220876
SM220877
SM220878
SM220879
SM220880
SM220881
SM220882
SM220883
SM220884
SM220885
SM220886
SM220887
SM220888
SM220889
SM220890
SM220891
SM220892
SM220893
SM220894
SM220895
SM220896
SM220897
SM220898
SM220899
SM220900
SM220901
SM220902
SM220903
SM220904
SM220905
SM220906
SM220907
SM220908
SM220909
SM220910
SM220911
SM220912
SM220913
SM220914
SM220915
SM220916
SM220917
SM220918
SM220919
SM220920
SM220921
SM220922
SM220923
SM220924
SM220925
SM220926
SM220927
SM220928
SM220929
SM220930
SM220931
SM220932
SM220933
SM220934
SM220935
SM220936
SM220937
SM220938
SM220939
SM220940
SM220941
SM220942
SM220943
SM220944
SM220945
SM220946
SM220947
SM220948
SM220949
SM220950
SM220951
SM220952
SM220953
SM220954
SM220955
SM220956
SM220957
SM220958
SM220959
SM220960
SM220961
SM220962
SM220963
SM220964
SM220965
SM220966
SM220967
SM220968
SM220969
SM220970
SM220971
SM220972
SM220973
SM220974
SM220975
SM220976
SM220977
SM220978
SM220979
SM220980
SM220981
SM220982
SM220983
SM220984
SM220985
SM220986
SM220987
SM220988
SM220989
SM220990
SM220991
SM220992
SM220993
SM220994
SM220995
SM220996
SM220997
SM220998
SM220999
SM221000
SM221001
SM221002
SM221003
SM221004
SM221005
SM221006
SM221007
SM221008
SM221009
SM221010
SM221011
SM221012
SM221013
SM221014
SM221015
SM221016
SM221017
SM221018
SM221019
SM221020
SM221021
SM221022
SM221023
SM221024
SM221025
SM221026
SM221027
SM221028
SM221029
SM221030
SM221031
SM221032
SM221033
SM221034
SM221035
SM221036
SM221037
SM221038
SM221039
SM221040
SM221041
SM221042
SM221043
SM221044
SM221045
SM221046
SM221047
SM221048
SM221049
SM221050
SM221051
SM221052
SM221053
SM221054
SM221055
SM221056
SM221057
SM221058
SM221059
SM221060
SM221061
SM221062
SM221063
SM221064
SM221065
SM221066
SM221067
SM221068
SM221069
SM221070
SM221071
SM221072
SM221073
SM221074
SM221075
SM221076
SM221077
SM221078
SM221079
SM221080
SM221081
SM221082
SM221083
SM221084
SM221085
SM221086
SM221087
SM221088
SM221089
SM221090
SM221091
SM221092
SM221093
SM221094
SM221095
SM221096
SM221097
SM221098
SM221099
SM221100
SM221101
SM221102
SM221103
SM221104
SM221105
SM221106
SM221107
SM221108
SM221109
SM221110
SM221111
SM221112
SM221113
SM221114
SM221115
SM221116
SM221117
SM221118
SM221119
SM221120
SM221121
SM221122
SM221123
SM221124
SM221125
SM221126
SM221127
SM221128
SM221129
SM221130
SM221131
SM221132
SM221133
SM221134
SM221135
SM221136
SM221137
SM221138
SM221139
SM221140
SM221141
SM221142
SM221143
SM221144
SM221145
SM221146
SM221147
SM221148
SM221149
SM221150
SM221151
SM221152
SM221153
SM221154
SM221155
SM221156
SM221157
SM221158
SM221159
SM221160
SM221161
SM221162
SM221163
SM221164
SM221165
SM221166
SM221167
SM221168
SM221169
SM221170
SM221171
SM221172
SM221173
SM221174
SM221175
SM221176
SM221177
SM221178
SM221179
SM221180
SM221181
SM221182
SM221183
SM221184
SM221185
SM221186
SM221187
SM221188
SM221189
SM221190
SM221191
SM221192
SM221193
SM221194
SM221195
SM221196
SM221197
SM221198
SM221199
SM221200
SM221201
SM221202
SM221203
SM221204
SM221205
SM221206
SM221207
SM221208
SM221209
SM221210
SM221211
SM221212
SM221213
SM221214
SM221215
SM221216
SM221217
SM221218
SM221219
SM221220
SM221221
SM221222
SM221223
SM221224
SM221225
SM221226
SM221227
SM221228
SM221229
SM221230
SM221231
SM221232
SM221233
SM221234
SM221235
SM221236
SM221237
SM221238
SM221239
SM221240
SM221241
SM221242
SM221243
SM221244
SM221245
SM221246
SM221247
SM221248
SM221249
SM221250
SM221251
SM221252
SM221253
SM221254
SM221255
SM221256
SM221257
SM221258
SM221259
SM221260
SM221261
SM221262
SM221263
SM221264
SM221265
SM221266
SM221267
SM221268
SM221269
SM221270
SM221271
SM221272
SM221273
SM221274
SM221275
SM221276
SM221277
SM221278
SM221279
SM221280
SM221281
SM221282
SM221283
SM221284
SM221285
SM221286
SM221287
SM221288
SM221289
SM221290
SM221291
SM221292
SM221293
SM221294
SM221295
SM221296
error: Kopyalamak Yasaktır. !!